19 Ekim 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31279

YÖNETMELİK

Biruni Üniversitesinden:

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Biruni Üniversitesine bağlı fakülteler ve meslek yüksekokulunda yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Biruni Üniversitesine bağlı fakülteler ve meslek yüksekokulunda yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO): Her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesi yolu ile bulunacak değeri,

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan iş yüküne dayalı sistemi,

c) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokulunu,

ç) İlgili kurul: Üniversiteye bağlı fakültelerde, fakülte kurullarını ve meslek yüksekokulunda meslek yüksekokulu kurulunu,

d) İlgili yönetim kurulu: Üniversiteye bağlı fakültelerde, fakülte yönetim kurullarını ve meslek yüksekokulunda meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

e) Mütevelli Heyeti: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

g) Rektör: Biruni Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Biruni Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Biruni Üniversitesini,

ı) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemlerine İlişkin Esaslar

Kayıt ve kabul

MADDE 5 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına kesin kayıt yaptırabilmek için, ön lisans veya lisans öğrenimi ile ilgili ÖSYM tarafından ilgili programa yerleştirilmiş olmak ve aynı düzeyde örgün öğretimde kayıtlı olmamak şarttır. Uluslararası öğrenci kayıt kabulünde aranacak şartlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Üniversiteye kesin kayıt tarihleri, kayıt sırasında istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar Üniversite tarafından ilan edilir. Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, kayıt işlemini ilan edilen süreler içinde, e-Devlet üzerinden veya Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat başvurarak yapabilirler. Kendisinin başvurması mümkün olmayan durumdaki öğrenci adayları, vekâletname ile kayıt yaptırabilirler. Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya e-Devletten alınan örneği veya aslı görülerek Üniversite tarafından onaylanan örneği kabul edilir.

(3) Askerlik durumunda adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Yalan beyan veya sahte belge durumunda, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerince öğrencinin kaydı silinir.

Özel öğrenciler        

MADDE 6 – (1) Özel öğrenciler, yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, Üniversiteden ders almalarına izin verilen öğrencilerdir. Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Özel öğrenci olmak amacı ile Üniversiteye başvuranlar, başka bir yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olduklarını kanıtlamak zorundadır ve kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun ders alması için öğrenciye izin vermiş olması gerekir.

(3) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları, ilgili bölümün görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

(4) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren not durum belgesi verilir.

(5) Özel öğrencilerin Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğretim ücretini ödemeleri gerekir.

(6) Öğrencinin özel öğrencilikte geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.

(7) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir. İlgili belgelerin geçerliliği Senatoca değerlendirilir.

Yatay geçiş yolu ile kayıt

MADDE 7 – (1) Kurum içi ya da kurumlar arası yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

Dikey geçiş yolu ile kayıt

MADDE 8 – (1) Üniversite içinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarından yapılacak dikey geçişler,19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

Çift anadal ve yan dal programlarına kayıt

MADDE 9 – (1) Çift anadal ve yan dal programlarında, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

Kimlik kartı

MADDE 10 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye fotoğraflı bir kimlik kartı verilir. Mezun olan ve ilişik kesen öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını Öğrenci İşleri Direktörlüğüne teslim etmek zorundadırlar.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 11 – (1) Öğrenciler; öğrenim süreleri boyunca öğretim, ders ve sınav programlarına, başarı durumu çizelgelerine ve diğer hususlara ilişkin olarak Üniversite tarafından yapılan yazılı duyuruları izlemekle yükümlüdürler. Öğrenciler iletişim adreslerinde meydana gelen değişiklikleri en geç bir hafta içerisinde Öğrenci İşleri Direktörlüğüne yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Bu şekilde değişiklik bildiriminde bulunmamış, yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler dosyalarında mevcut en son adreslerine, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre kendilerine tebliğ edilmiş sayılır.

