23 Ekim 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31283

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TOPLUM HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/8/2013 tarihli ve 28733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Fakülte: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesini,

c) Merkez (İSTANBUL-THUAM): İstanbul Üniversitesi Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Danışma Kurulu tarafından üç yıl süre için seçilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Altı üyenin ikisi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalından, dördü ise Danışma Kurulu üyeleri arasından seçilir. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) İstanbul Tıp Fakültesinin konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı öğretim üyesi,

b) İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinden görevlendirilen birer temsilci,”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/8/2013

28733