13 Ekim 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31273

YÖNETMELİK

Şırnak Üniversitesinden:

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Şırnak Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Şırnak Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Şırnak Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Şırnak Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Şırnak ili ve çevresi başta olmak üzere Ülkemiz genelinde kadının statüsü rolü ve sorunlarına yönelik toplumsal duyarlılık oluşturmak.

b) Kadın haklarını korumak, yaygınlaştırmak, geliştirmek ve bu alanda toplumun bilinç düzeyinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla ilgili konularda araştırma yapmak, eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak, edilen bilgileri, elektronik posta, bülten ve benzeri yollarla ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırmak, ayrıca konferans, panel ve sempozyumlar aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Atatürk İlke ve İnkılâplarında belirtilmiş olan haklar göz önüne alınarak kadınların çağdaş medeniyet düzeyine ulaşmalarını sağlamak amacıyla kadın konulu ulusal ve uluslararası çalışmaları organize etmek.

b) Kadınların sosyo-kültürel ve ekonomik yaşamlarıyla ilgili konumlarının geliştirilmesi ile ilgili olarak araştırmalar yapmak.

c) Ulusal ve uluslararası arenada kadın çalışmalarıyla ilgili yaşanan gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmelere ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşmak için panel, konferans, çalıştay, sempozyum ve kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemek.

ç) Üniversite bünyesinde yer alan enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim programları içerisinde kadın konulu ders ve çalışmaların yapılmasını teşvik etmek ve kadın ve aile çalışmalarıyla ilgili programlar açılmasını önermek.

d) Kadınların gerek aile içerisinde gerekse kır ve kent yaşamı içerisinde eğitim, sosyal, sanat, siyasal, sağlık ve ekonomik alanda güçlendirilmesine yönelik kurs, seminer ve sertifika programları oluşturmak.

e) Kadın ve aile çalışmaları konusunda duyarlılığı arttırmak ve kamuoyunu bilgilendirmek için kitap, dergi, bülten, afiş, broşür, e-bülten, e-dergi ve e-kitap gibi eğitim materyalleri bastırmak.

f) Kadın ve aile çalışmaları konusunda kamu kuruluşları, özel kuruluşlar, dernekler ve kadın merkezleri ile fikir ve proje işbirliği yaparak koordineli bir şekilde çalışmak.

g) Kadın temalı yapılmış çalışmalar ile ilgili yazılı ve görsel dokümantasyon merkezi oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1)  Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı usulle yeniden görevlendirme yapar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1)  Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

c) Çalışma programlarını ve faaliyet programlarını hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek ve Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek.

ç) Çalışma ve faaliyet gruplarını yönlendirmek ve denetlemek.

d) Çalışma ve faaliyet gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

e) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

f) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün katılmadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve Müdüre altı aya kadar vekâlet edebilir. Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili fakülte, enstitü, yüksekokul ve gerekli görüldüğünde meslek yüksekokullarında çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle Rektörce görevlendirilen en fazla on iki üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usul ile yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda en az bir kez ve gerektiğinde daha sık toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırladığı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak, uygulanışını denetlemek, gerekli gördüğü durumlarda çalışma grupları ve komisyonlar kurarak çalışmalarını yürütmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarından birer kişi olmak üzere Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen sekiz öğretim üyesi ve Üniversite bünyesindeki enstitü müdürlerinden oluşur. Danışma Kurulunun üye sayısı en fazla on iki kişidir. Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden Danışma Kuruluna görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir. Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kere toplanır ve Merkezin eğitim, uygulama ve araştırma, denetleme gibi faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık komisyonları oluşturabilir. Danışma Kurulu Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 17 – (1) 19/10/2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şırnak Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Şırnak Üniversitesi Rektörü yürütür.