26 Ekim 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31286

YÖNETMELİK

Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 29/3/2017 tarihli ve 30022 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde yazılı sınav uygulama kararı, ilgili enstitü kurulunun önerisi, Rektör onayı ile belirlenir. Yazılı sınav uygulanması durumunda; ALES puanı, lisans not ortalaması ve yazılı tutanaklı olarak kayıt altına alınan yazılı sınav sonucuna göre değerlendirme yapılır. Değerlendirmede ALES puanının %50'si, lisans not ortalamasının %20'si ve sınav notunun %30'u alınarak elde edilen puanlara göre sıralama yapılır. Yazılı sınav uygulanmaması durumunda ise ALES puanının %65'i ile lisans not ortalamasının % 35'i alınarak elde edilen puanlara göre sıralama yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/3/2017

30022

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/2/2018

30322

2-

19/6/2018

30453

3-

14/5/2019

30774

4-

3/2/2020

31028

5-

27/3/2020

31081