17 Kasım 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31307

YÖNETMELİK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (CÜARGEM): Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,

e) Üniversite birimleri: Sivas Cumhuriyet Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sivas ili ve yakın bölgelerdeki arı ırkı çeşitliliğini araştırmak ve üretilen arı ürünlerini bilimsel olarak araştırmak, belgelemek, tanıtmak, korumak ve yaşatmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Sivas ili ve çevresindeki arı ırkı ve soyunun korunması, çoğaltılması, ıslah edilmesi, üretiminin yapılması ve bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

c) Arı ırkları ve ıslahı konusunda bilimsel olarak çalışmak, iyi ve kötü karakter ayırımı yapmadan farklı genetik karakterdeki arı ekotiplerini moleküler teknikler ile tanımlamak ve insitu-exsitu koruma programları oluşturmak.

ç) Moleküler tekniklere dayalı arı ırk ve ekotip tescil standardı geliştirmek ve ekotip tescili yapmak.

d) Öncelikle Sivas ili ve bölgesi olmak üzere Türkiye'deki yerli arı ırkı, ekotip ve hatlarını korumak, ideal köylerde gen kaynakları koruma noktaları oluşturmak ve konuyla ilgili çalışmalar yapmak.

e) Sivas ili ve yakın bölgelerin arı ırk ve ekotiplerini kullanarak daha verimli damızlık ana arı üretmek, bu konuda diğer üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, yabancı ırk ve ekotipler yerine bölgenin ırk ve ekotiplerini kullanmayı teşvik etmek.

f) Arı yetiştiriciliği alanında yeni yöntemler geliştirmek, modern yöntemlerin uygulanması için üreticileri aydınlatarak üreticilerin işgücü ve mali kaynaklarını verimli kullanmalarını sağlamak, buna ilişkin periyodik eğitim çalışmaları düzenlemek, danışmanlık hizmeti vermek, bilgi sağlamak.

g) Arı hastalıkları konusunda üreticilerin sorunlarının sağlıklı bir şekilde çözülmesine yönelik çalışmalar yapmak, hastalıklara karşı biyolojik mücadele yöntemleri, yeni ilaç-ekipman ve teknoloji geliştirmek, kalıntı analizleri yaparak halk sağlığını tehdit eden kimyasalların kullanımını engellemek.

ğ) Arı ürünleri olan bal, polen, balmumu, propolis, arı sütü ve arı zehiri için sağlıklı üretim metotları geliştirmek, arı ürünlerinin organik/ekolojik tarım yoluyla elde edilmesini sağlamak.

h) Arı ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini modern, bilimsel metotlarla araştırmak için laboratuvar çalışmaları yapmak, halkı bilimsel çalışmalarla aydınlatmak ve arı ürünleri hakkında doğru bilgilendirme ile tüketicilerin korunmasına yardımcı olmak.

ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında arı ve arı ürünleriyle ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel kapsamda çalışılarak üretici ve tüketici düzeyinde yeni ürünlerin geliştirilmesini ve bu ürünlerin çeşitli çevreler tarafından desteklenmesini sağlamak.

i) Arı, arıcılık ve arı ürünleri ile ilgili sahalarda ürün miktarı, kalitesi ve çeşitliliği ile ilgili gelişmelerin kaydedilmesine katkı sağlamak.

j) Bölgenin zengin bitki florasının ve tür çeşitliliğinin katkısı dikkate alınarak arıcılığın geliştirilmesini, biyolojik zenginliğin ve ekolojik dengenin korunmasını sağlamak, üniversiteler, kamu ve özel sektör ile işbirliği içinde arı ırk ve ekotiplerinin farklı bitkiler için tozlaşma vektörü olarak kullanılmasını yaygınlaştırmak.

k) Öncelikle Sivas ili olmak üzere bölgede nektarlı bitkilerin çiçek açma dönemlerini belirlemek, ulusal arıcılıkta önemli flora envanteri çıkarmak ve gezginci arıcılar için yol haritası oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmak.

l) Türkiye'nin doğal bal arısı ırklarının, önemli nektar kaynağı bitkilerinin ve diğer arı ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında tanıtımını yapmak ve değerlerini korumak.

m) Öncelikle İç Anadolu Bölgesi olmak üzere, Türkiye'nin tüm bölgelerinde ekolojik koşullara göre kovan imalatı ve arıcılık malzemeleri konusunda araştırma-geliştirme çalışmalarında ve deneme üretiminde bulunmak, bu alanda faaliyette olan sektör ile işbirliği yapmak.