Eğitim-öğretim ücreti ve burslar

MADDE 12 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Öğrenci, normal eğitim-öğretim süresince, aldığı ders sayısına bakılmaksızın, yıllık eğitim-öğretim ücreti öder. Yıllık öğrenim ücreti, güz ve bahar yarıyıllarında alınan derslerin öğrenim ücretinin karşılığıdır. İsteğe bağlı yaz öğretiminde alınan dersleri kapsamaz. İsteğe bağlı yaz öğretiminde alınan dersler ayrıca öğrenim ücretine tabidir.

(2) Ön lisans ve lisans programlarının yabancı dil hazırlık sınıfı hariç normal eğitim-öğretim süresini dolduran öğrenci, kayıtlı olduğu dersler için AKTS karşılığı öğrenim ücreti öder.

(3) Yıllık eğitim-öğretim ücreti ve AKTS birim ücreti, her eğitim-öğretim yılı başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(4) Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına kayıt yaptıran öğrencilerin hazırlık eğitimi için ödeyecekleri ücret her eğitim-öğretim yılı başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(5) Yaz öğretiminde alınan dersler için AKTS karşılığı öğrenim ücreti ödenir.

(6) Ders kayıtları, Üniversite öğrenim ücretinin akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ödenmesinden sonra yapılır. Üniversite öğrenim ücretini süresi içerisinde ödemeyen öğrenci; ders kaydı yaptıramaz, kayıt yenileyemez, kayıt donduramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

 (7) Üniversitede sağlanan bursların kapsamı, devam koşulları ve dağıtımı gibi konularda, Üniversitenin yetkili organlarınca alınan kararlar uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim

Öğretim dili

MADDE 13 – (1) Yabancı dil zorunluluğu olduğu belirtilen programların dışında, Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetin kararı ve YÖK onayı ile Üniversitenin bazı diploma programlarında kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yapılmasına karar verilebilir. Hangi programların yabancı dille yapılabileceği ÖSYM kılavuzunda belirtilir.

(2) Eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlarda yabancı dille ya da eğitim-öğretim dili yabancı dil olan programlarda Türkçe ders açılmasına 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senatoda karar verilir.

Yabancı dil seviye tespit sınavı ve yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 14 – (1) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan diploma programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları diploma programının öğretim diline ilişkin yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar.

(2) Yabancı dil seviye tespit sınavının sonucuna göre; yabancı dil seviyesi yeterli bulunanlar ile sınavdan muaf tutulanlar, doğrudan birinci sınıfa başlar. Yabancı dil seviye tespit sınavına katılmayan veya bu sınavın sonucuna göre yabancı dil düzeyi yeterli bulunmayanlar zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam eder.

(3) Yabancı dil seviye tespit sınavından muaf olma şartları, sınavın niteliği ve uygulanma şekli, başarı ölçütleri ile yabancı dil öğretimine ilişkin diğer konular Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

(4) Öğretim dili Türkçe olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler, isteğe bağlı olarak hazırlık sınıfında eğitim görebilirler.

Akademik yıl

MADDE 15 – (1) Akademik yıl, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Senato kararıyla yarıyıl süreleri uzatılabilir. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürelere dâhil değildir.

(2) Akademik yıl kapsamında yaz öğretimi açılabilir ve öğrenciler bu öğretim süresinde de ders alabilirler. Yaz öğretimi, Senato kararlarına göre düzenlenir.

Akademik takvim

MADDE 16 – (1) Senatoda görüşülerek kabul edilen Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetleri kapsar.

Eğitim-öğretim planı

MADDE 17 – (1) Eğitim-öğretim programı, ilgili bölüm tarafından düzenlenir ve ilgili kurul kararından sonra Senato onayı ile kesinleşir.

(2) Öğretim programlarında haftalık dersler, ders saatleri, uygulama/laboratuvar saatleri ile AKTS kredileri belirtilir.

(3) Ön lisans ve lisans programlarında uygun görülen dersler, Senato kararıyla, uzaktan öğretim yöntemiyle verilebilir.

Akademik danışmanlık

MADDE 18 – (1) Üniversitede öğrenim gören her öğrenci için bir öğretim elemanı, ilgili yönetim kurulu tarafından akademik danışman olarak atanır.

