9 Ekim 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31269

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TARIM MAKİNELERİ VE TARIM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARININ

DENEY VE DENETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarımsal faaliyetlerde kullanılan, tarım makineleri ve tarım teknolojisi araçlarının Bakanlık uygulamaları kapsamındaki deney, belgelendirme ve piyasa denetimleri; deney kurumlarının yetkilendirilmesi ve denetimleri ile Bakanlık uygulamalarına konu olan bu araçlara ait destekleme, hibe ve projelerin etkin bir şekilde yönetilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, imal ve/veya ithal edilerek, Bakanlık ve ilgili kuruluşların uygulamalarına konu tarım makineleri ve tarım teknolojisi araçlarının deney, belgelendirme ve denetimi ile ilgili usul ve esaslarını kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, 2/4/2011 tarihli ve 27893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki zirai mücadele alet ve makineleri ile mekanizasyon araçlarını kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 410 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 417 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (n) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Araç: Tarımsal faaliyetlerde kullanılan, zirai mücadele alet ve makineleri dışında kalan her türlü yeni ve kullanılmamış imal ve/veya ithal edilmiş tarım makineleri ve tarım teknolojisi ve/veya belirli bir işlevi yerine getirmek üzere bir araya getirilmiş parçalardan oluşturulan sistemi,

b) Araç deney grupları listesi: Deney kurumunun altyapı ve deney yeterliliklerinin tespiti ile deney ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan listeyi,

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

ç) Deney: Aracın, karakteristik değerlerini belirlemek amacıyla, ilgili ulusal ve uluslararası standartlar dikkate alınarak hazırlanan deney ilke ve metotlarına göre tarım tekniğine uygunluğunun belirlenmesi için yapılması gereken işlemleri,

d) Deney ilke ve metotları: Deney kurumlarında aynı cins araçların deneylerinde farklı metotlar kullanılarak deney işlemlerinin yapılmasının önlenmesi ve bu şekilde usul yönünden birlikteliğin sağlanması, deneyler arasında yapılacak kontrollerde hangi kriterlerin göz önüne alınacağını ve deneylerin hangi şartlarda yapılacağını gösteren, ulusal ve uluslararası standartlarında dikkate alındığı aracın teknik, teknolojik ve yapısal özellikleri ile işletme değerlerinin belirlendiği doküman,

e) Deney İlke ve Metotları Hazırlama Komisyonu: Deney ilke ve metotlarının taslağını hazırlamak üzere Tarım Teknolojisi ve Mekanizasyon Komitesi tarafından seçilen üç Bakanlık personeli, ilgili sivil toplum kuruluşundan bir temsilci ve üç akademik personelden oluşan toplam yedi kişilik komisyonu,

f) Deney kurulu: Deneyi yapan kurum tarafından kurum görevlileri arasından belirlenen üç ziraat mühendisinin katılımıyla oluşan kurulu,

g) Deney kurumu: Genel Müdürlükçe deney yapma yetkisi verilen Bakanlık kuruluşları ile üniversitelerin, en az lisans düzeyinde eğitim veren tarım makineleri ile ilgili bölümlerini,

ğ) Deney raporu: Bu Yönetmelik kapsamında laboratuvar ve/veya uygulama sahasında deneylere tabi tutulan aracın, deney ilke ve metotlarına göre tarım tekniğine uygunluğunu belgeleyen, belli bir süre için deney kurumunca verilen raporu,

h) Deney yetkisinin askıya alınması: Bu Yönetmelik kapsamında deney kurumuna verilen deney yetkisinin belirli bir süre için geri alınmasını,

