26 Ekim 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31286

YÖNETMELİK

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden:

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TRAKYA TOHUMCULUK VADİSİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini,

e) Senato: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Senatosunu,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Özelde Trakya Bölgesinin genelde Ülkemizin bitki ıslahı ve tohumculuk teknolojileri alanlarında uluslararası söz sahibi olmasına katkı yapmak, Ülkemizin rekabet gücünü artırarak Ülkemiz ekonomisine artı değer sağlamak.

b) Bitki ıslahı ve tohumculuk teknolojileri araştırma ve geliştirme çalışmaları için gerekli her türlü alt yapıyı oluşturmak.

c) Tohumlukların üretimi ve sertifikasyonu ile ilgili tarla çalışmalarını ve laboratuvar analizini yapacak alt yapıyı oluşturmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında tohumculuk sektöründe ıslah çalışması yapan mevcut şirketlere yeni teknolojiler konularında bilimsel ve teknik destek vermek.

d) Tohumculuk sektörünün paydaşları arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanması konusunda çalışmak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası meslek kuruluşları ile iş birliği yapmak.

f) Bitki ıslahı ve tohumculuk konusunda sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kişilerin eğitimine katkı sağlamak.

g) Tohumculuk sektörü ile ilgili konferans, panel, kurs, seminer gibi faaliyetlerde bulunmak, kitap ve süreli yayınlar hazırlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Yeni çeşitlerin ıslahı ve tohumculuk teknolojilerinin iyileştirilmesi konusunda araştırmalar yapmak.

b) Islah edilmiş yeni çeşitlerin yetiştirme tekniği uygulamaları ve adaptasyonu konusunda çalışmalar yapmak.

c) Bitki ıslahı alanında, teorik ve uygulamalı ulusal ve uluslararası araştırma projeleri yapmak; araştırmacılar ve kuruluşlarca bu konuda yapılan projelere yardımcı olmak ve ortak proje faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Araştırma teknikleri konusunda ilgili araştırıcılara eğitim vermek.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında bitki ıslahı ve tohumculuk konularında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak yeni projeler oluşturmak.

e) Bitki ıslahı ve tohumculuk konusunda araştırıcıların gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek.

f) Kamuya ve özel kuruluşlara, ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek.

g) Bölge çiftçisi ve çiftçi örgütleri ile üretim ve tanıtım amaçlı iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, tohumculuk veya bitki ıslahı konusunda çalışmalar yapmış olan ve tam gün çalışan Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri arasından, üç yıllık bir süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Rektör, Yönetim Kurulu üyelerinden en fazla ikisini müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür olmadığı zaman yerine yardımcılardan birisi vekâlet eder. Müdür yardımcılarının görevi Müdür ile birlikte sona erer. Müdürün kesintisiz altı aydan daha fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamaya koymak.

ç) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

d) Her takvim yılı sonunda Merkezin faaliyet raporunu düzenleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Yönetim Kurulu ile birlikte Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, en fazla yedi kişiden oluşur. Müdür ve Ziraat Fakültesi işletmelerinden sorumlu Dekan Yardımcısı Yönetim Kurulunun üyesidir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri Müdürün önereceği, en az ikisi Ziraat Fakültesinden tohumculuk ve bitki ıslahı konusunda çalışmalar yapan öğretim üyelerinden olmak üzere tohum ve tohumluk teknolojisi (bitki ıslahı, bitki biyoteknolojisi, bitki hastalık ve zararlıları ve benzeri) alanında çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelik süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan daha uzun süre Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün yazılı çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanarak, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek ve ilgili konularda karar almak.

b) Yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporları değerlendirmek ve bir sonraki dönemin çalışma programını düzenlemek.

c) Merkeze verilen projelerin bilimsel yönden incelenmesini sağlayarak, yeterli bulunan projelerin başvuru sırasına göre Merkez olanaklarından yararlanmasını karara bağlamak.

ç) Müdür ile birlikte Merkezin bütçesini hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak.

e) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili olarak araştırıcıların ıslahçı haklarına ve tescil haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.

f) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları çalışmalara ilişkin mali destek hizmetlerini karara bağlamak.

g) Çalışmalarla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversite öğretim elemanlarıyla, istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine, kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Gerektiğinde, Müdürün çağrısı üzerine ve Müdürün başkanlığında toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Araştırma projelerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına yardımcı olmak.

b) Ortaya çıkan görüşleri akademik çalışmalara dönüştürerek, bir rapor halinde Merkeze sunmak.

c) Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda inceleme yaparak görüş bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen projeler kapsamında alınan her türlü teknik cihaz, ekipman ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.