n) Ulusal ve uluslararası düzeyde, arı ırkları, arı ürünleri, arı hastalıkları, ana arı ve arı yetiştiriciliği ve benzeri konularda bilimsel araştırma, geliştirme, inceleme ve yayın yapmak ve bu alanda yapılacak çalışmalara destek vermek, arıcılıkla ilgili her türlü materyal, kitap, doküman, süreli, yazılı, görsel yayın ile bilgi ve belgeleri toplamak, dokümantasyon ve arşiv sistemleri oluşturmak ve ulusal arıcılık müzesi oluşumunu sağlamak, bilimsel içerikli kongre ve sempozyum gibi etkinlikler yaparak elde edilen verileri paylaşmak.

o) Üreticiler düzeyinde eğitim programları düzenlemek ve üreticilere arıcılıkla ilgili konularda her düzeyde yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası nitelikte eğitim vermek, kurs, sempozyum ve çalıştaylar düzenlemek, arıcılık eğitim programlarında görev alan öğretim elemanlarına Üniversitede seminer, kurs ve eğitim programları vermek.

ö) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda yapılacak çalışmalarla ulusal ve uluslararası alanda arıcılığın geliştirilmesine katkıda bulunmak.

p) Arı yetiştiricilerinin sorunlarına akademik düzeyde çözüm aramak.

r) Bal arılarının farklı disiplinler tarafından veya disiplinler arası işbirliği ile çalışılmasına olanak sağlamak, arıcılığın geliştirilmesine yönelik arıcılık yüksek lisans ve doktora programlarını teşvik etmek, öğrenciler için gerekli araştırma alt yapı imkânları sunmak, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili diğer fakültelere araştırma, öğrencilere uygulama imkânı, hizmete yönelik üretim ile merkezi ve çevre üreticilerinin eğitimi işlevlerini yerine getirmek.

s) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde, Merkez bünyesinde üretilen arı ve arı ürünlerinin üretim ve satışını yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Arı, arıcılık ve arı ürünleri ile ilgili laboratuvarlar ve atölyeler kurmak, arı ırk özellikleri, bal ve diğer arı ürünlerinin karakterizasyonunu belirlemeye yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak.

b) Üniversite ile diğer üniversiteler arasında arı ve arı ürünleri konularında işbirliği yapmak, arı ve arı ürünlerinin üretiminin tanıtımına yönelik eğitim programları düzenlemek, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında insan sağlığında beslenme ve tedavi açısından yararlı olmak amacıyla arı ürünleri standartlarının belirlenmesinde ve analiz edilmesinde bölgesel veya ulusal referans laboratuvarı olarak görev yapmak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçlarına uygun yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, üreticiler ve arıcılık konusunda çalışan yurt içindeki ve yurt dışındaki araştırmacılar arasında ilişkiler kurmak.

ç) Konu ile ilgili uygulama, araştırma, sempozyum, kongre, konferans, seminer, kurs ve benzeri çalışma ve toplantılar düzenlemek, eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel toplantılar ve yayınlar yapmak, yapılan toplantılara katılmak, bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörle işbirliğinde bulunmak, ulusal ve uluslararası yayınlar çıkarmak.

d) Öncelikle Sivas ili ve bölgesi olmak üzere Türkiye’deki yerli arı ırkı, ekotip ve hatlarını korumak, ideal köylerde gen kaynakları koruma noktaları oluşturmak ve konuyla ilgili çalışmalar yapmak.

e) Arı yetiştiriciliği alanında yeni yöntemler geliştirmek, modern yöntemlerin uygulanması için üreticileri aydınlatarak üreticilerin işgücü ve mali kaynaklarını verimli kullanmalarını sağlamak, buna ilişkin periyodik eğitim çalışmaları düzenlemek.

f) Arı hastalıkları konusunda üreticilerin sorunlarının sağlıklı bir şekilde çözülmesine yönelik çalışmalar yapmak, hastalıklara karşı biyolojik mücadele yöntemleri, yeni ilaç- ekipman ve teknoloji geliştirmek, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kalıntı analizleri yaparak halk sağlığını tehdit eden kimyasalların kullanımını engellemek.

g) Arı ürünleri olan bal, polen, balmumu, çiçek tozu, propolis, arı sütü, arı zehir ve diğer yeni arı ürünleri için sağlıklı üretim metotları geliştirmek, arı ürünlerinin organik/ekolojik tarım yoluyla elde edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

