21 Ekim 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31281

YÖNETMELİK

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/1/2014 tarihli ve 28897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzurum Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “muhasebe yetkilisi” ibaresi “döner sermaye işletme müdürü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.