11 Ekim 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31271

YÖNETMELİK

İzmir Tınaztepe Üniversitesinden:

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İZTÜ SEGM): İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İzmir Tınaztepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin faaliyet gösterdiği tüm alanlarda, ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını kazandırmak için kısa ve uzun süreli eğitim programları düzenlemek ve bu doğrultuda, araştırma, geliştirme, uzmanlık, danışmanlık ve proje hizmetleri vererek Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile olan iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Gereksinim duyulan çeşitli konularda eğitim ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika programları açmak.

b) Üniversite içinde ve dışında katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek.

c) İnternet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları sunmak.

ç) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına yönelik özel olarak hazırlanmış eğitim programları düzenlemek.

d) Uzman konuşmacıların sunacakları günlük seminerleri organize etmek.

e) Üniversiteye giremeyenler için ara elemanlar yetiştirmeye yönelik kurslar veya örgün eğitim hizmeti sunmak.

f) Gereksinim duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, eğlendirici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, katılımcı bir toplum yapısını oluşturacak programlar geliştirmek.

g) Üniversitenin uygun gördüğü konularda ilgili birimlerin verecekleri kurs ve her türlü eğitsel çalışmaların organizasyonlarını yapmak, araç, gereç ve sunum olanaklarını sağlamak.

ğ) Boş zamanları değerlendirici, eğlendirici programlar düzenlemek, yarışmalar, folklor, sportif etkinlikler, geziler, tiyatro, fotoğrafçılık, müzik, ağaçlandırma çalışmaları, zararlı alışkanlıklarla savaş ve benzeri konularda Üniversite içinde ve dışında aktif grup çalışmaları yapmak.

h) Kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, okuma alışkanlıklarını geliştirici etkinlikler düzenlemek.

ı) Çeşitli ülkelerle kültürel ve bilimsel alışverişi arttırmak, kaynaşmayı arttırıcı geziler düzenlemek.

i) Bilimsel araştırmaya dayalı ve yerli imkânlarla yüksek katma değerli bilgi ve yöntem üretmek ve geliştirmek.

j) Alanında etkin ve yetkin uzman araştırmacılar yetiştirmek suretiyle Türkiye’nin küresel düzeyde bilgiye dayalı rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak.

k) Eğitim, araştırma, uygulama, AR-GE, danışmanlık, çözüm ortaklığı, iş birliği ve benzeri alanlarda programlar hazırlamak ve uygulamak; proje hazırlamak ve uygulamak, proje grupları kurmak.

l) Üniversite ve Merkez faaliyetlerinin tanıtım ve duyurusuna yönelik kitap, dergi, broşür ve benzeri basın ve yayın faaliyetleri gerçekleştirmek.

m) Akademik ve idari personel ile öğrencilerin sürekli eğitimle ilgili konulara        yönelmesini, projeler hazırlamasını özendirmek ve gerekli desteği sağlamak.

n) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer çalışmaları gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanlarında bilgi ve deneyime sahip Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Müdür kendisine çalışmalarda yardımcı olmak üzere, Merkezi oluşturan birimlerde görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları aynı usulle görevden alınabilir.

(4) Müdür, görevinden kısa süreli ayrılacağı hallerde yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez Yönetim Kuruluna ve Merkez Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri almak.

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

d) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkeze Personel alımı ve/veya görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından önereceği Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört öğretim üyesi ile alanında tecrübeli kamu veya özel sektör temsilcisi iki kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu; akademik bir organ olup Merkezin sürekli eğitim programlarının planlanması, işbirliği ve iş bölümü çerçevesinde faaliyetlerin nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu, yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezde gerçekleştirilecek eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki istekleri değerlendirip önerilerde bulunmak.

c) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karar almak.

ç) Gerekli gördüğü hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda geçici çalışma grupları kurmak ve bunların çalışmalarını düzenlemek.

d) 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve görüş bildiren bir kuruldur.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları veya istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki kişiler arasından, Yönetim Kurulunca belirlenecek en fazla sekiz kişiden oluşur.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi Yönetim Kurulu üyeleri gibidir.

(4) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyeti Başkanıdır. Başkan bu yetkisini, kısmen veya tamamen Rektöre veya Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü yürütür.