(2) Akademik danışman, öğrencinin akademik durumunu izler, ilgili mevzuat ve esaslar hakkında öğrenciyi bilgilendirir, akademik konularda öğrenciye rehberlik eder. Öğrencilerin, ders seçme, ders ekleme-bırakma, dersten çekilme işlemleri danışman onayı ile yapılır.

Derslerin kredi değerleri ve eğitim-öğretim planları

MADDE 19 – (1) Bir dersin kredisi, öğrencilerin, o ders için belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade eder. Öğrencinin her tür eğitim- öğretim faaliyeti kredilendirilerek derslerin AKTS kredileri belirlenir.

(2) Üniversitede ders yükü, başarı değerlendirmesi ve benzeri hesaplamalarda derslerin AKTS kredisi kullanılır.

(3) Öğrenim süresi boyunca izlenecek ders planı ve derslerin yarıyıllara göre dağılımı, ilgili bölüm/program başkanlığınca düzenlenir, ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(4) Eğitim-öğretim planlarında ilgili diploma programından mezun olmak için gerekli toplam AKTS kredisi yükü ile öngörülen zorunlu ve seçmeli dersler, bu derslerin haftalık, teorik, uygulama ve laboratuvar saatleri ve kredileri ile varsa ön koşulları belirtilir. Ders ve uygulamaların toplam AKTS kredisi her bir yarıyıl için 30 veya her bir yıl için 60 olacak şekilde belirlenir.

(5) Eğitim-öğretim planlarında ve derslerde yapılacak değişiklikler, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato kararıyla yapılır.

(6) Dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki grupta toplanır. Eğitim-öğretim planlarında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinin bulunması zorunludur.

(7) Seçmeli dersler, ilgili kurullar tarafından bölümlerin ve programların özelliği göz önünde tutularak belirlenir.

Ders kayıtları ve ders yükü

MADDE 20 – (1) Üniversiteye karşı mali yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler, danışmanlarının yardımı ve onayı ile güz ve bahar yarıyıllarının başında, akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında ders kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve/veya ders kaydı yapmayanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Mazeretleri Rektörlük tarafından kabul edilen öğrenciler, derslerin başlamasını takip eden ilk iki hafta içinde gecikmeli olarak mali yükümlülüklerini yerine getirerek ders kayıtlarını yaptırabilirler.

(2) Ön koşullu dersler, derslerin verildiği birimlerin ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Ön koşullu olarak kabul edilen derslerde, bir ön koşullu derse kayıt olabilmek için o derse ön koşul olarak belirlenmiş derslerin alınmış ve başarılmış olması gerekir.

(3) Öğrenciler ilgili diploma programının eğitim-öğretim planlarında belirtilen zorunlu dersler ile eğitim-öğretim planlarında gösterilen türde ve sayıda seçmeli derse kayıt olmakla yükümlüdürler.

(4) Öğrencilerin, daha önce başarısız oldukları dersleri, bu derslerin yeniden açıldığı ilk yarıyılda öncelikli olarak tekrarlamaları gerekir. Tekrarlanacak dersler, seçmeli ise veya sonradan eğitim-öğretim planlarından çıkartılmış ise öğrenciler bu derslerin yerine ilgili kurul tarafından onaylanan eşdeğer dersleri alırlar. Bu durumda; eşdeğer dersin AKTS kredisinin, tekrarlanması gereken dersin AKTS kredisine eşit veya fazla olması gerekir. Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları derslere kayıt yaptırdıktan sonra, ön koşullarını ve varsa eğitim-öğretim planlarında belirtilen diğer koşulları sağlamış olmak şartıyla, önceki yarıyıllardan hiç almadıkları derslere kayıt yaptırabilirler.

(5) Önceki yarıyıl/yıl derslerinden FD alarak devamsızlıktan başarısız olan öğrenciler, öncelikle FD aldıkları derslere kayıt yaptırmak zorundadır. FF dışında çakışan derslere kayıt yaptırılamaz.

