10 Kasım 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31300

YÖNETMELİK

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görevlerini ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzurum Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ETÜ-UZEM): Erzurum Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Erzurum Teknik Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yükseköğretimde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılmasına dayalı olarak Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen ön lisans, lisans, lisansüstü ve sürekli eğitim dâhil tüm eğitim hizmetleri için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri yürütmek.

b) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği artırmak, bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak.

c) Eğitim teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya çıkan çoklu ortamlar ve etkileşimli araçlar yardımıyla eğitim faaliyetlerinin etkinliğini artırmak.

ç) Eğitim-öğretim olanaklarının paylaşımını sağlayarak Üniversite içinde, üniversiteler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği anlamında akademik etkileşimi ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak; bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, ön lisans, lisans, lisansüstü ve sürekli eğitimde e-öğrenmeyi desteklemek; e-öğrenme etkinlikleriyle ilişkili program, materyal ve uygulamalar geliştirmek.

d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu eğitim faaliyetlerini e-öğrenme ortamlarına uyarlayarak, bu kurumların uzaktan eğitim sistemlerini geliştirmelerine katkıda bulunmak.

f) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak.

g) Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idari, teknik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri almak.

ğ) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim-yönetim sistemi yazılımının sağlıklı biçimde çalışmasını temin etmek ve yönetimini gerçekleştirmek.

h) Üniversitede uzaktan eğitim sistemi için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasarlamak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre güncellemek.

ı) Uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek ders, seminer ve kurslar için web tabanlı eğitim materyalleri geliştirmek, bunların kullanılmasına yardımcı olmak ve ölçme-değerlendirme faaliyetlerini desteklemek, gerçekleştirilecek e-sertifika programları için dijital rozetleri düzenlemek.

i) Farklı birimlere veya diğer üniversitelere uzaktan eğitim sistemlerinin kurulması ya da Üniversite altyapısının kullanılarak bu tür hizmetlerin yürütülmesi konusunda çözümler geliştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri dersler planlamak; uzaktan eğitim programları geliştirmek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.

b) Yükseköğretimde uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında Üniversiteye bağlı eğitim kurumları ile diğer yükseköğretim kurumları için dersler ve programlar planlamak ve yürütmek.

c) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Türkiye’nin ve dünyanın farklı üniversitelerinde görev yapan alanında uzman akademisyenlerle, lisansüstü düzeyde sınavların gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan altyapıyı sağlamak.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda, uzaktan eğitimin gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eğitime ilişkin tüm teknik işleri yürütmek.

d) Uzaktan eğitimin teknoloji ve iletişim altyapısıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla etkileşimi ve işbirliğini sağlamak.

e) Üniversite ve iletişim hizmeti sunan diğer kurum ve kuruluşlarla uzaktan eğitim konularına ilişkin paydaş etkileşimi geliştirmek.

f) Uzaktan eğitime ilişkin mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeleri ve uygulamaları takip ederek özgün uygulamalar planlamak ve düzenlemek.

g) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

ğ) Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için ders içerikleri hazırlamak, bu içeriklerin öğrenme-öğretme süreçlerindeki işlerliğini desteklemek ve ölçme-değerlendirme süreçlerine yardımcı olmak.

h) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, ihtiyaç halinde bu konularda danışmanlık yapmak, kurumlar arası koordinasyonları sağlamak.

ı) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki uygulamaların e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak, özgün fikirler ortaya koymak.

i) Kamu kurumlarına, özel kuruluşlara ve toplumu oluşturan bireylere yönelik uzaktan eğitim kapsamında verilecek yaşam boyu eğitim süreçlerinin etkinliğini artıracak projeler geliştirmek, geliştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak, kurum bünyesinde gerçekleştirilecek e-sertifika programlarının işleyişine akademik ve teknik destek vermek.

j) Uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

k) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitime bağlı her türlü görevin işlerliğini korumak ve güncel kalmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak Müdürce önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Müdüre, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi, o da bulunmadığı zamanlarda ise en kıdemli olanından başlamak üzere Yönetim Kurulu üyeleri vekâlet eder. Vekâlet kesintisiz altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür ve müdür yardımcıları, gerektiğinde aynı usulle süresi dolmadan görevden alınabilir.

(4) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu Kurula başkanlık etmek, alınan kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezin birimlerini Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Üniversitenin enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, sürekli eğitim uygulama ve araştırma merkezi, bilgi işlem dairesi başkanlığı, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerinde uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

g) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezler ile işbirliği yapmak.

ğ) İnternet üzerinden gerçekleştirilecek sertifika, ön lisans, lisans ve lisansüstü programları hakkında ilgili bölüm yöneticilerinin görüşlerini alarak, programın ayrıntılarını Rektörün onayına sunmak.

h) İnternet üzerinden eğitim gerçekleştirilen bölümlerin akademik programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yüksekokul, fakülte ve enstitünün kurullarında ilgili bölüm başkanlarıyla birlikte görüşmelere katılmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Rektörün Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendireceği akademisyenler olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak, çalışma programını hazırlamak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların, eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

e) Bölüm başkanlıklarına bildirilmek üzere programda okutulacak ders içerikleri ve program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili tavsiye kararları almak.

f) Programda yer alacak web içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden geçirmek, konuyla ilgili bölüm başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Müdürün talebi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.