28 Ekim 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31288

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

DENİZLERDE BALIK ÇİFTLİKLERİNİN KURULAMAYACAĞI HASSAS

ALAN NİTELİĞİNDEKİ KAPALI KOY VE KÖRFEZ ALANLARININ

BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/1/2007 tarihli ve 26413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ  yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.