(6) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir yarıyılda kayıt yaptırdığı derslerin kredilerinin toplamıdır.

(7) AGNO’su en az 3,00 olan tüm derslerden başarılı olan bir öğrencinin, 30 AKTS kredisi olan normal ders yükü, danışmanın onayı ile iki ders daha artırılabilir.

(8) Ders tekrarı durumunda olan bir öğrencinin ders yükü, tekrar ettiği derslerine öncelikle kayıtlanmak ve üst sınıftan ders almamak koşulu ile bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredisi kadardır.

(9) Yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrencinin dönemlik ders yükü 30 AKTS kredisidir. Ancak alttan dersi olan öğrenciler bir yarıyılda en fazla toplam 45 AKTS kredisine kadar ders alabilirler.

(10) Dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencinin dönemlik ders yükü 30 AKTS kredisidir. Ancak alttan dersi olan öğrenciler bir yarıyılda en fazla toplam 45 AKTS kredisine kadar ders alabilirler.

(11) Öğrencinin çift anadal veya yandal programına kayıtlı olması halinde bir yarıyılda alabileceği azami kredi 45 AKTS kredisini geçemez.

Ders ekleme-bırakma

MADDE 21 – (1) Öğrenciler, güz ve bahar yarıyıllarında derslerin başladığı tarihten itibaren ikinci haftanın sonuna kadar, Senato tarafından belirlenen ders yükü kuralları çerçevesinde kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilir, yenilerini ekleyebilir veya aldıkları dersleri bırakabilir.

Devam

MADDE 22 – (1) Öğrenciler, ilk kez aldıkları veya daha önce alıp devamsızlıktan kaldıkları için tekrarlayacakları teorik derslerin en az %70’ine ve varsa teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam etmek zorundadır.

(2) Önceki yarıyıllarda alınmış ve devam koşulu sağlanmış olan dersler tekrar edileceği zaman yeniden devam şartı aranmaz, ancak kayıt yaptırılması zorunludur. AGNO hesaplamasında, tekrar edilen dersten alınan en son harf notu geçerlidir.

(3) Öğrencilerin derse devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve her hafta öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilan edilir. Bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen, devamsızlıktan kalan öğrenci ilgili dersten devamsız sayılır ve o dersin sınavlarına alınmaz.

(4) Mazereti veya sağlık sorunu nedeni ile devamsızlık yapılması durumunda mazeret gerekçesinin veya raporun fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde geçerli kabul edilir. Öğrencinin raporlu ve diğer devamsızlık günlerinin toplamının, yıllık/dönemlik toplam ders saatinin yarısını aşması durumunda devamsızlıktan kalmış sayılır. Öğrenciler, rapor süresince derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Notlar ve Başarı Değerlendirilmesi

Sınavlar

MADDE 23 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, not yükseltme sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. İlgili birimce sınav tarihleri sınavlardan en az iki hafta önce ilân edilir. Sınavlara girmeyen bir öğrenci sınav hakkını kullanmış ve girmediği sınavlardan başarısız sayılır. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

(2) Niteliği gereği sınav gerektirmeyen derslerin notlandırma kriterleri, ilgili yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Bu derslerin dışındaki tüm dersler için en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yılsonu sınavı, bir de bütünleme sınavı yapılır.

(3) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Her bir dersten, en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav sonuçları yarıyıl/yılsonu sınavından önce ilân edilir.

b) Yarıyıl/yılsonu sınavı: Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yılsonunda yapılır. Ders kaydı yaptırarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler, yarıyıl/yılsonu sınavına girerler.

c) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yılsonunda başarısız olunan dersler için yapılan sınavdır. Ayrıca yarıyıl/yılsonunda başarı notu DD, DC olan öğrenciler de not yükseltmek amacı ile akademik takvimde ilan edilen sürede Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden başvurarak, bu sınava girebilirler. Başarı notu hesabında son sınavda alınan not geçerlidir. Dönem boyunca, sadece çeşitli oturum/laboratuvar/uygulama/staj/atölye/proje ile öğrencinin değerlendirildiği dersleri için bütünleme sınavı yapılmaz.

