17 Ekim 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31277

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINCA ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN

GÖREVLENDİRİLMESİ, İZLENMESİ VE DENETLENMESİNDE ESAS

ALINACAK TEMEL KRİTERLER TEBLİĞİ (SVGM: 2019/7)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2020/7)

 

MADDE 1 – 24/9/2019 tarihli ve 30898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterler Tebliği (SVGM: 2019/7)’nin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bakanlık kapsam genişletme başvurusunda bulunan da dahil olmak üzere başvuru sahibi kuruluşun yeterliliğine ilişkin tespit ve değerlendirmelerde bulunabilmek amacıyla kuruluşun idari yapısını ve yetkinliğini öncelikle yerinde denetler. Ancak doğal afet, salgın, karantina uygulaması, güvenlik tedbirleri gibi olağanüstü durumlar oluşması halinde denetimleri bilişim teknolojileri kullanarak uzaktan gerçekleştirebilir. Denetim sonucunda değerlendirme raporu hazırlanır. Kuruluşun yeterli olmadığı tespit edilirse başvuru reddedilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(1) Onaylanmış kuruluşun, görevlendirildiği teknik düzenleme veya düzenlemeler kapsamında yürütmüş olduğu faaliyetlerin yeterliliğinin izlenmesine ilişkin denetimler resen veya şikâyet üzerine Bakanlık tarafından öncelikle yerinde yapılır. Ancak doğal afet, salgın, karantina uygulaması, güvenlik tedbirleri gibi olağanüstü durumlar oluşması halinde denetimler bilişim teknolojileri kullanılarak uzaktan gerçekleştirilebilir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/9/2019

30898