16 Ekim 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31276

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 27/9/2013 tarihli ve 28778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, mevcut (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ç) Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan duyuruda belirtilen yabancı dil puanını almış olmak.

d) Teknik bilgi ve özel uzmanlık gerektiren kadrolar için sınav ilanında Bakanlıkça belirlenen diğer şartları taşımak.”

“e) Giriş sınavını kazanan adaylardan, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık mevzuatında öngörülen nitelikleri taşımak.”

“(2) Giriş sınavına katılacak adaylarda, kontenjan ayrılan fakültelerden mezun olmak şartıyla Bakanlıkça tespit edilecek KPSS puan türünden sınav ilanında belirtilen taban puanı almış olma şartı aranır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe 35 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 35/A – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal Millî Savunma Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilir. Millî Savunma Bakanlığı bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/9/2013

28778

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/9/2015

29471