3 Kasım 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31293

YÖNETMELİK

Malatya Turgut Özal Üniversitesinden:

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 7/4/2019 tarihli ve 30738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların eğitim dalı yönünden, ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları, başvurdukları programın puan türünden en az 55 ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ve doktora/sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık ve eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES puanı aranmaz.”

“(4) Doktora/sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık ve eczacılıkta uzmanlık mezunu adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik ve uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az yedi ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Bir öğrenci bir dönemde uzmanlık alan dersi, tez yönetimi ve seminer hariç, 15 krediden fazla ders alamaz. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla derslerin en çok iki tanesi lisans dersleri arasından seçilebilir. Öğrencinin bu dersleri alabilmesi için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı gereklidir.”

“(7) Uzmanlık alan dersi; tezsiz yüksek lisans dışında diğer programlarda öğretim üyesinin danışmanlığını yaptığı öğrencilere, çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını, çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel yazıları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik teorik bir derstir. Uzmanlık alan dersi ve tez yönetimi dersi enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman atamasının yapıldığı tarihte başlar ve danışmanlık görevi sona erinceye kadar, yarıyıllarda ve yaz tatillerinde de devam eder. Danışman öğretim üyesi, görevli olduğu enstitüler ve danışmanı olduğu öğrenci sayısı dikkate alınmadan tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en fazla dokuz saat uzmanlık alan dersi ders yükü olarak kabul edilir. Danışman ataması yapılan öğrenciler, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini ve tez yönetimi dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersi ve/veya tez yönetimi dersinden üst üste iki kez ya da aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin kaydı silinir. Seminer, uzmanlık alan dersi ve tez yönetimi dersi kredisizdir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(5) Öğrencinin, üst üste iki yarıyıl kayıt yenilememesi halinde, enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.”

“(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, 2 seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, 2 seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Doktora programına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, başvurdukları programın puan türünden en az 60 ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, ayrıca YDS’den en az 55 puana veya eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirlenen standart puana sahip olmaları gerekir. Ancak doktora/sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık ve eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik ve uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile farklı anabilim/anasanat dallarından, farklı enstitülerden ve üniversitelerden ders alınabilir. Bu durumda yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört ders seçebilir. Doktora programlarında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, derslerin en çok iki tanesi yüksek lisans dersleri arasından; lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, en çok iki tanesi lisans dersleri arasından seçilebilir. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.”

“(4) Uzmanlık alan dersi; tezsiz yüksek lisans dışında diğer programlarda öğretim üyesinin danışmanlığını yaptığı öğrencilere, çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını, çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel yazıları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik teorik bir derstir. Uzmanlık alan dersi ve tez yönetimi dersi enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman atamasının yapıldığı tarihte başlar ve danışmanlık görevi sona erinceye kadar, yarıyıllarda ve yaz tatillerinde de devam eder. Danışman öğretim üyesi, görevli olduğu enstitüler ve danışmanı olduğu öğrenci sayısı dikkate alınmadan tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en fazla dokuz saat uzmanlık alan dersi ders yükü olarak kabul edilir. Danışman ataması yapılan öğrenciler, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersi ve tez yönetimi dersini almak zorundadır. Seminer, uzmanlık alan dersi ve tez yönetimi dersi kredisizdir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ikinci yarıyılın başında enstitüye önerir. Tez danışmanının atanması, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 43 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim veya anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci her yarıyıl en fazla iki ders alabilir. Özel öğrenci olarak ders almaları uygun görülen adaylar, ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrenim ücretini ödemek suretiyle ders kayıtlarını yaparlar. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir ve enstitüye bildirilir. Muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler, ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Lisansüstü program kontenjanlarının ve öğretim üyesi başına düşen en fazla öğrenci sayısının belirlenmesinde, ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

(5) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/4/2019

30738