10 Kasım 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31300

YÖNETMELİK

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ AYASOFYA

ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ayasofya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, görevlerine, faaliyetlerine, çalışma şekline ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ayasofya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, görevlerine, yönetimine, faaliyetlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ayasofya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a)  Ayasofya Külliyesinin bir kültür mirası olarak Türkiye Cumhuriyeti tarafından bugüne kadar korunup yaşatıldığı gibi bundan sonra da bir vakıf mabet olarak korunup yaşatılmasına yönelik tarihî, sosyal, kültürel, edebî, iktisadî, mimarî, hukukî ve diğer alanlarda araştırma, inceleme, çalışma, etkinlik, yayın ve projeler yapmak, yapılan çalışma ve etkinlikleri desteklemek.

b) Yerli ve yabancı araştırmacılara açık, uluslararası nitelikte kolektif çalışmalara ev sahipliği yapan bir cazibe merkezi olma maksadıyla uluslararası alanlarda bilimsel çalışmaları değerlendirmek, gelişmeleri izlemek, kongre, sempozyum, seminer, panel ve konferanslar düzenlemek, projeler geliştirmek ve yürütmek.

c) Ayasofya ve parçası olduğu İstanbul’un tarihi ile kültür ve medeniyeti alanında ulusal ve uluslararası nitelikte akademik çalışmalar, yayınlar, etkinlikler, lisansüstü çalışmalar ve seminerler gerçekleştirmek, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ayasofya ile ilgili araştırma ve incelemeler yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek, bu alanda projeler üretmek, uygulamak, diğer kurum, kuruluş ve kişilerle iş birliği ve ortaklıklar yapmak.

b) Ulusal veya uluslararası konferans, seminer, çalıştay, forumlar düzenlemek.

c) Merkezde yürütülecek çalışma ve projelerle ilgili alt araştırma ve eğitim birimleri kurmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, etkinlikler düzenlemek, eğitim programları sonunda katılım belgesi, sertifika vermek, bu tür faaliyetlere katılmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi veya yurt dışında kamu kurumlarıyla, özel ve tüzel kişilerle, Üniversiteye bağlı diğer birimlerle ortak çalışmalar, programlar, projeler ve ortaklıklar yapmak.

e) Yazılı, görsel veya dijital yayın yapmak, kitap, dergi, film, kısa film, tanıtım filmi hazırlamak, hazırlatmak, yayınlamak, yayınlatmak.

f) Veri tabanı kurmak, arşiv, kütüphane oluşturmak, araştırmacılara ve ilgililere bu alanlarda hizmet sunmak.

g) Merkezin amaçları kapsamındaki konulara ilgi duyan araştırmacıları, bu konularla ilgili başlıklarda yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları ile araştırmalar yapmaya teşvik etmek, yapılan çalışmalara burs fonu oluşturmak, burs vermek.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu veya özel kurum, kuruluş ve kişilere danışmanlık, raporlama ve benzeri hizmetleri vermek.

h) Merkezin amaçları kapsamında kapalı veya açık alanlarda müze kurmak, sergi düzenlemek.

ı) Üniversitenin meslek yüksekokulları, fakülteleri ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsüyle işbirliği yapmak, ortak programlar düzenlemek.

i) Ayasofya’nın da mensubu olduğu İstanbul’un tarih, kültür ve medeniyeti alanlarında faaliyetler yapmak.

j) Ayasofya’nın dünya çapında tanıtımını yapmak için ilgili mevzuat kapsamında her türlü faaliyet ve organizasyonlar yapmak.

k) Merkezin amaçları ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 –  (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla Üniversitenin tam zamanlı ve konuyla ilgili öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı usulle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

d) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek.

e) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

f) Birimler ve araştırma grupları arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

g) Oluşturulan araştırma gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

ğ) Merkezin kadro ihtiyaçlarını tespit edip Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

h) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

ı) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programlarını uygulamak.

Müdür Yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları veya Üniversite personeli arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. 

(2) Müdürün katılamadığı toplantılara Müdür Yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan Müdür Yardımcısının yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Müdürün öğretim elemanları arasından önerdiği adaylardan Rektör tarafından görevlendirilenlerle birlikte en az üç, en fazla beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az üç ayda bir üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Müdür ihtiyaç duyduğu durumlarda Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimiyle ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkeze bağlı inceleme, araştırma, uygulama birimleri  oluşturmak, koordinatör görevlendirmek ve koordinatörün görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

c) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını hazırlamak.

ç) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının planlanması ve hazırlanması, eğitim programlarına katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimler arasında gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

d) Eğitim programları sonunda verilecek katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

e) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak, bunların uygulanışını denetlemek, gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları oluşturarak çalışmaları yürütmek.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Müdür başkanlığında, Üniversite öğretim elemanlarından veya istekleri halinde Üniversite dışından konuyla ilgili Müdürün önereceği kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en fazla yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır.

(3) Danışma Kurulu, üyelerinin salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğuyla tavsiye kararı alır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak, faaliyetlerin sürdürülebilir olmasını sağlayacak imkanlar araştırmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1)  Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri, Mütevelli Heyet, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.