4 Ekim 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31264

YÖNETMELİK

Konya Teknik Üniversitesinden:

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPAY ZEKA UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Konya Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Konya Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Konya Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Konya Teknik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yapay zeka alanında ulusal teknolojik ve bilimsel gelişime katkı sağlamak için araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak.

b) Toplumsal ihtiyaçların belirlenmesi ve ilgili araştırmacıların bu ihtiyaçlara yönelik çözüm üretecek proje ve tezler üretmelerine katkı sağlamak için gerekli altyapı ve araştırma desteği vermek.

c) İlgili merkezler, üniversiteler ve sanayi kuruluşları ile iş birlikleri oluşturmak, disiplinler arası çalışmaları koordine etmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yapay zeka konularında araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak, faydalı model ve patentli ürün geliştirmek.

b) Yapay zeka konusunda ileri düzeyde araştırma yapma imkânı oluşturulması için araştırma grupları oluşturmak.

c) Araştırmacı insan kaynağının nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi için yapay zeka konusunda yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası programları ile sanayi ve akademiye yönelik sertifika programlarını desteklemek.

ç) Üniversite-sanayi iş birliğine katkı sağlanmasına yönelik akademisyenler ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yer alacağı ortak araştırma projeleri ve laboratuvarda istihdam edilecek uzman kadro ile danışmanlık hizmetleri vermek.

d) Yapay zeka çalışmalarını destekleyecek açık veri oluşturmak, temizlemek, işlemek, yayım ve paylaşımı konusunda öncülük etmek ve yapay zeka ile ilgili faaliyetlerin çeşitli kanallardan olabildiğince geniş bir kitleye tanıtılmasını sağlamak.

e) Kurslar, seminerler, çalıştaylar, kongreler ve sempozyumlar düzenleyerek ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkı sağlamak.

f) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri alanlarda yayımlamak.

g) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Üniversitenin öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını ve çalışma programını bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını, yıllık bütçe önerisi raporunu hazırlamak ve raporların Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını takiben Rektöre sunmak.

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili merkez ve kuruluşlarla iş birliği yaparak projeler gerçekleştirmek.

f) Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile tam zamanlı olarak görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla üç üye olmak üzere en fazla altı üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya görev değişikliği olanların yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en az iki kez olağan, gerektiğinde olağanüstü toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu toplantısı tutanakları Yönetim Kurulu kararı ile Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine sunulabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak ve Rektöre sunmak.

c) Merkezin yıllık bütçe tasarısını hazırlamak.

ç) Araştırma, yayım, eğitim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

d) Merkezin çalışmaları için gerekli bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak, yapılacak görevlendirmeleri Rektörün onayına sunmak.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarıyla Merkeze katkıda bulunabilecek, Üniversite öğretim elemanları, diğer kurum ve kuruluşların yöneticileri veya araştırmacıları ile bağımsız araştırmacılar arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en fazla beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi ve deneyimlerini aktarmak, önerilerde bulunmak.

c) Merkezin teknik, idari ve mali konularda yeterlilik sağlaması amacına uygun olarak gerekli iş birliklerinin oluşturulmasını önermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez faaliyetlerini ve araştırmaları daha hızlı ve verimli yürütmek ve düzenlemek için çalışma grupları oluşturabilir.

(2) Çalışma gruplarında görevlendirilecek olan personel, Üniversitenin ilgili bölümlerindeki tam zamanlı öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Yönetim Kurulu, çalışma gruplarının çalışmalarını değerlendirir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 15 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülen tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde kullanılır.

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.