15 Kasım 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31305

YÖNETMELİK

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinden:

KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ANA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 11/10/2020 tarihli ve 31271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Yükseköğretim Kurulunun onayıyla Rektör adayını belirlemek”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Rektör; Üniversite içinden veya dışından, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra, Mütevelli Heyetin teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından dört yıl için atanır. Süresi dolan Rektör, aynı usulle yeniden atanabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/10/2020

31271