ı) Ek deney raporu: Deney raporu almış aracın, raporun geçerlilik süresi içerisinde temel yapı ve fonksiyonlarını değiştirmediğine deney kurumunca karar verilen ve yalnızca aracın kullanımını kolaylaştırıcı nitelikteki ilave ünitelerle ilgili olarak, araç üzerinde yapılan değişiklikleri belgeleyen raporu,

i) Firma: Aracı imal ve/veya ithal eden kuruluş veya yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiliği,

j) Firma denetim komisyonu: Bakanlık merkez ve taşra görevlileri arasından belirlenen üç ziraat mühendisinin katılımıyla oluşan komisyonu,

k) Firma kimlik ve faaliyet beyannamesi: Firmanın, tarım makineleri ve tarım teknolojisi alanındaki, ticari unvanı, adresi, faaliyet belgesi, ticaret sicil bilgisi, marka tescil belgesi gibi bilgilerle aracın imal ve/veya ithal durumunu belirten Ek-1’de yer alan belgeyi,

l)  Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

m) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): Resmî yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan sistemi,

n) Kredi kuruluşları: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğini,

o) Kredi uygunluk belgesi: Aracın, Bakanlık destekleme uygulamaları kapsamında değerlendirilebilmesi için olumlu deney raporuna istinaden Genel Müdürlük tarafından düzenlenen Ek-3’te yer alan belgeyi,

ö) Tarım makineleri ve tarım teknolojisi destekleme araçları: Tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere kredi uygunluk belgesi alan aracın temini için ulusal ve uluslararası kaynaklardan/fonlardan sağlanan program ve proje bazlı desteklerle, kredi kuruluşlarınca kullandırılan tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi, hibe ve diğer desteklerini,

p) Tarım makineleri ve/veya tarım teknolojisi araçları deney yetki belgesi: Yetkilendirme komisyonu tarafından yeterliliği uygun görülen deney kurumuna verilen, Genel Müdürlükçe düzenlenmiş Ek-2’de yer alan belgeyi,

r) Tarım teknolojisi: Bitkisel ve hayvansal üretim ile gıda üretimi, işlenmesi ve tüketimi süreçlerinde kullanılan her türlü alet, makine, cihaz, tesis ile enerji üretimi, tüketimi ve dönüşümünde yer alan sistemler ve bu sistemlerin faaliyetleri için gerekli olan mühendislik uygulamaları, analog ve dijital temelli bilişim ve otomasyon, uzaktan algılama ve değerlendirme uygulamalarını,

s) Tarım Teknolojisi ve Mekanizasyon Komitesi: Ulusal tarım ve tarımsal sanayiye ilişkin politikalar ve planlamalar çerçevesinde Bakanlığın tarım makineleri ve teknolojisi ile ilgili politikaları konusunda yönlendirici olmak amacıyla oluşturulan komiteyi,

ş) Uygulama rehberi: Deney kurumu ve firmalar tarafından yürütülecek bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak ve yol göstermek amacıyla Genel Müdürlük tarafından hazırlanan rehberi,

t) Yerinde deney: Deney kurumunda yapılamayan, ancak firma tarafından imal/ithal edilen araca ait uygun ve gerekli deney şartlarının sağlanması durumunda, deney ilke ve metotları kapsamında firmanın belirleyeceği yerde yapılacak deneyi,

u) Yetkilendirme komisyonu: Deney kurumlarının yetkilendirilmesinde Bakanlık personeli arasından en az bir tarım makineleri bölümü mezunu ve diğer bölümlerden mezun iki ziraat mühendisi ile iki akademisyenin oluşturduğu toplam beş kişilik komisyonu,

ü) Zirai mücadele alet ve makinesi: Bitki koruma ürünlerinin uygulanmasında kullanılan her türlü alet, araç-gereç, makine, cihaz ve ekipmanlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Sorumluluk ve Yetkiler

Genel Müdürlük

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki çalışmaları Bakanlık adına Genel Müdürlük yürütür.

(2)  Genel Müdürlük;

a) Firma başvurularını alır ve değerlendirir.

b) Bu Yönetmelik kapsamına giren araçların deneylerinin yapılması için uygun gördüğü deney kurumuna sevkini yapar, firma ve deney kurumunu bilgilendirir.

c) Olumlu deney raporu alan araç için kredi uygunluk belgesi düzenler.

