22 Ekim 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31282

YÖNETMELİK

Türkiye Su Enstitüsünden:

TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Su Enstitüsünde hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilecek sözleşmeli personelin istihdamları ile hak, yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 23 üncü maddesi kapsamında istihdam edilen uzman personel bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 476 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,

b) Başkan: Türkiye Su Enstitüsü Başkanını,

c) Enstitü: Türkiye Su Enstitüsünü,

ç) Giriş sınavı: İlk defa alım yapılacak pozisyonlar için gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınavı,

d) Merkezi sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca B grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

e) Personel: Bu Yönetmelik kapsamında Enstitünün hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmeyle istihdam edilen personeli,

f) Sınav komisyonu: Türkiye Su Enstitüsünde istihdam edilecek personelin alımını gerçekleştirecek komisyonu,

g) Sözleşme: Türkiye Su Enstitüsü ile personel arasında bir mali yıl itibarıyla yapılacak hizmet sözleşmesini,

ğ) YDS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

h) Yönetim Kurulu: Türkiye Su Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İnsan Kaynakları Politikası ve Pozisyonlar

İnsan kaynakları politikası ve ilkeleri

MADDE 4 – (1) Enstitünün görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek amacıyla oluşturulacak insan kaynakları politikası Türkiye Su Enstitüsü tarafından bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan esaslar çerçevesinde belirlenir.

(2) İnsan kaynakları politikasının belirlenmesinde;

a) Enstitünün personel ihtiyaçlarının nitelik ve sayı olarak belirlenmesi,

b) İhtiyaç duyulan personelin uygun şekilde temini, seçimi ve uygun işlere yerleştirilmesi,

c) Personelin eğitim ve kariyer gelişim ihtiyaçlarının karşılanması,

ç) Enstitünün ihtiyaçları ile çalışanların ihtiyaç ve beklentilerine uygun biçimde kariyer ve performans yönetiminin gerçekleştirilmesi,

d) Ücret yönetiminin mevzuata, Enstitünün ihtiyaçlarına, personelin nitelik ve performansına uygun şekilde düzenlenmesi ve yürütülmesi,

e) Çalışanlarla ilişkilerin mevzuata, görev gereklerine ve çalışanların ihtiyaç ve beklentilerine uygun biçimde düzenlenmesi ve yürütülmesi,

esastır.

Pozisyonlar

MADDE 5 – (1) Personel pozisyonlarının ihdas, değişiklik, iptal ve kullanımı hususlarında 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel Alımı

İstihdam şekilleri

MADDE 6 – (1) Enstitü hizmetlerinin idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personel eliyle yürütülmesi esastır.

Personelde aranacak şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istihdam edilecek personelde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaraları alt bentlerinde sayılan genel şartlar aranır.

(2) Enstitüde istihdam edilecek Başkan Yardımcısı ve koordinatörlerde aranacak özel şartlar şunlardır:

a) Başkan Yardımcısının ve koordinatörlerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olması, yükseköğretim gördükten sonra kamuda en az beş yıl çalışmış ve halen kamu personeli olması şarttır.

(3) Enstitüde istihdam edilecek hukuk müşavirlerinde aranacak özel şartlar şunlardır:

a) Üniversitelerin hukuk fakültelerinden veya Yükseköğretim Kurulunca buna denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak.

b) Avukatlık stajını yapmış olmak.

c) Enstitü Başkanlığınca belirlenen yabancı dillerden birisinden giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği devam eden YDS’den asgari 70 puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca bu puana denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

ç) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan merkezi sınavdan Enstitü tarafından belirlenecek puan türünde asgari puanı veya daha fazla puanı almış olmak.

(4) Enstitüde istihdam edilecek uzmanlarda aranacak özel şartlar şunlardır:

a) Üniversitelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Enstitü Başkanlığınca belirlenen bölüm veya bölümlerinden tercihen yüksek lisans olmak üzere lisans düzeyinde mezun olmak.

b) Enstitü Başkanlığınca belirlenen yabancı dillerden birisinden geçerliliği devam eden YDS’den asgari 70 puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca bu puana denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

c) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan merkezi sınavdan Enstitü tarafından belirlenecek puan türünde asgari puanı veya daha fazla puanı almış olmak.

