16 Kasım 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31306

YÖNETMELİK

İbn Haldun Üniversitesinden:

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ EKONOMİ VE FİNANS

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesi İslami Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İbn Haldun Üniversitesi İslami Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İbn Haldun Üniversitesi İslami Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kalkınma planlarında ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi kapsamında belirlenmiş hedefler ile Üniversitenin misyon ve vizyonu doğrultusunda İslami ekonomi ve finans alanında araştırmalar yapmak, yeni ürün tasarımına yönelik projeler geliştirmek, bu alanda farkındalığı ve okuryazarlığı artıracak ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar ile eğitim seminerleri düzenlemek, ulusal ve uluslararası paydaşlarla ortak çalışmalar yürütmek, İslami ekonomi ve finans temalı uzaktan eğitim, sertifika, lisans, yüksek lisans ve doktora programları geliştirmek, özel sektör kuruluşları ve kamu kurumu temsilcilerine yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İlgili kalkınma planları ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi çerçevesinde Türkiye’de İslami ekonomi ve finans alanının tanınmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.

b) İslami ekonomi ve finans alanında bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, eğitim materyalleri ve raporlar hazırlamak, projeler yürütmek veya benzeri çalışmaları yapmak, yaptırmak, yapılanlara katılmak veya desteklemek.

c) İslami ekonomi ve finans alanında farkındalığı ve okuryazarlığı artıracak ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, seminer, panel, kongre, sempozyum, şura ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikleri düzenlemek, düzenlettirmek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası paydaşlarla İslami ekonomi ve finans alanında işbirlikleri yapmak, ortak bilimsel çalışmalar, projeler gerçekleştirmek.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında özel sektör kuruluşları ve kamu kurumu temsilcilerine yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

e) Üniversite bünyesindeki birimler ve tüm uygulama ve araştırma merkezleri ile ortak faaliyetler yapmak, İslami ekonomi ve finans temalı uzaktan eğitim, sertifika, lisans, yüksek lisans ve doktora programları geliştirmek.

f) Üniversitede öğrenim gören öğrencileri, İslami ekonomi ve finans alanında araştırmaya yöneltmek ve öğrencilerin araştırmalarına destek vermek.

g) Merkez faaliyetleri ile ilgili merkezin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı nitelikte arşiv, veri tabanı, internet sitesi, danışma merkezi kurmak veya kurdurmak.

ğ) Merkezin amacı doğrultusunda Rektör veya yetkili kurullarca verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından en fazla üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi tamamlanan Müdür yeniden görevlendirilebilir ve aynı usul ile görevden alınabilir. Herhangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür tarafından belirlenen görevleri yerine getirmek üzere, Üniversite öğretim üyeleri veya idari personel arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile bir kişi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür Yardımcısının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Görev süresi biten Müdür Yardımcısı aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcısı Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez ve bağlı birimlerinin Merkezin amacı doğrultusunda düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

c) Merkezi geliştirmek için hedefler belirlemek.

ç) Yönetim ve Danışma Kurulunun gündemini oluşturmak, üyeleri toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

e) Sonraki yıla ait yıllık çalışma programı hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

f) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

g) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

ğ) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli her türlü akademik, idari, teknik ve diğer personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için Rektörlüğe teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak.

h) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetleri doğrultusunda çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturmak için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere yeterli sayıda personel ihtiyacını Rektöre sunmak ve bunların görevlendirilmesini sağlamak.

ı) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

i) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine altı ayda en az bir kez olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Toplantılara katılım video konferans usulü veya internet üzerinden de yapılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, eğitim-öğretim, uygulama, danışmanlık, yayım ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda kararlar almak.

ç) Merkezde görevli personelin hizmet içi eğitim programlarını planlamak.

d) Müdürün önerisiyle Merkezin bünyesinde kurulacak olan birimler ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

e) Merkezin yatırım plan ve programlarını hazırlamak.

f) Merkezde ücret karşılığında sunulacak hizmetlere ilişkin fiyatlandırma ve ödeme usullerini belirleyip Rektöre sunmak.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.

ğ) Müdürün gündeme getirdiği diğer konularda karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisiyle, Üniversite içinden veya istekleri halinde Üniversite dışından Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda deneyimli kişiler arasından görevlendirilen en fazla 10 kişiden oluşur. Görevlendirme Rektör tarafından en çok üç yıl süreyle yapılır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.

(3) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk aranmaz. Toplantılara katılım video konferans ve benzeri usuller ile internet üzerinden de yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri

MADDE 13 – (1) Gerektiğinde Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin çalışma alanına giren konularda iş bölümü yapmak üzere, merkez birimleri ile çalışma grupları veya proje grupları kurulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 15 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.