11 Ekim 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31271

YÖNETMELİK

İzmir Tınaztepe Üniversitesinden:

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekan: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

b) Hastaneler: Tınaztepe Sağlık Grubu Hastanelerini,

c) Merkez: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Mütevelli Heyeti: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörünü,

f) Tıp Fakültesi: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesini,

g) Üniversite: İzmir Tınaztepe Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama ortamlarını hazırlamak, her düzeyde tıp ve sağlık personeli yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri başta olmak üzere, Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokullar ile yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak, eğitim ve sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmak, modern sağlık tesisi yönetimi ilkeleri doğrultusunda ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti verilmesini sağlamak, tıp ve sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim ve uygulama ihtiyaçları ile akademik personelin araştırma gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Halk sağlığının geliştirilmesi, sağlık bilincinin artırılması için projeler geliştirmek, ulusal sağlık politikalarına katkı yapmak.

b) Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kurum ve kuruluşlara bilimsel destek sağlamak.

c) Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki sağlık ve araştırma standartlarını izleyerek, nitelikli sağlık hizmeti sunmak.

ç) Öğrencilere insan sağlığı alanında, Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve enstitülerinde yürütülen lisans, lisansüstü eğitiminde gerekli her türlü uygulama alanını ve desteğini sağlamak, gerekli alt yapıyı hazırlamak.

d) Amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projelerin geliştirilmesine imkan sağlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri vermek.

e) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tıp ve sağlık personeli yetiştiren fakülte ve yüksekokullar başta olmak üzere, eğitim ve öğretim birimlerinin ihtiyaç duyduğu sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak, ulusal ve uluslararası bilimsel kongre, çalıştay, kurs ve seminerler düzenlemek.

f) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör ile işbirliği yapmak.

g) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

ğ) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

h) Mütevelli Heyetinin, Rektörün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanlarında bilgi ve deneyime sahip Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezi oluşturan birimlerde görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları aynı usulle görevden alınabilir.

(4) Müdür, görevinden kısa süreli ayrılacağı hallerde yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Hastaneye bağlı idari, sağlık ve teknik personelin yönetim ve denetimini; bunların çalışmalarına ilişkin esasları ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek ve işlemleri yapmak.

b) Hastaların; kabul, bakım, tedavi ve hastaneden taburcu edilmeleri ve ölüm halinde yapılacak işlemlere ilişkin esasları düzenlemek.

c) Hastane sağlık hizmetleri ile ilgili nöbet ve çalışma düzeni hakkında kliniklerin görüşlerini aldıktan sonra karar vermek.

ç) Hastane için bir arşiv kurmak.

d) Merkezin kadro ihtiyaçları, ödenek ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna ve Rektöre sunmak.

e) Anabilim dalı ve bilim dalı hizmetleri ile ilgili performans kriterlerini tespit etmek.

f) Yönetim Kurulunda görüşülecek konuları tespit etmek.

g) Merkezin klinik, poliklinik, acil servis, eczane, ameliyathane, kan merkezi, tanı ve araştırma laboratuvarları, beslenme ve diyet, hasta kabul ve taburcu, tıbbi dokümantasyon ve arşiv, teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, idari, teknik destek hizmetleri birimlerinin, Merkezin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak.

ğ) Ameliyathanelerin, yoğun bakım hizmeti veren birimlerin ve buralardaki cihazların Merkez bütününde etkin kullanılmasını ve bu konuda anabilim dalları arasında koordinasyonu sağlamak.

h) Acil servisi, acil polikliniği ya da laboratuvarı bulunan anabilim dallarının aktif katkısı ile 24 saat ve kesintisiz olarak verimli sağlık hizmeti verilmesini sağlamak.

ı) Merkezde ilgili mevzuata uygun olarak hastaların ayakta veya yatarak tanı ve tedavisinde, taburcu işlemlerinde ve ölümlerinde sağlık raporlarının düzenlenmesinde uygulanacak esasları tespit etmek ve bu esasların uygulanmasını sağlamak.

i) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

j) Yurtiçi ve yurtdışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak.

k) Hastane hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak ve bu konuda gerekli denetimi yapmak. 

l) İlgili diğer mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Müdür, Merkezin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yönetilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kuruluna Müdür veya gerekli gördüğünde Rektör başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:

a) Müdür.

b) Müdür yardımcıları.

c) Tıp Fakültesi Dekanı.

ç) Temel tıp bilimleri, dahili ve cerrahi tıp bilimleri bölüm başkanları.

d) Hastane laboratuvar hizmetleri sorumlusu.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ayda bir kez, önceden belirlenen gündem ile toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu, çalışmalarında Rektör ve Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık akademik çalışma raporu, plan ve programları karara bağlamak.

b) Merkez bünyesinde kurulacak proje grubu, ünite, komite veya komisyonların çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

c) Kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.

ç) Sağlık alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusunda Mütevelli Heyetinin onayına sunmak üzere teklif hazırlamak.

d) Tıp ve sağlık bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilerin uygulama ve araştırma potansiyellerinin geliştirilmesi için politika ve stratejiler geliştirmek.

e) Merkezin yıllık bütçesini, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektöre ve Mütevelli Heyetine sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektörün başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

a) Tıp Fakültesi Dekanı.

b) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı.

c) Müdür.

ç) Müdür tarafından önerilecek iki müdür yardımcısı.

d) Tıp Fakültesi Bölüm Başkanları.

e) İktisadi İşletme Müdürü.

f) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü.

g) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü.

ğ) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü.

(2) Danışma Kurulu; yılda en az bir kez Rektör başkanlığında olağan veya gerektiğinde olağanüstü toplanarak Kurul üyelerinden gelen önerileri değerlendirir, bunlar arasında Merkezin amaçlarına ve faaliyetlerine uygun olanlar ile Hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan konularda gerekli önerileri hazırlar. Danışma kurulu üyeleri, üç yıl için seçilir, süresi biten üye yeniden seçilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünitelerinin ve bağlı birimlerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 13 – (1) Hastanede ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Hastanenin idari işlerinde görevli olanlar, yürüttükleri hizmetler açısından Müdüre karşı sorumludur.

(2) İlgili akademik birimler sorumluluk alanlarına giren Merkez bölgelerinde Hastane hizmetlerinin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesi açısından Hastane yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde bulunur.

(3) Hastanede verimlilik ve hizmet kalitesinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla proje grubu, kurul, komisyon ve komite ya da bağlı birimler oluşturulabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 30/9/2018 tarihli ve 30551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ana Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü yürütür.