18 Ekim 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31278

YÖNETMELİK

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 13/5/2011 tarihli ve 27933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gedik Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Kurumsal iletişim ve tanıtım daire başkanlığı.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 –Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/5/2011

27933

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

22/10/2017

30218