ç) Deney yapacak kurumların yetkilendirilmesine ilişkin işlemleri yetkilendirme komisyonu aracılığıyla yapar, deney yetkisi verilen deney kurumlarını Genel Müdürlük resmî internet sitesinde yayımlar.

d) Deney kurumlarının yetkilendirildikleri deney/deneyler kapsamında yeterliliklerinin devam edip etmediği konusunda gerekli denetleme, inceleme, altyapı yeterlilik ve kontrollerini yapar/yaptırır.

e) Uygun gördüğü ve gerektiği durumlarda aracın deney raporu ve/veya ek deney raporuna uygunluğunun devam edip etmediğini, firmanın adresinde ve/veya satış noktalarında, firma denetim komisyonu aracılığıyla denetler.

f) Tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere kredi uygunluk belgesi alan araçlarla ilgili gerekli işlemleri yürütür.

g) Deney raporlarını ve kredi uygunluk belgelerini resmî internet sayfasında, ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek amacıyla yayımlar.

ğ) Deney kurumunun düzenlemiş olduğu olumsuz deney raporlarını diğer deney kurumlarına bildirir.

h) Tarım Teknolojisi ve Mekanizasyon Komitesi ile ilgili çalışma usul ve esaslarını belirler.

(3) Deney ilke ve metotları bulunmayan araçların, deney kurumuna sevki yapılmaz.

(4) Yeni araçların, deney ilke ve metodunun temelinin oluşturulması amacıyla deney ilke ve metotları hazırlama komisyonuna sevkini yapar. Komisyon çalışmalarını bir ay sonunda tamamlayarak, taslak deney ilke ve metotlarını Genel Müdürlüğe sunar. Genel Müdürlük, oluşturulan taslak deney ilke ve metotlarını onaylar ve resmî internet sayfasında yayımlar.

(5) Bir sonraki yılın araç deney grupları listesi ve araç deney grupları ücret tarifesi listesini o yılın Aralık ayı sonuna kadar belirler ve Genel Müdürlük onayından sonra, yeni yılda uygulanmak üzere resmî internet sayfasında yayımlar.

(6) Genel Müdürlük, bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yer aldığı hususları uygulama rehberinde belirler ve Genel Müdürlüğün resmî internet sayfasında yayımlar.

(7) Genel Müdürlük, tarım teknolojileri ile ilgili deney, belgelendirme ve denetimine ait usul ve esasları içeren uygulama rehberi hazırlamaya ve ihtiyaç duyulacak diğer düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

Deney kurumu

MADDE 6 – (1) Genel Müdürlük tarafından sevki yapılan araçların deneylerini deney kurumu yapar.

(2) Deney kurumu;

a) Deney ilke ve metotları ile bu Yönetmeliğe uygun olarak deney numunesini seçer, deneylerini yapar ve raporlandırır.

b) Deney başvurusu sonrası Genel Müdürlüğün sevk işlemini takip eden kırk beş günlük süreç içerisinde firma, deney kurumu ile görüşerek yapması gereken iş ve işlemleri başlatır. Eğer bu süre içerisinde firma deney ücretini yatırmasına rağmen deney işlemleri için gerekli girişimde bulunmaz ise  ilgili deney kurumu tarafından sevkin iptali Genel Müdürlüğe bildirilir.

c) Deneyi yapılacak aracın deney kurumuna tesliminden itibaren altı ay içerisinde olumlu ve/veya olumsuz deney raporunu/ek deney raporunu Genel Müdürlüğe ve firmaya gönderir.