ç) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı, ara sınav yerine yapılan sınavdır. Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen en geç beş iş günü içinde durumlarını yazılı olarak ilgili dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. Mazeretlerinin uygun görülmesi durumunda katılamadıkları her sınav için mazeret sınav hakkı verilir. Mazeretleri uygun görülmeyen öğrenciler o sınavdan başarısız sayılırlar. Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına girme hakkı elde ettiği halde sınava girmeyen öğrenci için mazeret sınavı düzenlenmez ve bu sınavlar için rapor kabul edilmez. Raporlu olunan süre içinde sınavlara girilmez.

d) Tek ders sınavı: Mezuniyeti için azami öğrenim süresi içerisinde olan öğrencilerden, devam şartını yerine getiren ve tek dersten sorumluluğu kalanlar veya AGNO’su 2,00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrencilerin katıldığı sınavdır. Bu sınavda alınan not ders başarı notu yerine geçer. Tek ders sınavında başarısız olan öğrencilere takip eden yarıyılın bütünleme sınavlarının sonrasındaki bir ay içinde tekrar tek ders sınav hakkı verilir. Bir öğrenci bir dönemde sadece bir defa tek ders sınavına girebilir. Yarıyıl/yılsonu sınavı uygulanmayan laboratuvar, uygulama, klinik uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri gibi dersler için, daha önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için tek ders sınav hakkı yoktur. Tek ders sınav hakkı tanınan öğrencinin sınava girememesi durumunda, mazereti kabul edilmez.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 24 – (1) Öğrenciler, ilan edilen yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak itiraz edebilirler.

(2) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hatadan kaynaklanan düzeltme talepleri öncelikle dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından incelenir ve karara bağlanır. İtirazın devamı halinde ilgili birim tarafından oluşturulan komisyon itirazı inceler. Sınav sonucunda düzeltme var ise sınav sonucu yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Ders notları ve başarı durumu

MADDE 25 – (1) Final ve bütünleme sınavından 40 puan altında alınması durumunda başarı notu hesaplanmaz. Teorik yanında laboratuvar/uygulama/staj/atölye/proje ve benzeri herhangi birini içeren derslerde yarıyıl/yılsonu sınavına girilebilmesi için bu çalışmalardan en az 50 puan alınması gerekir. 50 puanın altında olması halinde bitirme ve bütünleme sınavına girilemez.  Öğrencinin notu FF olarak sonuçlanır.

(2) Ders başarı notunun hesaplanmasında ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınavı sonuçlarının katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz.

(3) Her dersin ölçme, değerlendirme yöntemi ve ders planı kapsamındaki çalışmaların ders başarısının ölçümünde ne oranda etkili olduğu, ders izlencesinde belirtilir ve dersin öğretim elemanı tarafından akademik yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(4) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur:

a) Harf Notları:

Not              Katkı Sayısı               Puan

AA                    4,00                  90-100

BA                    3,50                  85-89

BB                    3,00                  75-84

CB                    2,50                  70-74

CC                    2,00                  60-69

DC                    1,50                  55-59

DD                    1,00                  50-54

FF                      0,00                  0-49

FD                     0,00

FG                     0,00

b) Harf notlarının ve diğer işaretlerin anlamları şunlardır:

1) FG notu; sınava girmedi (Başarısız).

2) FD notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not, not ortalaması hesabında FF işlemi görür. FD alınan dersin açıldığı ilk yarıyılda alınması ve devam edilmesi zorunludur.

3) FF notu; başarısız.

4) KM işareti; eğitim-öğretim planından kaldırılan dersleri daha önce alıp başarısız olan öğrenciler için muafiyet durumunda verilir.

5) ÖD işareti; öğrenci değişim programı sırasında alınan dersi gösterir.

6) ERA işareti; Erasmus programı sırasında alınan dersi gösterir.

7) R işareti; tekrar alınan dersi gösterir.

8) S işareti; sürecin devam ettiğini gösterir.