ç) Bu maddede belirtilen genel ve özel şartları taşımak kaydıyla uzman adayının Enstitünün faaliyet alanına giren konularda en az doktora derecesine sahip olması ve kamu kurum ve kuruluşlarında, üniversitelerde, özel sektörde veya uluslararası kuruluşlarda Enstitünün faaliyet alanına giren konularda en az beş yıl çalışmış olması halinde merkezi sınav şartı aranmaz. Merkezi sınav aranmaksızın istihdam edilen uzman sayısı toplam uzman pozisyonu sayısının yüzde otuzunu geçemez.

(5) Enstitüde istihdam edilecek mühendislerde aranacak özel şartlar şunlardır:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Enstitü Başkanlığınca belirlenen yabancı dillerden birisinden giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği devam eden YDS’den asgari 60 puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca bu puana denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

c) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan merkezi sınavdan Enstitü tarafından belirlenecek puan türünde asgari puanı veya daha fazla puanı almış olmak.

ç) Yapılacak işin niteliğine göre ilanda belirtilen diğer özel şartları taşımak.

(6) Enstitüde istihdam edilecek büro personelinde aranacak özel şartlar şunlardır:

a) En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.

b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan merkezi sınavdan Enstitü tarafından belirlenecek puan türünde asgari puanı veya daha fazla puanı almış olmak.

c) Yapılacak işin niteliğine göre ilanda belirtilen diğer özel şartları taşımak.

(7) Enstitüde istihdam edilecek destek personelinde aranacak özel şartlar şunlardır:

a) En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.

b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan merkezi sınavdan Enstitü tarafından belirlenecek puan türünde asgari puanı veya daha fazla puanı almış olmak.

c) Yapılacak işin niteliğine göre ilanda belirtilen diğer özel şartları taşımak.

(8) Enstitüde istihdam edilecek teknisyende aranacak özel şartlar şunlardır:

a) Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının görevin gerektirdiği teknik bölümlerinin birinden mezun olmak.

b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan merkezi sınavdan Enstitü tarafından belirlenecek puan türünde asgari puanı veya daha fazla puanı almış olmak.

c) Yapılacak işin niteliğine göre ilanda belirtilen diğer özel şartları taşımak.

(9) Enstitüde istihdam edilecek muhasebecide aranacak özel şartlar şunlardır:

a) Lise üstü iki yıl mesleki eğitim veren yükseköğretim programlarının muhasebe veya dengi bölümlerinin veya yükseköğretim kurumlarının maliye, iktisat, işletme veya dengi bölümlerinin birinden mezun olmak.

b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan merkezi sınavdan öğrenim düzeyi dikkate alınarak Enstitü tarafından belirlenecek puan türünde asgari puanı veya daha fazla puanı almış olmak.

Personel seçimi

MADDE 8 – (1) Koordinatör ve üstü yönetici personel haricindeki personel, giriş sınavı ile alınır. Giriş sınavı, merkezi sınav sonuçlarına göre yazılı ve sözlü sınavdan oluşur.

Duyuru ve başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Giriş sınavına tabi olanlar için personel alımı, sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de, Enstitünün resmî internet sitesi ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

(2) Başvurular, sınav komisyonunca değerlendirildikten sonra sınava katılabileceklerin isimleri Enstitünün ilan panosunda ve Enstitünün resmî internet sitesinde, son başvuru tarihinden itibaren en geç yirmi gün içinde ilan edilir.

(3) İsimleri ilan olunan adaylardan, gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya belge sunduğu tespit edilenler giriş sınavına alınmaz. Sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır. Sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(4) İlanda;

a) Adaylarda aranacak şartlar (öğrenim dalı),

b) Pozisyon unvanları, sayısı ve istihdam yerleri,

c) Başvuru süresi, yeri ve şekli,

ç) Sınav usulü, konuları, tarihi ve yeri,

d) Merkezi sınav puan türleri ve taban puanları,

e) Gerekmesi halinde istenecek belgeler,

f) Gerekli görülecek diğer hususlar,

yer alır.

(5) Başvurular için personel alım ilanını müteakip en az 30 günlük başvuru süresi tanınır.

(6) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden ilanda belirtilen adrese, ilanda belirtildiği takdirde posta yoluyla veya internet erişimi üzerinden başvuru formu kullanılarak yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(7) Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, ilanda belirtilmesi halinde adayların başvuru sırasında bildirdikleri elektronik posta adreslerine ve/veya Enstitünün resmî internet sayfasında duyuru yoluyla yapılabilir. Bu durumda ayrıca kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz.