ç) Deneyi tamamlanmış aracın olumlu ve/veya olumsuz deney raporunu/ek deney raporunu imzalandığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe ve firmaya gönderir.

d) Deney raporlarını beş yıl süresince saklar, bu süre zarfında talep edilmesi halinde ilgililere deney raporunun bir suretini verir.

e) Genel Müdürlüğün uygun gördüğü durumlarda, deney altyapısına ilişkin bilgi, belge ve donanımlarını paylaşır, gerekli kolaylık ve desteği sağlar.

f) Bu Yönetmelikte ve ilgili teknik düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uygun olarak şeffaf, bağımsız, tarafsız, ayrım gözetmeden hizmet verir.

g) Genel Müdürlükçe yetkilendirildikleri konulara ilişkin iş ve işlemlerinden sorumludur. Yetkisi dâhilindeki konularda sevk edilen deneylere, teknik bir gerekçe göstermeden itiraz edemez.

(3) Deney Kurumu, deney ilke ve metotları bulunmayan araçların deneylerini yapmaz.

(4) Deney kurulunda görev alan ilgili personelin, deney sevkine konu olan firma ile aralarında ticari bir danışmanlığı olmaması esastır. Deney kurulunda görev alan ilgili personel, deneyi yapılan söz konusu tarım makineleri ve tarım teknolojisi aracını üreten, ürettiren veya ithal eden firmaya ticari danışmanlık yapamaz ve/veya herhangi bir proje kapsamında birlikte çalışamaz. Aksi halde deney kurumu bu işten sorumludur ve Bakanlık tarafından yasal işlemler uygulanır.

(5) Deney kurumu, oluşturduğu deney kurulunun yürüttüğü iş ve işlemlerden sorumludur.

(6) Deney kurumu, deney kurulunda yer alacak personel listesinde ve deney altyapısında meydana gelen değişikleri değişikliğin meydana geldiği günden itibaren on beş gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirir.

Firma

MADDE 7 – (1) Firma;  

a) Deney başvurusunu, bu Yönetmeliğe uygun şekilde kendi adına alacağı kep adresi üzerinden yapabilir. Deney sevkinin yapılabilmesi için, Genel Müdürlükçe talep edilecek açıklama, ek bilgi ve belgeleri ibraz etmek zorundadır. Kep adresi alınmadan yapılan müracaatlarda oluşabilecek gecikmelerden Genel Müdürlük sorumlu değildir.

b) Genel Müdürlükçe uygun görülen deney kurumunu kabul eder.

c) Genel Müdürlükçe gönderilen deney sevk yazısını aldıktan sonra otuz gün içerisinde deney kurumu ile irtibata geçer ve deney ücretini kurum hesabına yatırır. Deney ücretini yatırdığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde deney aracını, deney kurumuna teslim eder.

ç) Deney raporu alacak aracı, uygulama rehberinde belirlenen esaslar çerçevesinde deney kurumuna teslim eder ve deney işlemlerinin tamamlanmasından sonra teslim alır.

d) Genel Müdürlük ve deney kurumunun talep ettiği bilgi ve belgeleri uygulama rehberinde belirlenen esaslar çerçevesinde temin eder.

e) Bu Yönetmelik kapsamında deney raporu alınarak piyasaya sürülen aracın üzerinde, ayrıntıları uygulama rehberinde belirtilen tanıtıcı bir etiket bulundurur.

f) Hazırlanan deney raporunun, Genel Müdürlüğün resmi internet sayfasında yayımlanmasını kabul eder.

g) Piyasa denetimi esnasında Bakanlıkça görevlendirilen firma denetim komisyonunca yapılacak araç tespitlerinde, deney ücretinin ödenmesini ve deney kurumuna nakliyesini yapmakla yükümlüdür.

(2) Firma, destekleme uygulamaları kapsamında kredi uygunluk belgesi alarak satışını yaptığı araçlardan sorumludur.

(3) Firma, deney kurumundan alınan deney raporunun içeriğindeki teknik özellikleri, üretmiş olduğu o model aracın tümünde sağlamak zorundadır.

