28 Ekim 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31288

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

DENİZLERDE KURULAN BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ TESİSLERİNİN

İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 13/6/2009 tarihli ve 27257 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.