(8) Giriş sınavına çağrılacak aday sayısı, alım yapılacak her bir pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen pozisyon sayısının on katından fazla olamaz. Merkezi sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen taban puan esas alınarak yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılır. 7 nci maddenin dördüncü fıkrasının (ç) bendine göre başvuruda bulanan adaylar sınav ilanında belirtilen taban puan dikkate alınarak YDS puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre ilan edilen pozisyon sayısının üç katına kadar giriş sınavına ayrıca çağrılır.

Sınav komisyonu

MADDE 10 – (1) Başvuruların incelenmesi, giriş sınavının gerçekleştirilmesi, sonuçlarının ve itirazların değerlendirilmesi ile adayların ilan edilen niteliklere uygunluğundan sınav komisyonu sorumludur.

(2) Sınav komisyonu; Enstitü personeli arasından Bakanın veya görevlendireceği Bakan Yardımcısının onayı ile bir başkan ve iki asil ile iki yedek üyeden teşekkül eder. Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri arasından da kurul üyesi seçilebilir. Başkan, Kurula başkanlık edebilir.

(3) Başvuruların incelenmesi, giriş sınavının gerçekleştirilmesi, sonuçlarının ve itirazların değerlendirilmesi ile adayların ilan edilen niteliklere uygunluğundan sınav komisyonu sorumludur.

(4) Sınav komisyonunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları sınavda görev alamazlar.

(5) Sınav komisyonu, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(6) Sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.

Giriş sınavları

MADDE 11 – (1) Giriş sınavı Enstitünün görev alanı dikkate alınarak sınav duyurusunda belirtilen konulardan yapılır.

(2) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için en az yetmiş puan alınması şarttır. Yazılı sınavın değerlendirilmesi on gün içinde yapılarak sonuçları Enstitünün ilân panosuna asılır ve Enstitünün internet sitesinde ilân edilir. Yetmiş taban puanı altında olmamak kaydıyla, yazılı sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre adaylar ilan edilen pozisyon sayısının dört katına kadar sözlü sınava çağırılır.

(3) Sınav komisyonu üyeleri sözlü sınavda; her adaya adayın çalışacağı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, talep edilmesi halinde yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayların kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak not verir. Sınav komisyonu üyeleri tarafından Ek-1’de yer alan tutanağa göre her bir ölçüt için gerekçeli olarak ayrı ayrı puan verilir ve her bir üye tarafından verilen puanlar bu tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sınav sonucunda başarı sıralaması yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalamasına göre belirlenir.

 (4) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl adayın isimleri Enstitünün resmî internet sayfasında ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz. Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı, sözlü sınav puanı, bunların eşit olması halinde diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

(5) Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısının yarısını geçmemek üzere sınav komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste ilan edilebilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

(6) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

(7) Adaylar, giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde gerekçesini de belirterek yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç otuz gün içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sözleşme imzalanması

MADDE 12 – (1) Giriş sınavında başarılı bulunarak Enstitü tarafından ilan edilen listede adı bulunan asil adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği; yabancı yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar için denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Enstitüce onaylı örneği ve noterden tasdikli tercümesinin aslı veya Enstitüce onaylı örneği.

b) Yabancı dil bilgisi şartının aranması halinde, yabancı dil bilgisine ilişkin Enstitü tarafından istenen belge.

c) T.C. kimlik numarası beyanı.

ç) Adli sicil kaydının olmadığına dair beyan.

d) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı.

e) Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi.

f) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan.

g) İlanda belirtilen başvuru formu.

ğ) Mal bildirim beyannamesi.

h) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan.

ı) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

i) Personel alım ilanında varsa belirtilen diğer belgeler.

(2) Adaylar, verilen süre içerisinde, istenen bilgi ve belgelerle birlikte Enstitüye müracaat eder. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin göreve başlama işlemleri yapılmaz.

(3) İstenilen belgeler, İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü tarafından incelenir. İnceleme sonunda noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlaması için on iş günü ek süre verilir. Bu süre sonunda belgelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar ile sözleşme imzalanmaz.

(4) Gerekli şartları taşıdıkları tespit edilen ve nihai başarı listesinde asil olarak yer alan adaylar ile sözleşme imzalanır.