(4) Sektörde çalışmalarını yürüten firmalar, üç yılda bir olmak üzere Ek-1’de yer alan firma kimlik ve faaliyet beyannamesi formunu hazırlayarak Genel Müdürlüğe sunar. Ek-1’de yer alan belgelerde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğü bilgilendirmek zorundadır.

(5) Firma, sektörel çalışmalarda kullanılmak üzere her yıl Ocak ayında, bir önceki yıl gerçekleştirdikleri imalat ve/veya ithalat bilgileri, o yıla ait imalat ve/veya ithalat programları ile Genel Müdürlükçe istenecek diğer bilgi ve belgeleri temin eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Deney Kurumunun Yetkilendirilmesi ve Denetimine İlişkin Genel Esaslar

Deney kurumunun yetkilendirilmesi

MADDE 8 – (1) Deney yetkisi almak için Genel Müdürlüğe başvuruda bulunan kurumun talebi kurumsal, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

(2) Yetkilendirme ve yetki belgesi verilmesinde, aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:

a) Deney kurumunun yeterlilik ölçütleri her bir deney ilke ve metodu kapsamında, bu Yönetmelik hükümleri kapsamında, ilgili ulusal/uluslararası mevzuat ve standartlara dayanarak Genel Müdürlük tarafından belirlenir ve Genel Müdürlük resmî internet sayfasında yayımlanır.

b) Yetkilendirme komisyonu, kurumun altyapısını idari ve teknik açıdan tespit eder ve yeterlilik durumunu raporlandırarak Genel Müdürlükçe değerlendirmek üzere sunar. Komisyon asgari 3/5 oyla karar alır.

c) Uygulama rehberinde belirlenen esaslar çerçevesinde yeterlilik ölçütlerini sağlayan kuruma, Genel Müdürlükçe düzenlenen Ek-2’de yer alan belge verilir. Bu belgenin geçerlilik süresi verildiği tarihten itibaren beş yıldır. Yetkilendirilen deney kurumlarının listesi, Genel Müdürlük resmî internet sayfasında yayımlanır.

ç) Uygulama rehberinde belirlenen esaslar çerçevesinde yeterlilik ölçütlerini sağlamayan kurumun talep etmesi halinde, eksikleri tamamlaması için Genel Müdürlükçe altı aya kadar süre verilebilir. Kurum eksikliklerini tamamladığını bildirmesi halinde yetkilendirme komisyonu tarafından tekrar değerlendirmeye alınır. Ek süre verilmesine rağmen yeterlilik ölçütlerini sağlamayan kurum aynı konuda Genel Müdürlükçe de uygun görülmesi halinde bu süreye ilave olarak altı ay daha uzatılabilir. Ek süre verilmesine rağmen yeterlilik ölçütlerini sağlamayan kurum aynı konuda bir yıl süre içinde yeniden başvuru yapamaz.

(3) Yetkilendirilmiş deney kurumunun ilave her araç grubu için deney yetki belgesi başvurusuna istinaden ek yetkilendirme yapılır. Ek yetkilendirme işlemleri ikinci fıkranın (b) ve (c) bentlerine uygun olarak gerçekleştirilir. Ek yetkilendirmenin geçerlilik süresi ise, mevcut deney yetki belgesinin geçerlilik süresi bitimine kadar devam eder.

(4) Genel Müdürlükçe faaliyetlerine re’sen son verilen deney kurumları, deney süreci devam eden ya da tamamlanmamış faaliyetlerle ilgili bilgi, deney ücreti, kayıt ve belgeleri, Genel Müdürlükçe uygun görülen bir deney kurumuna on beş gün içerisinde devreder.

(5) Deney kurumu kendi talebi üzerine deney yetki belgesini sonlandırmak istemesi halinde, devam eden deneyleri bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sonuçlandırmak zorundadır.

