10 Kasım 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31300

YÖNETMELİK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

BAZI YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 6/2/2013 tarihli ve 41 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar, Köşk, Kasır ve Müştemilatının Bakım, Onarım ve Korunmasına İlişkin Yönetmelik, Milli Saraylara Bağlı Birimlerde Kurum ve Kişilerce Yapılacak Araştırma Yönetmeliği, Milli Saraylara Bağlı Birimlerde Fotoğraf Çekme ve Görüntü Alma Yönetmeliği, Milli Saraylara Bağlı Birimlerde Gezi Yönetmeliği ve Milli Saraylara Bağlı Birimlerin Tahsisine İlişkin Yönetmelik ile Başkanlık Divanının 24/4/2018 tarihli ve 58 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İktisadi İşletmesi Yönetmeliği; 31/3/2004 tarihli ve 25419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Ayniyat Yönetmeliği; 13/4/2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Saraylar Geleneksel Sanatlar, Restorasyon ve Konservasyon Uygulama Programları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.