(5) İlan edilen pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayıp da altı ay içerisinde görevden ayrılanların yerine, başarı sırasına göre varsa yedek adaylarla sözleşme imzalanabilir.

(6) Sözleşmenin imzalanması için gerekli olan bilgi ve belgeler içerisinde yanıltıcı bilgi veya belge verdiği sonradan anlaşılanların sözleşmeleri feshedilir. Haklarında suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Enstitüyü yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Deneme süresi

MADDE 13 – (1) Giriş sınavıyla ilk defa işe alınan personelle, üç aylık deneme süresi için sözleşme yapılır.

(2) Deneme süresi içinde personelin görevini etkin yürütüp yürütmediği, yenilikçiliği, girişimciliği, çalışma disiplini, gayret ve başarısı ile göreve ilişkin ve kişisel nitelikleri ikinci ayın sonunda personel değerlendirme formu ile personelin bağlı olduğu birim amirlerince silsile yolu ile puan esasına göre doldurularak belirlenir ve nihai değerlendirmeye göre Başkan tarafından deneme sürecinin başarı ile geçirildiği onaylanır.

(3) Deneme süresi içinde personel değerlendirme;

a) Yapılan işin miktarının değerlendirilmesi (0-20) puan,

b) Yapılan işin kalitesinin değerlendirilmesi (0-20) puan,

c) Yapılan işin tamamlanma süresinin değerlendirilmesi (0-20) puan,

ç) Personelin göreve ilişkin niteliklerinin değerlendirilmesi (0-20) puan,

d) Personelin görevle bağlantılı kişisel niteliklerinin değerlendirilmesi (0-20) puan,

esas alınarak yapılır ve buna göre 100 puan üzerinden 70 puan altında alanlar başarısız, 70 ve üstü puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Değerlendirme sonucunda başarılı sayılanlar ile içinde bulunulan bütçe yılı sonuna kadar yeni sözleşme yapılır, başarısız sayılanların sözleşmeleri yenilenmez.

Göreve başlama süresi

MADDE 14 – (1) Personel, sözleşme imzalanmadan göreve başlatılamaz.

(2) Kendisi ile sözleşme imzalanan personel sözleşmesinde belirtilen tarihte göreve başlamak ile mükelleftir.

(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayanların sözleşmeleri Enstitü tarafından feshedilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Hakları, Yükümlülükleri ve Yasakları

Sadakat

MADDE 15 – (1) Personel, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve mevzuatına sadakatle bağlı kalmak ve bunları sadakatle uygulamak zorundadır.

Devlete bağlılık ve tarafsızlık

MADDE 16 – (1) Personel herhangi bir siyasi partiye üye olamaz, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz; görevlerini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamaz; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamaz ve bu eylemlere katılamaz.

(2) Personel her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve mevzuatına aykırı olan, Memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozmaya yönelik Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamaz. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamaz, bunlara yardım edemez.

Yöneticilerin görev ve sorumlulukları

MADDE 17 – (1) Yöneticiler, kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki personeli yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludurlar.

(2) Yöneticiler, maiyetindeki personele hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Yetkilerini kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatta belirtilen esaslar içinde kullanır.

(3) Yöneticiler, maiyetindeki personele kanunlara ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.

Görevlerin yerine getirilmesi

MADDE 18 – (1) Personel kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatta belirtilen esaslara uymakla ve yöneticiler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden yöneticilerine karşı sorumludur.

Kişisel sorumluluk ve zarar

MADDE 19 – (1) Personel, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen kamu malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

(2) Personelin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili personel tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır.

Davranış ve iş ilişkileri

MADDE 20 – (1) Personel, hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarında, iş ilişkilerinde Enstitüyü temsil ettiği bilinciyle hareket etmek ve bu görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu göstermek zorundadır.

Mal bildirimi

MADDE 21 – (1) Personel, kendileri ve eşleri ile velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca mal bildiriminde bulunmakla yükümlüdür.

Kanunsuz emir

MADDE 22 – (1) Personel, amirinden aldığı emri yerine getirmekle görevlidir. Ancak, amirinden aldığı emri Anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz.     

(2) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir şekilde yerine getirilemez, yerine getiren personel sorumluluktan kurtulamaz.

