10 Kasım 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31300

YÖNETMELİK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ONUR ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 9/4/2015 tarihli ve 29321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) Kurul: TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulunu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “para ödülü,” ibaresi ile aynı maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) TBMM Onur Ödülü Kurul tarafından belirlenen tarihte verilir. Onur Ödülü takvimi gerektiğinde Başkan tarafından ayrıca belirlenebilir.

(2) TBMM Onur Ödülü verilen yıllarda en fazla 2 kişiye TBMM Onur Ödülü verilebilir.

(3) TBMM Onur Ödülüne layık görülen eser, çalışma ve faaliyet, birden çok kişinin katıldığı ortak bir çalışmanın ürünüyse, bu kişilerin her birine berat ve heykel verilir.

(4) Daha önce TBMM Onur Ödülü almış olanlara tekrar ödül verilemez. Ancak, üçüncü fıkrada belirtilen ortak çalışmada bulunulması halinde bu hüküm uygulanmaz.

(5) TBMM Onur Ödülüne layık görülen kişinin vefat etmesi durumunda ödül; kanunî mirasçısına verilir. Ödül sahibinin kanunî mirasçısının olmaması veya bulunamaması halinde, ödülün ne şekilde verileceği Kurul tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Değerlendirme Komisyonu; Kurul Başkanı başkanlığında Kurul üyeleri ve TBMM Başkanlığı Genel Sekreterinden oluşur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “altıncı” ibaresi “yedinci” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/4/2015

29321