23 Ekim 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31283

YÖNETMELİK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI

KALKINMA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Uluslararası kalkınma çalışmaları alanında bilimsel ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek ve yürütmek, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretmek.

b) Uluslararası kalkınma çalışmaları alanında faaliyet yürüten ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği geliştirmek.

c) Uluslararası kalkınma çalışmaları alanında ihtiyaç duyulan uzman insan kaynağı yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

ç) Uluslararası kalkınma çalışmaları alanında ulusal ve uluslararası akademik çalışmaları takip etmek ve bu alanda çalışan araştırmacıların envanterini çıkararak veri tabanı oluşturmak.

d) Uluslararası kalkınma çalışmaları alanında eğitimler düzenlemek.

e) Uluslararası kalkınma çalışmaları alanında kamu kurumları, özel şirketler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde çalışma alanında bilimsel ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak, seminerler ve konferanslar düzenlemek.

b) Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşların ihtiyaç duyduğu çalışmaları gerçekleştirmek.

c) Merkezin çalışma alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile eğitim programları ve projeler hazırlamak ve yürütmek.

ç) İlgili kuruluşlar ile iş birliği içerisinde rapor, bülten, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak, danışmanlık hizmetinde bulunmak, danışma ve yönetim kurullarınca belirlenen diğer işleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, uluslararası kalkınma çalışmaları alanında yayınları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yapar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür, yokluğunda kendisine vekâlet etmek üzere müdür yardımcılarından birini görevlendirir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

c) Merkeze bağlı idari, teknik ve akademik personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek.

ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet plan ve programını hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen şeklini Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin yılsonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen şeklini Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin çalışma alanına giren her türlü araştırma, proje, yayın, danışmanlık, eğitim gibi faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak.

g) Yönetim Kurulunun verdiği yetki sınırları içerisinde sözleşme yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında,  müdür yardımcıları, Danışma Kurulu Başkanı, uygun görülmesi halinde Strateji ve Bütçe Başkanlığından bir üye ve Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen iki üye olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda bir defa olağan, gerektiğinde ise olağanüstü toplanarak Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve yürütmek.

b) Müdür tarafından hazırlanan Merkezin yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

c) Müdür tarafından sunulan yıllık bütçe önerilerini inceleyerek kabul etmek ve Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkezce yürütülecek faaliyetlerle ilgili çalışma esaslarını, hizmet haklarına ait esasları, ihtiyaç duyulan personelin çalışma esaslarını belirlemek.

d) Merkezin amacına uygun araştırma, proje ve eğitim müracaatlarını inceleyerek karara bağlamak.

e) Yıllık faaliyet raporunda yer almayan konulara ilişkin Rektörlüğün onayını alarak diğer faaliyetlerin başlatılmasına karar vermek.

f) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, uygun görmeleri durumunda Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından birer temsilci, uluslararası kalkınma iş birliği alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden birer temsilci ile uluslararası kalkınma alanında çalışan akademisyenler ve uzmanlar arasından Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından görevlendiren üyeler dahil olmak üzere en fazla on üç kişiden oluşur. Danışma Kurulu Başkanı, üyeler arasından salt çoğunlukla seçilir. Danışma Kurulu üyeleri üç yıl süre ile görev yaparlar. Görev süresi dolan Danışma Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılma veya bir yıldan fazla görevlendirme nedeniyle toplantılara katılmayacak Danışma Kurulu üyesinin yerine yenisi görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu en az altı ayda bir toplanır. Danışma Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir. Kararlar salt çoğunluk ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin görevleri ile ilgili olarak yapılacak çalışmalar, uygulamalar ve alınacak önlemler hakkında tavsiyelerde bulunmak.

b) Merkezin diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Merkezin faaliyet ve dönem raporlarını değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin çalışma alanına giren konularda Yönetim Kuruluna yardımcı olmak, Yönetim Kurulu Başkanının isteği halinde Yönetim Kurulu çalışmalarına katılmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.