Devir ve teslim zorunluluğu

MADDE 23 – (1) Personel, kendisine verilen veya zimmetli olarak teslim edilen para ve para niteliğindeki değerler ile mülkiyeti Enstitüye ait her türlü nesneyi işyerinde özenle kullanmak ve sözleşmesinin sona ermesi veya başka bir işyerine nakli halinde sorumlu personele derhal zimmetle teslim etmek zorundadır.

Basına bilgi veya demeç verme

MADDE 24 – (1) Personel, Enstitüyü ilgilendiren konular hakkında izinsiz olarak basına ve her türlü iletişim kanallarına bilgi veya demeç veremez.

Menfaat sağlama ve hediye alma

MADDE 25 – (1) Personelin, görevi içinde veya dışında her ne şekilde olursa olsun görevi ile ilgili pozisyon ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlaması ve aracılıkta bulunması yasaktır.

(2) Personelin, tarafsızlığını, performansını, kararını, görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı hediye kabul etmesi yasaktır.

Gizli bilgileri açıklama

MADDE 26 – (1) Personelin, Enstitünün hizmet ve faaliyetleri ile ilgili gizli bilgileri, hizmet alanlara ve anlaşmalı kuruluşlara ait sırları açığa vurmaları, görevlerinden ayrılmış olsalar dahi yasaktır.

(2) Personel, açıklanması yasaklanan bilgileri internet ortamında içerik veya bağlantı paylaşımı da dâhil olmak üzere herhangi bir şekilde açıklayamaz.

Başka iş ve hizmet üstlenme

MADDE 27 – (1) Personel, hizmet sözleşmesi ile üstlenmiş olduğu görevlerini aksatacak ya da etkileyecek, Enstitünün görev alanı ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki kurulabilecek başka bir iş veya hizmette çalışamaz ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tacir veya esnaf sayılmasını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz.

(2) Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler bu maddede öngörülen yasağın kapsamı dışındadır:

a) Faaliyet konusu Enstitünün görev alanına girmeyen şirketlere, yönetici olmamak kaydıyla kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite hariç ortak olunması.

b) Enstitüden izin alınmak kaydıyla, bilirkişi ve hakemlik gibi görevlerin yapılması.

c) Üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kanunla kurulmuş yardım sandıkları, bunların iştirakleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler ile gerekli izin almak kaydıyla yapılan insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar.

Toplu eylemde bulunma

MADDE 28 – (1) Personel, toplu halde görevden çekilemez, boykot ve grev yapamaz, hizmetleri yavaşlatacak veya aksatacak eylem ve hareketlerde bulunamaz.

Sosyal güvenlik

MADDE 29 – (1) Personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

Sendikal faaliyette bulunma

MADDE 30 – (1) Personel, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümlerine tabi olup anılan Kanunda belirtilen hükümler uyarınca, sendika kurabilir ve bunlara üye olabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çalışma Saatleri ve İzinler

Çalışma saatleri

MADDE 31 – (1) Personelin haftalık çalışma süresi kırk saattir. Günlük çalışma süresi, Devlet memurlarının çalışma süresinden az olmamak ve haftada en az bir, en fazla iki gün tatil olacak şekilde Enstitü tarafından belirlenir.

(2) İhtiyaç halinde günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan personelin çalışma saat ve şekilleri Enstitü Başkanlığınca belirlenir. Ancak, kadın personele; tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli sözleşmeli personele de isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

Fazla çalışma

MADDE 32 – (1) Personel o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak zorundadır. Normal çalışma sürelerini aşan fazla çalışma süreleri için ilgili kanunlarında öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verilebilir.

İzinler

MADDE 33 – (1) Personelin 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilenlerle aynı usul, esas ve şartlarda izin hakları vardır.

(2) Enstitünün görev alanına giren konularda eğitim almak veya araştırma yapmak üzere personelin talebi ve Bakanın onayıyla personele sözleşmeli istihdamı boyunca toplam altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Süre, Ücret, Gündelik, Yolluklar ve Başarı Değerlendirme

Sözleşme süresi

MADDE 34 – (1) Personelin sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

Sözleşme ücreti

MADDE 35 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Enstitü tarafından belirlenen ücret dışında personele herhangi bir ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.

