8 Ekim 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31268

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dış paydaş olan birim: Kamu kurum ve kuruluşlarını, vakıfları, sivil toplum kuruluşlarını, yerel yönetimleri, teknoloji geliştirme bölgelerini, organize sanayi bölgelerini, özel kanunlar ile kurulmuş teşebbüs, özel kurum ve kuruluşları,

c) Girişimci adayı: İş fikrinin hayata geçirilmesi ve/veya geliştirilmesi amacıyla Merkeze başvuru yapmış gerçek veya tüzel kişiyi,

ç) İç paydaş olan birim: Mersin Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokullarını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,

d) Koordinatör: Merkez birimi veya çalışma gurubu koordinatörünü,

e) Melek yatırımcı: Girişimci adayının projelerine mali destek sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,

f) Mentor: Girişimcilik konusunda danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişileri,

g) Merkez: Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ğ) Merkez birimi/çalışma gurubu: Merkez içinde kurulan alt birimi/çalışma gurubunu,

h) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ı) Öğrenci: Mersin Üniversitesi öğrencilerini,

i) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

j) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

k) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite ile iş dünyası arasındaki iş birliği ve ulusal/uluslararası bağlantıların güçlendirilerek, öğretim elemanları, öğrenciler ve girişimci adaylarının girişim fikirlerinin hayata geçirilmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan temel girişimcilik ve yerel kalkınma konularında, evrensel yaklaşımlar doğrultusunda bilgi ve becerilerin geliştirilerek zenginleştirilmesine katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Girişimciliğin başlangıç aşaması veya ön kuluçka süreci olarak adlandırılan dönemde girişimci adayları için stratejik, sosyal, yenilikçi, temel girişimcilik konularında; seminer, kurs, eğitim veya etkinlikler düzenlemek; uygun görüldüğü takdirde kaynakları dâhilinde girişimci ve girişimci adaylarına, ortak çalışma alanları, prototip alanı, gıda geliştirme alanı gibi hizmetleri bedelli veya bedelsiz olarak sağlamak.

b) Girişimci fikirleri gözden geçirmek ve pratik girişimcilik becerilerini geliştirmek için Merkezde ve Üniversitede girişimcilik kültürü oluşturmak.

c) Girişimciliğin yerel ekonomik kalkınma ile ilgili olduğu konularda uygun görüldüğü takdirde seminer veya etkinlik düzenlemek, projeler yürütmek, bu konularda araştırma yapmak veya uygun görülen araştırmalara katkıda bulunmak.

ç) Merkezin ve girişimciliğin ilgi alanına giren uygun görülen konularda teknolojik gelişmeleri takip etmeye yönelik akademik ve teknolojik faaliyetleri, yönelimleri inceleyip öngörü çalışmaları yapmak.

d) Sivil toplum kuruluşları, sanayiciler, kamu veya özel kurum ve kuruluşları, yerel ve bölgesel kuruluşlar gibi uygun görülen dış paydaşlarla iş birliği yapmak suretiyle girişimciliği geliştirici önerileri derlemek, dış paydaşlarla iyi ilişkiler geliştirmek, ortak etkinlik düzenlemek ve/veya projeler yürütmek.

e) Girişimcilik alanında düzenlenen yarışmalara öğrencilerin, öğretim elemanlarının veya Üniversitenin katılımı için gerekli girişimlerde bulunmak.

f) Kendi işini kurmak isteyen, küçük ve büyüme hedefli organizasyonlarda çalışmak isteyen öğrencileri ve girişimci adaylarını bilgilendirmek.

g) Öğrenciler, öğretim elemanları ve girişimci adayları ile melek yatırımcıları buluşturan faaliyetler düzenlemek.

ğ) Öğrenciler, girişimci adayları ve öğretim elemanlarının fikirlerini geliştirmelerini sağlamak ve yol göstermek üzere girişimcilik tecrübesi bulunan, liderlik, yenilikçilik ve girişimcilik alanına öncülük eden mentor olmaya uygun görülen kişiler ile Merkez içerisindeki öğrenciler, girişimci adayları ve öğretim elemanlarını bir araya getirecek etkinlikler düzenlemek.

h) Mentor olmaya uygun bulunan kişilerin tecrübelerinin değerlendirilmesi ve toplumla paylaşılmasına olanak sağlayan ortamı hazırlamak.

