19 Kasım 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31309

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ) (SERİ NO: 3)’NİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ) (SERİ NO: 17)

 

MADDE 1 – 5/4/2003 tarihli ve 25070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.