6 Kasım 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31296

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile EK-5’e eklenen “EE) YİRMİSEKİZİNCİ GRUP TESİSLER: Jeotermal Enerji Üretim Tesisleri” başlıklı kısımda yer alan hükümler 30/6/2021 tarihinden itibaren uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-5’ine aşağıdaki kısım eklenmiştir.

“EE) YİRMİSEKİZİNCİ GRUP TESİSLER: Jeotermal Enerji Üretim Tesisleri

(1) Jeotermal enerji santrallerinde aşağıda verilen değerlerden fazla H2S emisyonu salınamaz. Bu konuda Ek-1’de yer alan Tablo 1.2.1’deki sınır değer uygulanmaz.

 

Kapasitesi

H2S emisyonu miktarı

20 MWe’den daha az

6 kg/saat

20 MWe’den 50 MWe’e kadar

10 kg/saat

50 MWe ve daha fazla

15 kg/saat

 

(2) Jeotermal enerji santrallerinde bu Yönetmelikte yer alan baca yüksekliği, baca gazı hızı ve dikey çıkış şartına ilişkin hükümler aranmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/7/2009

27277

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

30/3/2010

27537

2-

10/10/2011

28080

3-

13/4/2012

28263

4-

16/6/2012

28325

5-

10/11/2012

28463

6-

20/12/2014

29211