15 Ekim 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31275

YÖNETMELİK

Bursa Uludağ Üniversitesinden:

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma grupları: Merkezde oluşturulan çalışma gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (ULUTÖMER): Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ve Türk soylular dâhil, yabancı uyruklu kişilere Türkçe öğretmek ve bu uygulamayı çeşitli uzmanlık alanlarında gerçekleştirmektir.

(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amacını gerçekleştirmek için ilgili mevzuat hükümleri kapsamında gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak ve alanıyla ilgili konularda bakanlıklar, diğer üniversitelerin ilgili birimleri ve kamu kuruluşlarıyla ortak eğitim-öğretim, araştırma ve yayın faaliyetleri yürütmek.

b) Merkezin amacıyla ilgili kamu kurumları ve özel kurumlarla işbirliği yaparak Türkiye’nin tanıtımına da katkı sağlayacak nitelikte yazılı ve görsel öğretim materyali hazırlayıp yayınlamak.

c) İligili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenlere yönelik kurslar açmak.

ç) Türkçenin öğretilip araştırılması için Üniversite yanında ulusal veya uluslararası diğer üniversitelerde okuyan ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ile mezunlarına yönelik ortak programlar hazırlamak, kurslar düzenlemek ve stajlar yaptırmak.

d) Türkçe’yi daha iyi öğretebilmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtabilmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek.

e) Türkçenin ana dili olarak veya yabancılara öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

f) Yabancılara Türkçe öğretim yöntemleri üzerine araştırmalar yapmak.

g) Yurt içi ve yurt dışında dil sınavları ve dil yetkinlik sınavları düzenlemek.

ğ) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil Bilimi ve Yabancı Diller Bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübe kazandıracak uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

h) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak.

ı) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının Türkçe öğrenebilmeleri için uyum kursları düzenlemek.

i) Türkiye ile diğer ülkelerin ilgili kurum ve kuruluşları arasında yapılan ikili anlaşmalara bağlı olarak ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak; bu ülkelerden gelecek olan öğrenci, eğitimci, akademisyen, büyükelçilik çalışanlarına, diplomatlara ve iş adamlarına Türkçe kursları düzenlemek.

j) Yurt içi ve yurt dışından Türkçe öğrenmek isteyen Ülkemizdeki ve ülke dışındaki yabancılara uzaktan eğitim veya çevrimiçi sistem ile Türkçe öğretmek.

k) Diksiyon, Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak, faaliyetler düzenlemek.

l) Türkiye Türkçesi, Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Özbek ve Türkmen Türkçesi gibi Türk lehçeleriyle ilgili kurslar düzenlemek.

m) Türkçenin yazılı ve sözlü olarak doğru ve etkili kullanılmasını sağlayacak kurslar ve seminerler düzenlemek.

n) Akademik Türkçe ile ilgili kurslar ve seminerler düzenlemek.

o) Merkezin amacı doğrultusunda Rektörlük tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak ve yokluğunda kendisini temsil etmek üzere, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından en çok 2 kişiyi yardımcısı olarak görevlendirir. Yardımcıların görev süresi Müdürün görev süresinin bitimiyle sona erer. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.

(3) Müdür, görevi başında bulunamadığı zamanlarda yardımcılarından birisine vekâlet yetkisi verir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, kurullara başkanlık ederek kurullarda alınan kararları uygulamak, Merkezin amaç ve faaliyetlerinde belirtilen konularda düzenli işleyişini sağlamak.

b) Merkezde görevli personelin görev ve sorumlulukları üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

c) Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri için ortaya çıkan genel ihtiyaçları ve bunlarla ilgili önerileri Rektöre iletmek.

(2) Çalışma grubu başkan ve üyeleri geçici veya sürekli olarak Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilirler. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşur. Müdür Yönetim Kurulunun üyesi ve başkanıdır. Kurulun diğer üyeleri Müdürün teklif ettiği Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve hazır bulunanların salt çoğunluğuyla karar alır.

(3) Toplantı gündemi Müdür tarafından hazırlanır ve toplantı tarihinden 2 iş günü önce üyelere bildirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleriyle ilgili esasları belirlemek ve bu konularda kararlar almak.

b) Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek, görevlendirmeler ile ilgili önerilerde bulunmak.

c) Kursların açılması, kurs ücretleri gibi konularda karar almak.

ç) Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirip karar vermek.

d) Merkezin bütçesini hazırlamak.

e) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

f) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve bunlara ilişkin protokolleri hazırlamak.

g) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlaması gereken faaliyet raporunu denetleyip onaylamak, bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

ğ) Merkezde görevli öğretim elemanlarına eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularında sunulacak hizmet içi eğitim programlarını karara bağlamak.

h) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.

ı) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirip karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, ilgili konularda çalışmaları bulunan en az 5, en fazla 15 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine istekleri halinde Üniversite dışından veya yurt dışından da üye görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır.

(2) Danışma Kurulu, Müdür tarafından belirlenen bir tarihte toplanır. Toplantı için çoğunluk aranmaz. Kararlar, toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır.

(3) Müdür gerekli gördüğü durumlarda ilgili Merkez personelinin de Danışma Kurulu toplantılarına katılmalarını isteyebilir.

(4) Danışma Kurulu kararları, Merkezin çalışmaları bakımından bağlayıcı bir nitelik taşımaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez çalışmalarında verimliliği arttırmak amacıyla Yönetim Kurulu tarafından çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma gruplarının görevi Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek öğrenim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 15/8/2016 tarihli ve 29802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.