(6) Deney kurumlarının faaliyetlerine Genel Müdürlükçe son verilmesi ya da kendi isteği ile faaliyetlerine son vermesi durumunda, söz konusu deney kurumu yetkili olduğu süre boyunca sonuçlandırdığı deney raporlarından doğabilecek sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Yetkilendirilmiş deney kurumunun denetimine ilişkin genel esaslar

MADDE 9 – (1) Yetkilendirme komisyonu, deney kurumunu bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar, sorumluluklar ve öngörülen şartlara uygunluk açısından gerekli durumlarda ve/veya uygun gördüğü periyodlarda inceler ve denetler.

(2) Uygulama rehberinde belirlenen esaslar çerçevesinde yapılacak kontrollerde yeterlilik ölçütlerini sağlamayan deney kurumunun talep etmesi halinde, eksikleri tamamlaması için bir defaya mahsus Genel Müdürlükçe altı aya kadar süre verilebilir.

(3) Belirtilen süre içerisinde yeterlilik ölçütlerini sağlayamayan deney kurumu için 18 inci madde hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Araç Deneyleri

Deneylerin amacı

MADDE 10 – (1) Araçlar, aşağıda belirtilen amaçlara ulaşmak için deneylere tabi tutulurlar:

a) Araçların kullanım amacına, deney ilke ve metotları ile standartlara uygun imalatını sağlayarak, Türk tarımı ve çiftçisinin hizmetine sunmak.

b) Sürdürülebilir bir tarımsal üretim, çevre ve doğal kaynakların korunması ile teknolojik düzeyin yükseltilmesi konularında imalatçılara rehberlik etmek, ayrıca Ülke kaynaklarının mühendislik teknikleri ve teknolojileriyle verimli ve yüksek katma değerle kullanılmasını sağlamak.

c) Tarım makineleri ve tarım teknolojisi araçlarının ergonomik özelliklerinin geliştirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması ve enerji kullanım etkinliğinin artırılması ile verimlilik düzeylerinin yükseltilmesi amaçlarına dönük katkılar sağlamak.

ç) Deney ilke ve metotları ile araçların teknik, teknolojik ve yapısal özellikleri ile işletme değerlerini ve standartlara uygunluğunu tespit etmek.

d) Araçların; tarım tekniğine uygunluğunu, ekonomik verimliliğini, kullanım ve bakım kolaylıklarını incelemek ve raporlamak.

Başvuru ve deney için sevk

MADDE 11 – (1) Deney raporu almak isteyen firma, Genel Müdürlüğe; uygulama rehberinde belirlenen esaslar çerçevesinde aracın imal/ithal durumu, markası, modeli, cinsi/tipi, niteliği ve teknik özelliklerini belirten Ek-4’te yer alan form ile başvurur.

(2) Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş deney kurumlarının deney altyapı, bilgi ve donanımları, iş yoğunluğu ve personel durumu gibi şartları göz önüne alarak, araç sevkini belirlediği bir deney kurumuna yapar.

(3) Daha önce deney raporu düzenlenmiş araca ait ek deney raporu talep edilmesi halinde Genel Müdürlük deney sevkini öncelikle aynı deney kurumuna yapar.

Deney süreci

MADDE 12 – (1) Deney kurumu; araç deneylerini, mevcut standartlar ve Genel Müdürlükçe belirlenen deney ilke ve metotlarına uygun olarak uygulama rehberinde belirtilen esaslara göre yapar.

(2) Deney kurumu deney sonuçlarına göre deney raporunu düzenler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Deney Raporunun Hazırlanması ve Kredi Uygunluk Belgesi

Deney raporunun hazırlanması

MADDE 13 – (1) Uygulama rehberinde belirlenen esaslar çerçevesinde deney kurumu, deney sonuçlarına göre hazırladığı olumlu ve/veya olumsuz deney raporunu/ek deney raporunu beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe ve firmaya gönderir.

Deney raporunun içeriği

MADDE 14 – (1) Deney raporunun içeriği deney ilke ve metotları ile uygulama rehberinde belirtilen esaslara göre hazırlanır.

