15 Ekim 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31275

YÖNETMELİK

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOORDİNASYON

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi, 14 üncü maddesi ile 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Yalova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,

d) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

e) Uluslararası öğrenci: Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslara göre Yalova Üniversitesine kabul edilen öğrencileri,

f) Üniversite: Yalova Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ğ) YÜYÖS: Yalova Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversiteyi uluslararası öğrenciler açısından cazibe merkezi haline getirme yönünde sistemli araştırmalar ve çalışmalar yapmak.

b) Üniversitenin uluslararası diploma tanınırlığını ve rekabetçiliğini artırmak üzere yeni ve çağdaş programların araştırılması ve Üniversitede açılması konusunda çalışmalar yapmak.

c) Üniversitede öğrenim gören uluslararası lisans öğrencilerini lisansüstü programlara teşvik etmek.

ç) Uluslararası öğrencilere, Türk tarihi, kültürü ve Türk milletinin değerlerinin tanıtılmasını sağlamak.

d) Üniversiteden mezun olup ülkesine dönen uluslararası öğrencilerle Üniversitenin bağını devam ettirmek.

e) Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile yurt içi ve yurt dışında rehberlik, danışma ve eğitim koçluğu alanlarıyla ilgili araştırmalar, uygulamalar ve danışmanlıklar yapmak.

f) Uluslararası öğrencilerin Üniversiteye, ve Türkiye’ye uyumunun kolaylaştırılması sürecinde oryantasyon eğitimi, eğitim koçluğu ve rehberlik hizmetleri vermek.

g) Uluslararası öğrencilerin kendilerini tanımalarını, sağlıklı kararlar verebilmelerini, problem çözme ve iletişim becerisi kazanmalarını, ders başarılarının arttırılmasını sağlamak için koordinasyon hizmeti vermek.

ğ) Uluslararası öğrencilerin üniversite olanaklarından yeterli düzeyde yararlanabilmeleri için, Üniversite yaşamına uyum sağlamalarına ve sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişmelerine yardım etmek amacıyla rehberlik hizmetleri sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uluslararası öğrencileri, Üniversiteye kayıt ve sonrası ihtiyaç duydukları öğrenci işlerine yönelik tüm konularda Üniversitedeki ilgili birimlere yönlendirmek, ilgili birimler ile koordinasyon ve iş birliği faaliyetleri içinde olmak.

b) Uluslararası öğrencilere yönelik sosyal, sanatsal, sportif ve benzeri faaliyetler yürütmek.

c) Uluslararası öğrencilerin Türkçe dilini okuma, yazma ve konuşma olarak daha iyi kullanmalarını sağlamaya dönük faaliyetler yapmak.

ç) Uluslararası öğrencilere yönelik Türk tarihi,  kültürü ve Türk milletinin milli ve manevi değerlerine ilişkin faaliyetlerde (seminer, söyleşi, gezi ve benzeri) bulunmak.

d) Uluslararası öğrencilerin Üniversite bünyesindeki öğrenci kulüplerine ve kulüp faaliyetlerine aktif katılımını sağlamak.

e) İlgili mevzuat çerçevesinde Yalova Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÜYÖS) ve benzeri sınavları yurt içinde ve yurt dışında düzenlemek, sınavı hazırlamak, uygulama ve değerlendirmesini yapmak.

f) YÜYÖS ve benzeri sınavları yurt içinde ve yurt dışında yapmak için ilgili mevzuat çerçevesinde kurumlarla iş birliği ve anlaşmalar yapmak.

g) Uluslararası öğrencilere yönelik önemli duyuruları internet ortamında yayımlamak.

ğ) Uluslararası öğrencilerin tez yazım ve sunum süreçlerine yardımcı olmak.

h) Araştırmalar, projeler, raporlar gibi akademik ürünler üretmek, üretilenlere katkıda bulunmak veya ürettirmek.

ı) Uluslararası öğrencileri araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek olmak.

i) İlgili mevzuat çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum, kuruluşlar ile iş birliği yaparak, öğrencilere veya konu ile ilgililere yönelik araştırma ve eğitim programları gerçekleştirmek ve bu amaçlar doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, panel, seminer, toplantı,  oryantasyon programı, çalıştay, kurs ve benzeri etkinliklerle sertifikalı veya sertifikasız eğitim programlarını örgün, uzaktan eğitim veya karma yöntemlerle düzenlemek ve yürütmek.

j) İlgili mevzuat çerçevesinde kamu, özel ve sivil kurum ve kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ücretli ya da ücretsiz danışmanlık veya bilirkişilik hizmetleri vermek.

k) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kamu, özel, sivil kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

l) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel, dijital yayınlar hazırlamak, yaptırılacak akademik ve diğer ürünleri kitap, dergi, broşür, web sayfası ve benzeri yayım araçları vasıtasıyla yayımlamak.

m) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerini yerine getirmek veya bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak.

n) Mezun uluslararası öğrencilerin Üniversite ve Türkiye ile ilişkilerinin sürekliliğini sağlamaya ilişkin faaliyetler yürütmek.

o) Nitelikli yeni uluslararası öğrencilerin Üniversiteye kazandırılmasına yönelik faaliyetler yapmak.

ö) Üniversitenin tüm öğretim programlarında öğrenim görecek olan Uluslararası öğrencilerin kabul koşullarında güncel konular ve mevzuatlar dikkate alınarak Üniversite yönetimine önerilerde bulunmak.

p) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2)  Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Yönetim Kuruluna üye ve müdür yardımcısı görevlendirilmesi için Rektöre öneride bulunmak.

ç) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

d) Faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim, yayın, sosyal-kültürel faaliyetleri ve benzeri diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için Rektörlüğe teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak.

g) Merkezin çalışma birimleri arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, personelin görev ve sorumluluklarının etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata göre yürütülüp yürütülmediğini denetlemek.

h) Merkezde yapılan bütün işlemlerin, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılmasını denetlemek.

ı) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe planının hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kuruluna sunmak, Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporu ile çalışma programını ve bütçe planını Rektörlüğe iletmek, onaylanan çalışma programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak ve kontrol etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür tarafından önerilen Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye ile Müdür dahil olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine yılda en az dört kez toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarına ilişkin kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı ve bütçe taslağını görüşmek ve Rektörlüğün onayına sunmak.

ç) Müdürün önerisi ile çalışma birimleri oluşturarak çalışma ve araştırma programlarını yapmak.

d) Merkezde verilen hizmetin ve araştırma çalışmalarının etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri ve kararları almak.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda deneyim sahibi olan Üniversitenin öğretim elemanları veya istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen kişilerden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında istişare niteliğinde görüş bildiren Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcılarının da katılımı ile yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, akademik ve stratejik hedefleri ile faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna gerekli önerilerde bulunmak.

b) Merkezde sunulan hizmetlerin ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda çeşitlendirilmesi ve etkinliğinin artırılması konularında geleceğe yönelik bilimsel planlama ve stratejiler geliştirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen veya bünyesinde yapılan araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.