ı) Girişimcilikle ilgili konuların anlaşılması, cesaretlendirilmesi, başlangıcı, yönetimi ve büyümesini sağlamak amacıyla uygun görüldüğü takdirde ulusal/uluslararası düzeyde girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında seminer, kongre, çalıştay veya konferans düzenlemek.

i) Girişimcilik, inovasyon, yeni yatırım, büyüme, sosyal girişimcilik ve liderlik alanlarını kapsayan girişimcilik kültürünü geliştirmek amacıyla; uygun görüldüğü takdirde, akademisyen, sanayici, girişimci ve iş insanlarının katılımları ile bilimsel içerikli toplantılar düzenlemek.

j) Ulusal ve uluslararası düzeyde girişimcilik ve yenilikçilik ile ilgili bilgi ağlarına katılım sağlamak ve böylelikle Merkezin uluslararası nitelik kazanmasını ve uluslararası düzeyde hizmet vermesini sağlamak.

k) Ulusal veya uluslararası kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalarda bulunmak ve bu kuruluşlar ile iş birliğini geliştirmek.

l) İş çözümleri ve yönetim kavramları konusundaki yeni gelişmeler ve eğilimlerin takibini yapmak.

m) Sosyal girişimcilik kavramının toplumda yaygınlaştırılması amacı ile uygun görülen sosyal sorumluluk projelerini koordine etmek ve hayata geçirmek.

n) Merkezin amacı ile ilgili uygun görülen girişimcilik faaliyetlerinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede görevli bulunan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeni bir müdür görevlendirilmediği takdirde görevine devam eder. 

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez birimlerinin ve çalışma gruplarının oluşturulmasını sağlamak.

c) Merkez birimleri veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir Koordinatör görevlendirmek.

ç) Danışma Kurulu ile yapılacak toplantılar için gündem maddelerinin oluşturulmasını sağlamak, Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve düzenlenen toplantıya başkanlık etmek.

d) Merkez çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

e) Merkeze bağlı birimlerin veya çalışma gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

f) Merkez ile Üniversitenin birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliği sağlamak.

g) Merkezin girişimcilik faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası etkinliklere Merkezin katılımını sağlamak.

ğ) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektöre öneride bulunmak.

h) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı ve tam-zamanlı uzmanları görevlendirmek için Rektöre öneride bulunmak.

ı) Verilecek hizmetleri, yapılacak etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirlemek.

i) Merkezin ödenek ihtiyaçlarını ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektöre bildirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını gözeterek üye sayının iki katı sayıda öğretim elemanını Rektöre önerir ve Rektör bu öğretim elemanları arasından gerekli sayıda kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirir.

(2) Görevlendirilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdür gerekli gördüğünde üyelerin görev süresinden önce görevlerine son vermeyi Rektöre önerebilir.

(3) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Müdürün belirlediği gündem maddelerini görüşmek üzere Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

(6) Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak bu kişiler oy kullanamaz.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak ve kararlar almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma program taslağını ve önerileri değerlendirerek karara bağlamak.

c) Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak.

ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen kurulların, Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak.

d) Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak.

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

f) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağlamak.

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak.

ğ) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını karara bağlamak.

h) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu gerekli görüldüğü takdirde Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından kurulur. Danışma Kurulu; Müdür ve Üniversitenin paydaşlarını temsil eden İç Danışma Kurulu ve/veya Üniversite dışındaki paydaşlarını temsil eden Dış Danışma Kurulundan oluşur.

(2) Bu kurullar aşağıdaki biçimde oluşturulur:

a) İç Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına katkı yapacak öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen kişilerin Rektör tarafından görevlendirilmesiyle oluşur. İç Danışma Kurulu Merkezin çalışma alanları göz önüne alınarak en fazla 25 öğretim elemanından oluşur. Görevlendirilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdür uygun gördüğü takdirde üyenin görevine 3 yıldan önce son verebilir. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle görevlendirilir.

b) Dış Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına doğrudan katkı yapacağı düşünülen uygun görülen dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Merkezin çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan kamu ve özel kurum ve kuruluşların uzmanlarının Danışma Kurulunda olmaya uygun görülen temsilcileri Rektörün onayı ile kesinleşir. Dış Danışma Kurulu; Merkezin amacına katkı yapacak ve çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan en fazla 25 dış paydaşın uygun görülen temsilcisinden meydana gelir. Görevlendirilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdür uygun gördüğü takdirde üyenin görevine 3 yıldan önce son verilmesini Rektöre sunabilir. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir defa, gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz; ancak, kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama sonucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel stratejilerini oluşturmaya yardımcı olmak.

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere önerilerde bulunmak ve Merkez faaliyetlerine destek sağlamak.

c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma Kurulu üyelerinin kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinlik, görüş ve önerilerini bir rapor halinde Müdüre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri ve/veya koordinasyon/çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hizmet dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ile görev yapacak olan birimler ya da çalışma grupları oluşturulabilir. Bir birim ya da çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Müdür tarafından belirlenir.

Koordinatör

MADDE 15 – (1) Koordinatör; Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için Müdür tarafından görevlendirilen kişidir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, sanatçı, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Dosyalama

MADDE 17 – (1) Merkezin belge ve dosyalama süreçleri için Uluslararası Standart Organizasyonu (ISO) belgeleme sistemi kullanılır. Bu sistemde yer almayan belgeler Merkez tarafından ilgili organlarınca hazırlanarak belge yayımlanma süreci çerçevesinde yayımlanmak üzere Üniversitenin Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne gönderilir.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümler ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.