(2) Personelin sözleşme ücreti, her ayın 15 inci günü peşin ödenir. Ay sonundan önce ayrılmalarda, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmenin sona ermesi halleri dışında, kalan günlere düşen ödemeler doğrudan geri alınır.

Yolluk giderleri ve gündelikler

MADDE 36 – (1) Görev yeri dışına geçici olarak gönderilen personele ödenecek gündelik ve yol gideri hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilenlere ilişkin hükümler aynı usul, esas ve şartlarla uygulanır.

Başarı değerlendirme

MADDE 37 – (1) Koordinatör ve üstü yönetici personel haricindeki personel için Ek-2’de yer alan performans değerlendirme ölçütleri çerçevesinde 100 puan üzerinden yıl sonu başarı değerlendirmesi yapılır.

(2) Performans değerlendirme ölçütleri çerçevesinde yapılacak değerlendirme neticesinde performans başarı puanı iki yıl üst üste altmış dokuz ve daha aşağı olan personelin sözleşmeleri yenilenmez. Koordinatör ile Başkan Yardımcısının değerlendirmeleri sonucu başarı notları arasındaki farkın otuzun üzerinde olması durumunda personelin sözleşmesi hakkında nihai değerlendirme Başkan tarafından yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Görev Yeri, Pozisyon Değişikliği ve Eğitim

Görev yeri

MADDE 38 – (1) Personel, sözleşmesinde belirtilen yerde istihdam edilir. Başkan, hizmet ihtiyaçları çerçevesinde personelin görev yerini değiştirmeye yetkilidir.

Pozisyon değişikliği

MADDE 39 – (1) Personel, Enstitünün sınav duyurusunda bulunduğu diğer pozisyonlara ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi şartıyla müracaat edebilir. Başarılı olunması ile pozisyon değişikliği gerçekleşir.

(2) Enstitünün Koordinatör ve üstü yönetici pozisyonlarında bulunan personelden; Enstitü içinden istihdam edilmiş olanlar yöneticilik görevleri dışındaki en son görev yaptığı pozisyonda, Enstitü dışından istihdam edilmiş olanlar ise niteliklerine sahip olduğu bir pozisyonda talebi aranmaksızın pozisyon değişikliği suretiyle istihdam edilebilir. Bu şekilde pozisyonu değiştirilen personelin yönetici pozisyonlarında geçirdiği hizmet süresi de yeni pozisyonundaki hizmet süresi hesabında dikkate alınır.

Eğitim

MADDE 40 – (1) Personelin gelişimi için Enstitünün uygun gördüğü eğitimler düzenlenebilir. Diğer kurumlar tarafından düzenlenen eğitimlere uygun personel görevlendirilebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sözleşmenin Sona Ermesi

Sona erme halleri

MADDE 41 – (1) Personelin sözleşmesi aşağıdaki hallerde sona erer:

a) Sözleşmenin feshi.

b) Personelin istek, yaş haddi, malullük gibi nedenlerle emekliye ayrılması.

c) Göreve alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevleri sırasında bu şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi.

ç) Ölüm.

d) Sözleşmenin yenilenmemesi.

Personel tarafından sözleşmenin feshi

MADDE 42 – (1) Personel, kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek şartıyla sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

Enstitü tarafından sözleşmenin feshi

MADDE 43 – (1) Enstitü, personelin;

a) Göreve alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya sonradan kaybetmesi,

b) Sözleşme dönemi içerisinde kesintisiz üç gün veya toplam on gün süreyle görevine gelmemesi,

c) Görev yaptığı süre zarfında (b) bendinde belirtilen durum hariç, 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde belirtilen uyarma veya kınama cezasını gerektiren fiil veya halleri üç defa, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektiren fiil veya halleri iki defa, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil veya halleri bir defa işlediğinin, yapılacak inceleme sonucunda tespit edilmesi,

ç) Bir sözleşme dönemi içinde 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesinde geçerli bir raporla belgelenen hastalık izninin 180 günü geçmesi,

d) Sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunulması,

e) Pozisyonunun iptali nedeniyle hizmetine ihtiyaç kalmaması,

hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde sözleşmesini tek taraflı fesheder.

Yeniden hizmete alınma

MADDE 44 – (1) Sözleşmesi fesih olan personelin yeniden hizmete alınmasında, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilenlerin yeniden hizmete alınmasına ilişkin hükümler uygulanır.