Deney raporunun geçerlilik süresi

MADDE 15 – (1) Deney raporlarının geçerlilik süresi; onay tarihinden itibaren deneyi yapılan araç için beş yıldır. Ek deney raporu geçerlilik süresi deney raporunun geçerlilik süresi bitimine kadardır.

Kredi uygunluk belgesi başvurusu

MADDE 16 – (1) Firma, imal ve/veya ithal ettiği aracın tarım makineleri ve tarım teknolojisi destekleme araçları kapsamında işlem görebilmesi için zorunlu olan Ek-3’te yer alan belgeyi almak için, öncelikle belge düzenleme ücretini Bakanlığın döner sermaye hesabına yatırır. Firma, belge düzenleme ücretinin dekontu ve Ek-5’te yer alan dilekçe ile Genel Müdürlüğe müracaat eder.

(2) Genel Müdürlükçe yapılan başvurunun olumlu olarak değerlendirilmesi sonucunda, firmaya ilgili araca ait Ek-3’te yer alan kredi uygunluk belgesi, tarım makineleri ve tarım teknolojisi destekleme araçları kapsamında kullanılması amacıyla bir ay içerisinde düzenlenir.

(3) Kredi uygunluk belgesi alan, yenilenen, süresi biten ve/veya iptal edilen firmaların listesi, Genel Müdürlüğün resmî internet sayfasında her ayın başında yayımlanır.

(4) Genel Müdürlükçe, araca ait deney ilke ve metotlarında yeni bir düzenlemeye gidilmesi halinde; önceden alınmış kredi uygunluk belgesi geçerlilik süresi bitimine kadar devam eder.

ALTINCI BÖLÜM

Araç Deney Raporunun Uygunluğuna Yönelik Piyasa Denetimi

Aracın piyasa denetimi

MADDE 17 – (1) Genel Müdürlük; deney raporlarının geçerlilik süresi içerisinde deney kurumu, finansman kuruluşları ile çiftçilerin talepleri veya herhangi bir şikâyet durumunda ya da uygun gördüğü zamanlarda re’sen aracın deney raporuna ve varsa ek deney raporuna uygunluğunu denetler.

(2) Bakanlıkça görevlendirilen firma denetim komisyonu tarafından, firma adresinde ve/veya satış noktalarında, aracın deney raporuna uygunluğunun tespitine yönelik piyasa denetimi gerçekleştirilir. Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde yedinci bölüm hükümleri uygulanır.

(3) Firma denetim komisyonu tarafından yapılacak piyasa denetimine ilişkin iş ve işlemler, uygulama rehberinde açıklanan usul ve esaslara göre uygulanır. Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde yedinci bölüm hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

İdari Yaptırımlar

Deney kurumuna uygulanacak idari yaptırımlar

MADDE 18 – (1) Deney kurumunun;

a) Bu Yönetmelik ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmemesi,

b) Deney kurulunda yer alacak personel listesinde ve deney altyapısında meydana gelen değişikleri zamanında Genel Müdürlüğe bildirmemesi,

c) Genel Müdürlükçe sevk yapılmadan deney sürecine başlaması,

ç) Bu Yönetmelikte ve ilgili teknik düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uygun olarak şeffaf, bağımsız, tarafsız, ayrım gözetmeden hizmet vermemesinin,

yetkilendirme komisyonu tarafından belirlenmesi halinde, deney kurumunun ilgili deney/deneyler için yetki belgesi Genel Müdürlükçe üç ay süre ile askıya alınır ve tekrarı halinde bu süre bir yıla kadar uzatılır.