9) T işareti; daha önce başarılı olunan ve muaf edilen dersi gösterir.

Ders muafiyeti

MADDE 26 – (1) ÖSYM sınavına girerek Üniversitenin bir bölümüne/programına yerleştirilmiş olan, herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı, mezun veya herhangi bir nedenle ayrılmış olan öğrencilerin ders muafiyet talebinde bulunması halinde, daha önce başarılı olduğu derslerin hangilerinden muaf sayılabileceği bölüm veya program tarafından Biruni Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesine göre değerlendirilerek fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca karara bağlanır ve öğrencinin muafiyeti işlenir. Ancak kayıt olduğu programda her yıl kayıt yenilemek şartı ile lisans öğrencileri en az 6 yarıyıl, ön lisans öğrencileri en az 2 yarıyıl öğrenim görmek zorundadır.

(2) Bu dersler başarı durum belgesinde yer alır ve ortalamaya katılır.

(3) Fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca muaf edilen derslerden öğrencinin talebi ile muafiyet iptali yapılamaz.

Mezuniyet

MADDE 27 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için ilgili programın tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

(2) Zorunlu stajını tamamlamamış öğrenciler, stajları tamamlanıncaya kadar mezun olamaz ve her kayıt dönemi için kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(3) Disiplin cezası almamış olmak kaydıyla mezuniyet ağırlıklı genel not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrencilere onur, 3.50 ve üzerinde olan öğrencilere ise yüksek onur belgesi verilir.

Diploma

MADDE 28 – (1) Kayıtlı olduğu programın ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve AGNO’su 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

 (2) Lisans  düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, hazırlık hariç ilgili programın ilk dört yarıyılının tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olmaları ve ağırlıklı genel not ortalamalarının en az 2.00 olması halinde, talep ettikleri takdirde, ilgili yönetim kurulu kararı ile YÖK tarafından belirlenen esaslara göre, ön lisans diploması alabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretime ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Kayıt dondurma

MADDE 30 – (1) Öğrenciler belgelemek koşuluyla; sağlık, askerlik, ailevi, yurt dışında öğrenim görme gibi nedenlerle, bağlı bulundukları birimlere kayıt dondurma için başvuru yapabilirler. İlgili yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin kaydı dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreler öğrenim sürelerine katılmaz ve bu süreler arasında öğrenci izinli sayılır.

(2) Derslerin başlama tarihini takip eden dördüncü haftanın son iş gününden sonra yapılan kayıt dondurma talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(3) Bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere, toplamda normal öğrenim süresinin en çok yarısı kadar kayıt dondurulabilir. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet hallerinde ise kayıt dondurma süresi bu hallerin süresi kadardır.

(4) Kayıt dondurma başvurusu onaylanan ve mali yükümlülüklerini yerine getiren öğrencilerin, ilgili yarıyılda aldıkları dersler dönem kayıtlarından düşürülür.

(5) Kayıt donduran öğrenciler, izin süresince Üniversitenin sağladığı imkânlardan ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen yarıyılda, eğitim-öğretim ücretlerini ödeyerek ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine devam ederler. İzin bitiş tarihinden önce Üniversiteye dönmek isteyen öğrencilerin, bağlı bulundukları akademik birime dilekçeyle başvuru yapmaları gerekmektedir.

(7) Kayıt dondurulan yarıyıllara ait eğitim-öğretim ücretinin yarısı ödenir.

İlişik kesme

MADDE 31 – (1) Merkezi yerleştirme ile yapılan yeni kayıtlarda, kayıt sayılarının ÖSYM’ye bildirim tarihinden sonra kaydın silinmesinin talep edilmesi durumunda eğitim-öğretim ücretinin tamamının ödenmesi şartı ile kayıt sildirme işlemi gerçekleştirilebilir.

(2) Mevcut öğrencinin; kaydının silinmesini talep etmesi durumunda akademik yıl başladıktan sonra eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.

(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olan öğrencinin kaydı silinir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri, YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 33 – (1) 20/9/2018 tarihli ve 30541 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.