ğ) Arı ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini modern, bilimsel metotlarla araştırmak için laboratuvar çalışmaları yapmak, halkı bilimsel çalışmalarla aydınlatmak ve arı ürünleri hakkında doğru bilgilendirme ile tüketicilerin korunmasına yardımcı olmak.

h) Arı ve arı ürünleriyle bilimsel kapsamda çalışılarak üretici ve tüketici düzeyinde yeni ürünlerin geliştirilmesini ve bu ürünlerin çeşitli çevreler tarafından desteklenmesini sağlamak.

ı) Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması için bireysel çalışmalar ve üretim faaliyetlerinde bulunmak.

i)  İlgili mevzuat hükümleri kapsamında üretici/yetiştirici birliklerine destek sağlamak.

j) Arıcılık konusunda uzman ve araştırıcı yetiştirilmesi için lisansüstü programların açılması konusunda çalışmalar yapmak.

k) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez çalışmalarını yapabilecekleri altyapı ve olanakları sağlamak, lisansüstü eğitimleri boyunca burs ve kaynak sağlamak, kariyer geliştirmelerine danışmanlık yapmak.

l) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve özel sektör kuruluşlarının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda proje, analiz ve benzeri çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin amaçlarına uygun bir bilim dalında tam zamanlı çalışmakta olan Fen Fakültesi veya Veteriner Fakültesinde, Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik alanında akademik unvana sahip olup moleküler biyoloji eğitimi ile arı ıslahına yön verebilecek öğretim elemanları arasından, üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdürün kesintisiz altı aydan daha fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi yerine vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin amaçlarına uygun olarak düzenlenecek faaliyetlerin yürütülmesi ve denetimini sağlamak.

ç) Üniversite birimleri ya da dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) İhtiyaç ve talepleri belirlemek için Üniversite birimleriyle iletişim halinde olmak.

e) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek.

g) Merkezin planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetleri ile ilgili yıllık raporları her yıl sonunda ve istenildiğinde Yönetim Kurulunun da görüşü alınarak Rektöre sunmak.

ğ) Merkezin amaçları doğrultunda Rektörlük ve ilgili makamlar tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin kuruluş amaçlarına uygun bilim dallarında görev yapan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görevlendirilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, yine aynı yöntemle yenisi görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; olağan olarak yılda en az iki defa ve/veya gerekli hallerde olağanüstü olarak, Müdürün veya Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının isteği üzerine, Müdürün başkanlığında olmak üzere salt çoğunlukla toplanır. Kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kararı doğrultusunda karar alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını, raporlandırılmasını sağlamak, uygulanmasını takip etmek ve faaliyetlerin değerlendirilmesini yapmak.

b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

c) Müdürün, Merkezin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili gündeme getireceği konuları değerlendirmek ve karara bağlamak, Merkezin bütçe planlarını düzenlemek ve Rektörün onayına sunmak.

ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek, karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak.

d) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

e) Müdürün önerisi üzerine Merkezin ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.

f) Kurs, seminer, sempozyum, kongre faaliyetlerine karar vermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Üniversitenin konuyla ilgili öğretim elemanları ile istekleri halinde arıcılığın geliştirilmesine katkıda bulunan sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan araştırmacılar ve yetiştiriciler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile en az 7, en çok 10 üyeden oluşur. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

(4) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun kabulü ile gerektiğinde Üniversite dışından konu ile ilgili kişiler görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek.

b) Arıcıların ve arıcılığın sorunları ve çözüm önerileri konusunda faaliyet ve proje önerileri geliştirmek, çözüm önerileri sunmak.

c) Yapılacak bilimsel çalışmalara her türlü kaynak temin etmek ile teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) İhtiyaçlar doğrultusunda, Yönetim Kurulunun kararı ile Merkezde çalışma grupları kurulabilir, fonksiyonel görev tanımları yapılabilir ve bunların sayısında ve yapılarında değişiklik yapılabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaş kaydı

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen projeler kapsamında alınan her türlü teknik cihaz, ekipman ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir. Merkeze gerçek ve tüzel kişiler tarafından arıcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere hibe edilen tüm cihaz ve malzemelerin ayniyat kayıtları yapıldıktan sonra öncelikle Merkez tarafından kullanılması esastır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve/veya Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.