20 Kasım 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31310

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS EN ISO 2398 KAUÇUK HORTUMLAR, TEKSTİL TAKVİYELİ, BASINÇLI

HAVA HORTUMLARI – ÖZELLİKLER STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM – 2020/9)

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS EN ISO 2398 (Ocak 2017) “Kauçuk Hortumlar, Tekstil Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları – Özellikler” standardının uyarlamasının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard, tip ve kategorisine bağlı olarak, -40°C ila +70°C arasında çalışma sıcaklığına sahip ve en yüksek çalışma basıncı 25 bar olan, basınçlı hava için kullanılan tekstil takviyeli kauçuk hortumların üç tipi, üç sınıfı ve iki kategorisi için gereklilikleri kapsar.

(2) Not: 1 bar = 0,1 MPa

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 745 EN ISO 2398 “Lastik Hortumlar-Bez Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları-Özellikler” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 9/1/2017 tarihli toplantısında adapte Türk standardı olarak kabul edilen ve yayımına karar verilen TS EN ISO 2398 (Ocak 2017) “Kauçuk Hortumlar, Tekstil Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları – Özellikler” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS EN ISO 2398 (Ocak 2017) “Kauçuk Hortumlar, Tekstil Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları – Özellikler” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS EN ISO 2398 (Ocak 2017) “Kauçuk Hortumlar, Tekstil Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları – Özellikler” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS EN ISO 2398 (Ocak 2017) “Kauçuk Hortumlar, Tekstil Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları – Özellikler” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS EN ISO 2398 (Ocak 2017) “Kauçuk Hortumlar, Tekstil Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları – Özellikler” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 8 – (1) 4/1/1999 tarihli ve 23573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-98/120-121) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 4/2/2000 tarihli ve 23954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: ÖSG-2000/13-14)’in ekinde yer alan Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Aranacak Mamüller Listesinin 57 sıra nolu satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.