14 Kasım 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31304

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA DENETİMİ

YÜRÜTÜLEN YAPILARA AİT TAZE BETONDAN NUMUNE ALINMASI,

DENEYLERİNİN YAPILMASI, RAPORLANMASI SÜREÇLERİNİN

İZLENMESİ VE DENETLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 18/12/2018 tarihli ve 30629 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğin 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “şantiye mahallinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “saklama alanı veya saklama kutularında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Beton kırım cihazı, sıcaklık ve bağıl nem ölçüm sensörleri, sıcaklık ve bağıl nem ölçüm aktarım cihazı ile el terminalleri EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluşa ait olup bu cihazlar laboratuvarın iş yoğunluğu ile orantılı olarak belirlenen adette olmak üzere laboratuvarların kullanımı için ücretsiz olarak teslim edilerek kurulumu gerçekleştirilir. Beton mikser etiketleri beton üreticisi tarafından EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluştan talep edilir. EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluş tarafından ilk beton mikser etiketleri beton etiket bedeli alınmaksızın beton üreticisine gönderilir. Beton üreticisinin sahaya yolladığı her mikserde beton mikser etiketi bulunur.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Beton mikseri etiketi ve karekodlu beton irsaliyesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Beton mikseri etiketine ve karekodlu beton irsaliyesine ilişkin hükümler, Bakanlıkça 30/11/2020 tarihinden itibaren uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Tebliğin 3 üncü maddesi 24/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/12/2018

30629

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/3/2020

31078