26 Ekim 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31286

YÖNETMELİK

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2016 tarihli ve 29805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci ve 2 nci maddeleri, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (j), (k), (l), (n), (ö) bentleri ile 11 inci ve 55 inci maddelerinde yer alan “Bülent Ecevit” ibareleri “Zonguldak Bülent Ecevit” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 41 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Sınavların elektronik ortamlarda interaktif olarak yapılması

MADDE 41/A – (1) Enstitüler bünyesinde yapılacak olan Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik/Doktora Tez Savunma Sınavı, Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantıları, Sanatta Yeterlik/Doktora Yeterlik Sınavları, Tez Önerisi Sınavları tüm jüri üyelerinin fiilen katılımıyla veya danışman dahil jüri salt çoğunluğunun ve öğrencinin fiilen sınava katılması şartıyla diğer jüri üye/üyelerinin şehir dışı veya yurt dışında bulunması durumunda anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile video konferans sistemi yoluyla elektronik ortamda kayıt altına alınarak sesli ve görüntülü yapılabilir. Öğrenci yurt dışı değişim programları çerçevesinde ya da yurt dışındaki eğitim/araştırma kurumlarında görevli ise, belgelendirmek koşulu ile tez izleme komitesi sunumu Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile video konferans yöntemiyle yapılabilir.

(2) Doğal afetler, salgın hastalıklar ve diğer mücbir sebepler durumunda enstitüler bünyesinde yapılacak olan tüm sınavlar anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile jüri üyelerinin tamamının ve öğrencinin çevrimiçi katılımıyla video konferans sistemi yoluyla elektronik ortamda kayıt altına alınarak sesli ve görüntülü yapılabilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/8/2016

29805

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/11/2016

29881