Firmaya uygulanacak idari yaptırımlar

MADDE 19 – (1) Kredi uygunluk belgesini tahrif veya taklit eden, usulüne uygun olarak kullanmadığı belirlenen firmalar tespit tarihinden itibaren beş yıl boyunca herhangi bir araç için kredi uygunluk belgesi almak amacıyla Genel Müdürlüğe başvuruda bulunamaz. Firmanın sahip olduğu ilgili araca ait kredi uygunluk belgesi iptal edilir ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(2) Firmanın ek deney raporu talep etmeden araç üzerinde yaptığı değişiklikleri Genel Müdürlüğe bildirmemesi ve/veya denetimler sırasında tespit edilmesi halinde destekleme uygulamaları kapsamında almış olduğu ilgili kredi uygunluk belgesi iptal edilir. Tespiti tarihinden itibaren bir yıl boyunca aynı araç için kredi uygunluk belgesi almak amacıyla Genel Müdürlüğe başvuruda bulunamaz.

(3) Firma denetim komisyonu aracılığıyla yapılan denetimlerde, uygunsuzluk ve/veya eksiklik belirlenmesi durumunda firmaya belirlenen olumsuzlukların giderilmesi için en fazla altı aya kadar süre verilir ve ilgili araca ait kredi uygunluk belgesi askıya alınır. Altı aylık süre içerisinde olumsuzlukların giderilmemesi halinde, firmanın ilgili araca ait deney raporu ve kredi uygunluk belgesi iptal edilir. Tekrar yapılacak incelemede belirlenen olumsuzlukların giderilmesi halinde firma, ilgili araca ait kredi uygunluk belgesini almak üzere yeniden Genel Müdürlüğe başvurabilir.

(4) Aynı araç için üç kez deney talebi Genel Müdürlükçe kabul edilebilir; ancak firmanın aynı araç için yapılan üçüncü deney sevkini de kabul etmemesi durumunda, bir yıl süre ile firmanın ilgili araca ait deney başvurusu kabul edilmez.

(5) Deney sevki yapılan aracın, deney kurumu hesabına deney ücretinin yatırıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde uygun bir gerekçe bildirmeden, deney aracını teslim etmemesi veya yerinde deneyi yapılan araç için hazır olduğunu bildirmemesi durumunda; firmanın ilgili deney başvurusu sonlandırılır. Firma aynı araç için üç ay süresince Genel Müdürlüğe tekrar deney başvurusunda bulunamaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tip onayı mevzuatı

MADDE 20 – (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan tip onayı mevzuatı hükümleri saklıdır.

Atıflar

MADDE 21 – (1) Mevzuatta 11/10/2000 tarihli ve 24197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mülga Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37)’e yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mülga Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37) çerçevesinde deney işlemleri devam eden araçlar için hazırlanacak deney raporları ile hâlihazırda geçerlilik süresi sona ermemiş olan deney raporları, bu Yönetmelik çerçevesinde hazırlanmış deney raporu olarak kullanılır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce zirai kredilendirme belgesi almış olan firmaların hakları saklıdır.

(3) Mülga Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37) çerçevesinde hazırlanmış ve geçerlilik süresi sona ermemiş olan zirai kredilendirme belgesi, bu Yönetmelik çerçevesinde hazırlanmış kredi uygunluk belgesi olarak kabul edilir.

(4) Tarımsal amaçlı kullanılan güneş panelleri için yeni deney raporu başvuruları 31/12/2020 tarihine kadar alınır, bu amaçla verilecek olan kredi uygunluk belgesinin geçerlilik süresi 31/12/2022 tarihine kadardır.

(5) Genel Müdürlük 5 inci maddenin altıncı fıkrasında yer alan uygulama rehberini bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde çıkarır.

Deney kurumları yetkilendirme kapsamı

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Genel Müdürlükçe; mülga Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37) çerçevesinde yetkilendirilmiş olan deney kurumlarının, deney yapma yetkileri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay süre ile geçerlidir.

(2) Deney kurumlarının bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmesi, bu Yönetmeliğin yayımı tarihten itibaren altı ay içerisinde Genel Müdürlükçe belirlenen ihtiyaca göre bir program kapsamında yetkilendirme komisyonu tarafından yapılır.

Deney ücretleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2020 yılı deney ücretleri tarifesi bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde Genel Müdürlüğün resmî internet sayfasında yayımlanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.