(2) 43 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca sözleşmesi feshedilen personel, tekrar çalışmasında mahsur olmadığının sağlık raporuyla belgelenmesi halinde yeniden istihdam edilir.

(3) İki defadan fazla olmamak üzere kendi isteği ile Enstitüden istifa edenlerden Enstitüye tekrar dönmek isteyenler, ayrıldıkları pozisyonda boş pozisyon bulunması ve Enstitüden ayrılma tarihi üzerinden bir yıl geçmiş olması kaydıyla en son görev yaptıkları pozisyonda sınavsız şekilde yeniden istihdam edilebilir.

Sözleşmenin yenilenmemesi

MADDE 45 – (1) Koordinatör ve üstü yönetici personel haricindeki personelin yıl sonu başarı değerlendirme puanının iki yıl üst üste altmış dokuz ve daha aşağı olması halinde sözleşmesi yenilenmez.

(2) Personel, sözleşmenin sona ereceği tarihten en az bir ay önce yazılı ihbarda bulunması şartıyla sözleşmesini yenilemeyebilir. Personelin çekilme talebine ilişkin karar en geç otuz gün içerisinde verilir.

İş sonu tazminatı

MADDE 46 – (1) Personele talebi halinde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilenlere ilişkin usul, esas ve şartlar çerçevesinde iş sonu tazminatı ödenir.

(2) Ölüm halinde tazminat tutarı personelin kanuni mirasçılarına ödenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sözleşmenin askıya alınması

MADDE 47 – (1) Hizmetin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen personelin sözleşmesi ihtiyati bir tedbir olarak askıya alınabilir.

(2) Personelin sözleşmesinin askıya alınması, bu süreçteki hak ve yükümlülükleri, askı süresi, amirlerin sorumlulukları ve diğer hususlarda 657 sayılı Kanunun görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.

Sözleşme örnekleri

MADDE 48 – (1) Personele ait tip sözleşme örnekleri Başkan onayı ile belirlenir.

Şahsi hallerde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi

MADDE 49 – (1) Personel; yerleşim yeri adresi ve iletişim bilgileri ile evlenme, boşanma, nüfus bilgileri, doğum ve ölüm gibi şahsi hallerde meydana gelecek her türlü değişikliği otuz gün içerisinde birimine bildirmekle yükümlüdür. İletişim adresinde meydana gelen değişiklik bildirilmediği takdirde, personelin bilinen en son adresine yapılacak bildirimler personelce tebellüğ edilmiş sayılır.

İnsan kaynakları bilgi sistemi

MADDE 50 – (1) Personel, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak insan kaynakları bilgi sistemine kaydedilir. Her personel için, gerçek veya elektronik ortamda bir özlük dosyası tutulur. Özlük dosyasına, personelin mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgeleri ile özlük işlemlerine ilişkin diğer belgeler konulur.

(2) Personelin atanmasına, pozisyon değişikliklerine, görevin sona ermesine ilişkin bilgiler ile gerekli görülen diğer bilgiler bu işlemlerin tamamlandığı tarihten itibaren en geç 1 ay içinde kamu personeli bilgi sistemi vasıtasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sayfasındaki “Kamu e-Uygulama” modülünün ilgili alanına kaydedilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 51 – (1) 28/4/2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Su Enstitüsünde İstihdam Edilecek Uzmanlar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut geçici personel

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 10/10/2011 tarihli ve 658 sayılı Türkiye Su Enstitüsü Hakkında Bazı Mali Düzenlemelere Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin mülga beşinci fıkrasına göre istihdam edilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Enstitüde görev yapmakta olanlardan, mühendislik fakültelerinden mezun proje elemanları “mühendis” pozisyonlarına, diğer yükseköğretim mezunu proje elemanı ve yardımcı proje elemanları “büro personeli” pozisyonlarına, ortaöğretim ve dengi okul mezunu yardımcı proje elemanları “destek personeli” pozisyonlarına, atanabilecekleri durumlarına uygun sözleşmeli personel pozisyonlarının ilgili mevzuatına göre açıktan atama izinlerinin alındığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde Enstitüye yazılı olarak başvurmaları ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki şartları taşımaları halinde sınav yapılmaksızın atanabilir. Bu personel, sözleşme imzalandıktan sonra bu Yönetmelik hükümlerine tabi olur.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Su Enstitüsü Başkanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız