2 Ekim 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31262

YÖNETMELİK

Karabük Üniversitesinden:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının düzenlenmesi, sınavlar, diplomalar, mazeretler ve ilişik kesmeye ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde Enstitüler için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan başkanı,

d) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında bulunan tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

e) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Fakülte teşkilâtlanmasına göre bölüm başkanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan bölüm kurulunu,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

g) Enstitü: Karabük Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

ğ) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü Müdür yardımcıları, Müdürce gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) Kredi: Bir lisansüstü derse ait haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamına eşit olan birim değeri,

j) Müdür: Enstitü Müdürünü,

k) Öğrenci: Lisansüstü öğretim için Enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

m) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,

n) Senato: Karabük Üniversitesi Senatosunu,

o) Tez: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik tezini,

ö) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

p) Üniversite: Karabük Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim düzeyleri

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde lisansüstü öğretim, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik düzeylerinden oluşur.

Eğitim programlarının açılması

MADDE 6 – (1) Enstitü, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenecek anabilim/anasanat dallarında ve düzeylerde eğitim programlarını yürütür. Enstitüce yürütülecek lisansüstü programlar; ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü, Senatonun kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır. Ayrıca diğer yükseköğretim, araştırma kuruluş ve kurumları ile iş birliği yaparak ortak lisansüstü programları da açılabilir.

(2) Eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak gece eğitimi, staj ve yaz kursları veya yaz yarıyılı açılabilir. Bunların süresi ve şekli ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Programların uygulama esasları

MADDE 7 – (1) Anabilim/anasanat dallarının özelliklerine göre eğitim programlarının uygulanmasına ilişkin esaslar Enstitüce hazırlanır ve bu esaslar Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun kararıyla yürürlüğe girer.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Derslerin açılması ve ders sorumluları

MADDE 8 – (1) Bir anabilim dalında açılması düşünülen yeni bir ders için dersi verecek öğretim üyesi; dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatını Enstitü anabilim dalı başkanlığına yılda iki kez olmak üzere güz ve bahar dönemlerinde yapar. Enstitü anabilim dalı kurulunun kararı ile Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senato onayı ile yeni ders açılır.

(2) Herhangi bir lisansüstü anabilim dalı programında tanımlı olmayan Üniversite öğretim üyeleri veya herhangi bir anabilim dalı programına tanımlı olduğu halde yetkin olduğu başka bir alanda ders açmak isteyen öğretim üyeleri açmak istediği dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatlarını Enstitüye yılda iki kez olmak üzere güz ve bahar dönemlerinde yapar. Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senato onayı ile yeni ders açılır.

(3) Lisansüstü düzeydeki bir dersin ulusal kredisi 4’ten çok olamaz.

(4) Enstitü anabilim dalında ders verecek öğretim üyelerinin görevlendirmeleri, anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleşir.

Anabilim/anasanat dalı başkanı

MADDE 9 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki öğretimi yürütmekten Enstitüye karşı sorumludur. Anabilim/anasanat dalı başkanı öğrenci kontenjanlarını; bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağını ve bu derslerin sorumlularını; jüriler ve danışmanlarla ilgili önerileri, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunu oluşturan öğretim üyeleri ile tespit eder.

Öğretim dili

MADDE 10 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçedir. Ancak, Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirli eğitim programlarında bütün dersler veya bir kısım dersler belirlenen bir yabancı dilde verilebilir. Tezlerin yazım dili Türkçedir. Danışmanın ve Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun ortak önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile gerek görülen hallerde bir tezin yabancı dilde hazırlanmasına karar verilebilir. Ancak, lisansüstü eğitimin tamamının yabancı dilde yapıldığı programlarda ise ders dönemi, proje dönemi ve tez dönemi bu dilde tamamlanır.

Kontenjanların tespiti

MADDE 11 – (1) Enstitüdeki öğretim programlarına öğrenci alınıp alınmamasına, alındığı takdirde kontenjan tespitine ve aday öğrencilerde aranacak niteliklere anabilim/anasanat dalı kurullarının önerileri doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Bu kararlar Senatonun onayına sunulur.

Kontenjanların ilanı

MADDE 12 – (1) Her yarıyıl öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlara başvuru için gerekli belgelere, son başvuru tarihine ve diğer konulara, Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Bu karar, Üniversite ve Enstitü tarafından ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 13 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların açılması ve kontenjanlarının belirlenmesi Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında ders döneminde başarılı olmuş ya da programdan mezun olmuş öğrencilerden, tezli yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar; genel not ortalaması 100 tam not üzerinden en az 85 veya 4.00 üzerinden en az 3.50 ve 14 üncü maddede belirtilen asgari başvuru koşullarını taşımaları kaydıyla, anabilim/anasanat dalı kurulunun olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, anabilim/anasanat dalı kurulu teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(3) Tezli yüksek lisans programında öğrenci iken, tezsiz yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar ders döneminin sonunda anabilim/anasanat dalı başkanlıklarına başvurmaları halinde anabilim dalı kurulunun olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu şekilde tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrenci tezsiz yüksek lisans mezuniyeti için gerekli şartları sağlamak zorundadır.

Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları

MADDE 14 – (1) Adaylar ilan edilen başvuru süresi içinde, istenilen belgelerle Enstitüye başvurur. Adayın başvurduğu yüksek lisans programının türüne göre aşağıdaki koşulları taşıması gerekir:

a) Lisans diplomasına sahip olmak.

b) ALES sınavından başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmak.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları, güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının ve konservatuvarın Enstitüdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

(3) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için; Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, öğrenci alım değerlendirmelerinde ALES puanı yerine kullanılmak üzere 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

(4) Yabancı uyruklu öğrencilerde ALES şartı aranmaz.

Yüksek lisans programlarında değerlendirme ve öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara öğrenci kabulü aşağıdaki koşullara göre yapılır:

a) Tezli yüksek lisans programlarına, ALES puanının %50’si ile adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak yazılı sınavın %30’u, mülakat sonucunun %10’u ve lisans not ortalamasının %10’u değerlendirilerek öğrenci alınır. Değerlendirmede, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilirler. Afet ve salgınlarda yazılı sınav ve mülakat yapılmayabilir. Bu durumlarda öğrenci kabulünde; ALES puanının %50’si ile lisans not ortalamasının %10’unun toplamı sonucu elde edilen puan yüksekten başlayarak sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kontenjan dâhilinde öğrenci alımı yapılır. Kontenjanın yarısı kadar yedek liste ilan edilir.

b) Güzel Sanatlar Fakültesinin özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlerinde ALES şartı muafiyeti olduğu için bu şart yerine portfolyo şartı aranır. Portfolyo puanının %50’si ile adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak yazılı sınavın %30’u, mülakat sonucunun %10’u ve lisans not ortalamasının %10’u değerlendirilerek öğrenci alınır. Portfolyo değerlendirmesi adayların mülakat aşamasında yapılır ve mülakat puanı ile birlikte değerlendirilir. Afet ve salgınlarda yazılı sınav ve mülakat yapılmayabilir. Bu durumlarda öğrenci kabulünde; Portfolyo puanının %50’si ile lisans not ortalamasının %10’unun toplamı sonucu elde edilen puan yüksekten başlayarak sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlamak üzerek kontenjan dâhilinde öğrenci alımı yapılır. Kontenjanın yarısı kadar yedek liste ilan edilir.

c) Adayların yazılı-mülakat sınavları ve başarı puanlarının değerlendirilmesi, anabilim/ anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç, en çok yedi üyeden oluşan jürilerce yapılır.

ç) Yüksek lisans öğrenci kabulünde adaylara, yazılı olarak yapılacak bilim sınavı öncesinde anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile yabancı dil sınavı yapılabilir. Bu sınav, anabilim/anasanat dalı veya Üniversite tarafından ortak olarak da yapılabilir. Yabancı dil sınavı yapılırsa adayın 100 tam puan üzerinden en az 50 almış olması gerekir. Yabancı dil sınavı yapıldığı durumlarda yabancı dil sınavından muaf olmadığı halde sınava girmeyen veya sınava girerek başarısız bulunanlar yazılı sınav ve mülakata alınmaz. Adayların anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 50 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olmalıdır.

d) Yazılı sınav, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı sınava girmeyen veya yazılı sınav notu 65’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir.

e) Genel başarı notu dâhilinde kontenjan nedeniyle listeye giremeyen adaylar, başarı puanlarına göre sıralanarak yedekleri oluşturur.

f) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adaylar, mezuniyet not ortalamasına göre değerlendirilir.

g) Öğrencilik hakkı elde eden öğrenciler belirtilen kayıt süresi içinde istenen belgeleri Enstitü Müdürlüğünce aslı görülerek onaylanacak örneği ile kayıt yaptırırlar. Akademik takvimde belirtilen tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar öğrencilik haklarını kaybetmiş sayılırlar.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı, ikinci lisansüstü öğretim programı olarak da yürütülebilir.

(2) Tezli yüksek lisans programı, 21 krediden az olmamak şartıyla en az 7 ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Ders döneminde Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik dersini almak zorunludur. Tezli yüksek lisans programı her yarıyılda en az 30 AKTS kredisi almak koşuluyla mezuniyet için toplamda 120 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci bir yarıyılda uzmanlık alanı ve seminer dışında en çok 40 AKTS’ye kadar kredi alabilir.

(4) Uzmanlık alan dersleri ve tez danışmalığı öğretim üyesinin Enstitü Yönetim Kurulunca tez danışmalığına atandığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder. Uzmanlık alan dersleri ve tez çalışması dersleri, öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Bu derslerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı olmayıp, ilgili öğrencilere ulusal kredi sağlamaz.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci diğer lisansüstü programlardan veya Enstitü bünyesinde açılacak derslerden de ders alabilir. Ayrıca anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından, Enstitünün farklı lisansüstü programlarından, Enstitü bünyesinde açılacak derslerden, aynı anabilim/anasanat dalının farklı programlarından (doktora ve yüksek lisans programı gibi) alınacak derslerin kredileri toplam kredinin %50’sini geçemez.

Tezli yüksek lisans programının süresi

MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Enstitünün öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans programında danışman atanması ve tez çalışması

MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini tez danışmanı olarak en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Üniversitenin akademik kapasitesinden azami ölçüde yararlanabilmek için gerekli durumlarda uzmanlık alanı öğrencinin kayıtlı olduğu program ile ilgili olmak şartıyla diğer akademik birimlerdeki öğretim üyeleri Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla danışman olarak atanabilir.

(2) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür. Tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık işlemleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(3) Tez danışmanının emekli olması veya başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda en fazla iki ay içinde tez danışmanının Enstitüye yazılı talebi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tez danışmanlığı devam edebilir.

(4) Gerekli olması durumunda Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(5) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, danışmanın önerisi ve anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ile Enstitü tarafından belirlenen niteliklere sahip ikinci bir tez danışmanı atanabilir. Ancak ikinci bir tez danışmanının atanabilmesi için öğrencinin bütün kredili dersleri başarıyla tamamlayarak tez çalışmasına geçmiş olması gerekir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Enstitüdeki disiplinlerarası programlar hariç aynı anabilim/anasanat dalından ikinci danışman ataması yapılamaz.

(6) Tez konusu belirlenmeyen öğrenciler, yüksek lisans tez çalışması dersini seçemez.

(7) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın ilgili anabilim dalı başkanlığına yazılı başvurusu, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır. Anabilim dalı başkanının tez danışmanı olduğu ve tez danışmalığından ayrılmak istediği durumlarda, durum anabilim dalı başkanı tarafından Enstitüye yazılı olarak bildirilir. Enstitü Yönetim Kurulu anabilim dalı içinden veya ilgili program alanında uzmanlığı olan öğretim üyeleri arasından tez danışmanı ataması yapar.

(8) Öğrenci seminer dersinde, ilgili anabilim/anasanat dalının belirlediği program çerçevesinde dönem içinde tez çalışmasına yönelik bir seminer verir. Seminer dersinin değerlendirilmesi tez danışmanı tarafından yapılır, öğrenci bilgi sistemine girilir ve ilgili formlar anabilim dalı başkanlığı tarafından Enstitüye iletilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programında öğrenimine devam eden bir öğrenci, tez çalışmasından elde ettiği sonuçları Enstitünün tez yazım ve basım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını, yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte danışmanına sunar. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Her iki durumda da yedek öğretim üyelerinden biri başka üniversiteden olmak zorundadır. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. İkinci tez danışmanının jüri üyesi olması durumunda jüri beş kişiden oluşur.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim üyeleri, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(5) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak Enstitüye bildirdiğinde veya bildirmeksizin sınava katılamadığında bu eksiklik yedeklerden tamamlanır. İlan edilen günde yapılmayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda Enstitü Yönetim Kurulu kararına göre işlem yapılır.

(6) Mücbir durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla sınavlar şeffaf olmak ve kayıt altına alınmak şartıyla video konferans yoluyla da yapılabilir. Sınav tutanaklarında video konferans yoluyla katılan jüri üyeleri belirtilir. Uygulama yöntemine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklif ettiği ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı tarih, saat ve yerde aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrenci ile geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede tezini savunmaya girmeyen öğrenci başarısız sayılarak Enstitü ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmesi için, öğrencinin eğitim-öğretim süresi/azami süresinin dâhilinde bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda tezsiz yüksek lisans programının ders yükü, proje yükü ve benzeri gereklerini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin ise Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 20 – (1) Öğrencinin yüksek lisans diploması alabilmesi için; tez sınavında başarılı olması ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlaması gerekir. Tez sınavında başarılı bulunan öğrenci, sınav tarihinden itibaren bir ay içinde tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını Enstitüye teslim eder ve tezi Enstitü tez yazım kuralları yönünden uygun bulunduğu takdirde tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Talep halinde Enstitü Yönetim Kurulu tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenciler, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edilip Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 ulusal krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(3) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda danışmanına yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Tezsiz yüksek lisans programının süresi

MADDE 22 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunca her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim elemanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla atanır. Danışman olarak, herhangi bir lisansüstü anabilim dalı programında tanımlı olmayan Üniversite öğretim üyeleri de atanabilir.

(2) Dönem projesi en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar belirlenir ve anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ile Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Dönem projesini tamamlayan öğrenci proje raporunu danışmanına verir ve anabilim/anasanat dalı başkanlığınca danışman tarafından onaylanan Tezsiz Yüksek Lisans Proje Raporu Değerlendirme Formu Enstitüye en geç 15 gün içinde teslim edilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 24 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 25 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi beklenir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 21 kredi ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 42 kredi ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci bir yarıyılda uzmanlık alanı ve seminer dışında en çok 40 AKTS’ye kadar kredi alabilir.

(4) Uzmanlık alan dersleri ve tez danışmalığı öğretim üyesinin Enstitü Yönetim Kurulunca tez danışmalığına atandığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Bu derslerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı olmayıp, ilgili öğrencilere ulusal kredi sağlamaz.

(5) Doktora programlarında anabilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Öğrenci diğer lisansüstü programlardan veya Enstitü bünyesinde açılacak derslerden de ders alabilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından, Üniversitenin farklı lisansüstü programlarından, aynı anabilim/bilim dalının farklı programlarından (doktora ve yüksek lisans programı gibi) veya Enstitü bünyesinde açılacak derslerden alınacak derslerin kredileri toplam kredinin %50’sini geçemez.

(6) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(7) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Doktora programına başvuru koşulları

MADDE 26 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir:

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak (Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar, yüksek lisans derecesine sahip sayılır) ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmak.

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için; Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, öğrenci alım değerlendirmelerinde ALES puanı yerine kullanılmak üzere 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

c) Güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının ve konservatuvarın Enstitüdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

ç) Yabancı uyruklu öğrencilerde ALES şartı aranmaz.

d) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığı veya diğer bakanlıklarca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmak.

e) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puan almış olmak.

f) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olmak.

g) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından (TUS) alınmış en az 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde en az 55 puana sahip olmaları; tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına ve ALES sayısal puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

Doktora programlarında değerlendirme ve öğrenci kabulü

MADDE 27 – (1) Adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara öğrenci kabulü aşağıdaki koşullara göre yapılır:

a) Adayların yazılı-mülakat sınavları ve başarı puanlarının değerlendirilmesi, anabilim/bilim dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç, en çok yedi üyeden oluşan jürilerce yapılır.

b) Tezli yüksek lisans veya lisans derecesi ile doktora programına başvuracak olan adayların programa kabulünde başarı notu; ALES puanının %50’si, yüksek lisans ya da lisans not ortalamasının %10’u, yazılı sınav puanının %30’u ve mülakat sınav puanının %10’u alınarak hesaplanır. Afet ve salgınlarda yazılı sınav ve mülakat yapılmayabilir. Bu durumlarda öğrenci kabulünde; ALES puanının %50’si ile lisans not ortalamasının %10’unun toplamı sonucu elde edilen puan yüksekten başlayarak sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kontenjan dâhilinde öğrenci alımı yapılır. Kontenjanın yarısı kadar yedek liste ilan edilir.

c) Temel tıp bilimlerinde doktoraya başvuran ve ALES sayısal en az 55 puanı bulunmayan tıp fakültesi mezunları için ise programa kabulde başarı notu; temel tıp puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, yazılı sınav puanının %30’u ve mülakat sınav puanının %10’u alınarak hesaplanır. Afet ve salgınlarda yazılı sınav ve mülakat yapılmayabilir. Bu durumlarda öğrenci kabulünde; temel tıp puanının %50’si ile lisans not ortalamasının %10’unun toplamı sonucu elde edilen puan yüksekten başlayarak sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlamak üzerek kontenjan dâhilinde öğrenci alımı yapılır. Kontenjanın yarısı kadar yedek liste ilan edilir.

ç) Yazılı sınav, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı sınava girmeyen veya yazılı sınav notu 75’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir.

d) Doktora programına kabulde başarı notu; temel tıp puanına dayalı kabullerde ve ALES puanına dayalı olarak yüksek lisans ile kabullerde 100 üzerinden en az 60 puan, lisans ile kabullerde en az 80 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir.

e) Genel başarı notu dâhilinde kontenjan nedeniyle listeye giremeyen adaylar, başarı puanlarına göre sıralanarak yedekleri oluşturur.

Doktora programının süresi

MADDE 28 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi 12 yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 4.00 tam puan üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkraya göre on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrenciye gerekleri yerine getirmesi için azami süresi dâhilinde bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin ise Enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora programı tez danışmanı atanması

MADDE 29 – (1) Doktora programında, Enstitü anabilim/bilim dalı başkanlığı her öğrenci için kendi Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini tez danışmanı olarak en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; Enstitüye önerir ve tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Üniversitenin akademik kapasitesinden azami ölçüde yararlanabilmek için gerekli durumlarda uzmanlık alanı öğrencinin kayıtlı olduğu program ile ilgili olmak şartıyla diğer akademik birimlerdeki öğretim üyeleri Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla danışman olarak atanabilir.

(2) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür. Tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık işlemleri, ilgili anabilim/bilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(3) Tez danışmanının emekli olması veya başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda en fazla iki ay içinde tez danışmanının Enstitüye yazılı talebi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tez danışmanlığı devam edebilir.

(4) Gerekli olması durumunda Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(5) Tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(6) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı, doktora tez öneri savunma sınavından sonra tez izleme komitesinin önerisi, Enstitü anabilim/bilim dalı kurulunun kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanabilir. Bu durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanında önceden tez yönetme şartı aranmaz. Enstitüdeki disiplinler arası programlar hariç aynı anabilim/anasanat dalından ikinci danışman ataması yapılamaz.

(7) Doktora tez çalışması, doktora yeterlik sınavı başarıldıktan sonra seçilebilir.

(8) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın ilgili anabilim dalı başkanlığına yazılı başvurusu üzerine danışman öğretim üyelerinin, anabilim/bilim dalı kurulunun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır. Anabilim dalı başkanının tez danışmanı olduğu ve tez danışmalığından ayrılmak istediği durumlarda, durum anabilim dalı başkanı tarafından Enstitüye yazılı olarak bildirilir. Enstitü Yönetim Kurulu anabilim dalı içinden veya ilgili program alanında uzmanlığı olan öğretim üyeleri arasından tez danışmanı ataması yapar.

(9) Öğrenci seminer dersinde, ilgili anabilim/bilim dalının belirlediği program çerçevesinde ders döneminde bir seminer verir. Seminer dersinin değerlendirilmesi tez danışmanı tarafından yapılır, öğrenci bilgi sistemine girilir ve ilgili formlar anabilim dalı başkanlığı tarafından Enstitüye iletilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavı yılda iki kez olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarında yapılır.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim/bilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Mücbir durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla sınavlar şeffaf olmak ve kayıt altına alınmak şartıyla video konferans yoluyla da yapılabilir. Sınav tutanaklarında video konferans yoluyla katılan jüri üyeleri belirtilir. Uygulama yöntemine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin doktora yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 tam not üzerinden en az 75 puan alması gerekir. Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/bilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan veya Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrenci yeterlik sınavından başarısız sayılır. Bu durumdaki öğrenci bir sonraki yarıyılda zorunlu haller dışında aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. Bu sınavda başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın Enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile en fazla 2 ders almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders/dersleri yeterliği takip eden iki yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlamayanların Enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci anabilim/bilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile doktora programından tezli yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda öğrenci yüksek lisans programının azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayarak, yüksek lisans programından mezun olabilir.

Doktora programı tez izleme komitesi

MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitü anabilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka anabilim/bilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez öneri savunması

MADDE 32 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Gerekirse düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/bilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçebilir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen ancak tez öneri sınavı sonrası ya da takip eden tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve Enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor anabilim/bilim dalı kurulunun kararından sonra Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Gerektiğinde, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir komite atanabilir.

(6) Tez izleme komitesinde başka bir yükseköğretim kurumundan üye bulunması ve komite toplantılarının video konferans yoluyla yapıldığı durumlarda komite toplantı tutanaklarında video konferans yoluyla katılan komite üyesi belirtilir.

Doktora tezinin izlenmesi

MADDE 33 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. İki toplantı arasında en az 5 ay süre olması gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

(2) Kayıt yenileyip Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan, komiteye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(3) Tez izleme komitesi üyesi, danışman veya öğrenci tez izleme komitesi toplantısına video konferans yoluyla da katılabilir. Bu şekilde yapılan toplantılarda video konferans yoluyla katılanlar toplantı tutanaklarında belirtilir.

(4) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 34 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitünün yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezini teslim etmek isteyen öğrenci, Senato tarafından belirlenen doktora yayın koşullarını sağlamak zorundadır.

(3) Doktora tezini tamamlayan öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını, doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte danışmanına sunar. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitüye gönderilir.

(4) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. Yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerde geldiği Enstitüdeki başarılı olduğu tez izleme komitesi raporları da kabul edilebilir.

(5) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. İkinci tez danışmanı beş öğretim üyesinden oluşan doktora tez jürisine ek olarak, oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. İkinci tez danışmanının jüri üyesi olması durumunda jüri yedi kişiden oluşur.

(6) Mücbir durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla sınavlar şeffaf olmak ve kayıt altına alınmak şartıyla video konferans yoluyla yapılabilir. Sınav tutanaklarında video konferans yoluyla katılan jüri üyeleri belirtilir. Uygulama yöntemine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde anabilim/bilim dalı başkanının önerisi üzerine Enstitü Müdürlüğünce ilan edilen yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak Enstitüye bildirdiğinde veya bildirmeksizin sınava katılamadığında bu eksiklik yedeklerden tamamlanır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek, Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve en geç 15 gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda Enstitü Yönetim Kurulu kararına göre işlem yapılır.

(8) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim/bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini, anabilim/bilim dalı başkanlığının teklif ettiği ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı tarih, saat ve yerde aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrenci ile geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede savunmaya girmeyen öğrenci başarısız sayılarak Enstitü ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 35 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, ciltlenmiş bir basılı bir elektronik kopyasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile bir elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde anabilim/bilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edilip Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihtir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam en az 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci bir yarıyılda uzmanlık alanı ve seminer dışında en çok 40 AKTS’ye kadar kredi alabilir.

(4) Uzmanlık alan dersleri ve tez danışmalığı öğretim üyesinin Enstitü Yönetim Kurulunca tez danışmalığına atandığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Bu derslerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı olmayıp, ilgili öğrencilere ulusal kredi sağlamaz.

(5) Lisansüstü dersler Enstitü anasanat/sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Öğrenci diğer lisansüstü programlardan veya Enstitü bünyesinde açılacak derslerden de ders alabilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından, üniversitenin farklı lisansüstü programlarından, aynı anasanat/sanat dalının farklı programlarından (doktora ve yüksek lisans programı gibi) veya Enstitü bünyesinde açılacak derslerden alınacak derslerin kredileri toplam kredinin %50’sini geçemez.

Başvuru ve kabul

MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES sözel puan türünde en az 55 puana, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.

(2) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anasanat/anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

(3) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(4) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(5) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak Enstitüdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

(6) Yabancı uyruklu öğrencilerden ALES şartı aranmaz.

Sanatta yeterlilik programının süresi

MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 4.00 tam puan üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrenciye gerekleri yerine getirmesi için azami süresi dâhilinde bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 39 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile; tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için birinci yarıyılın sonuna kadar bir danışman ve ikinci dönem sonuna kadar danışman ile öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını Enstitüye önerir, bu öneri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir. Danışmanın sanatta yeterlik programlarında; tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. İkinci tez danışmanında önceden tez yönetme şartı aranmaz. Enstitüdeki aynı anabilim/anasanat dalından ikinci danışman ataması yapılamaz. Öğrencinin yazılı talebi olması halinde danışman değiştirilebilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim elemanları arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 40 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen lisansüstü eğitim Enstitüsü yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasını/tezini tamamlayan öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını, sanatta yeterlik çalışmasının/tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen çalışmalarda/tezlerde ise düzeltme ile birlikte danışmanına sunar. Danışman, çalışmanın/tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği sanatta yeterlik çalışmasının/tezinin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte çalışmanın/tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu çalışmaya/teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitüye gönderilir.

(3) Öğrencinin çalışmasının/tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. Yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerde geldiği Enstitüdeki başarılı olduğu tez izleme komitesi raporları da kabul edilebilir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. İkinci tez danışmanı beş öğretim üyesinden oluşan sanatta yeterlik tez jürisine ek olarak, oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. İkinci tez danışmanının jüri üyesi olması durumunda jüri yedi kişiden oluşur.

(5) Mücbir durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla sınavlar şeffaf olmak ve kayıt altına alınmak şartıyla video konferans yoluyla yapılabilir. Sınav tutanaklarında video konferans yoluyla katılan jüri üyeleri belirtilir. Uygulama yöntemine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya çalışmanın kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının/tezinin sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Sanatta yeterlik çalışması/tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması/tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması/tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması/tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 38 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edilip Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 42 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans ve doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci en az üç, en fazla on dersi bilimsel hazırlık programı kapsamında alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(5) Bu madde kapsamına giren öğrencilerin bilimsel hazırlık programları, bu maddedeki esaslara göre anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından hazırlanır ve anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ile birlikte öğrencilerin kayıt tarihini izleyen on beş gün içinde Enstitüye gönderilir.

Özel öğrenci

MADDE 43 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Lisansüstü program öğrencilerinin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitimde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(3) Özel öğrenci olarak ders almak isteyen diğer yükseköğretim kurumu lisansüstü öğrencileri; almak istedikleri derslerin açılacağı yarıyılın başında, lisansüstü derslere kayıt süresi içinde kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile Enstitü anabilim dallarına başvurmaları gerekir.

(4) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından özel öğrenci olarak ders almaları uygun görülen adaylar, özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kredi başına tespit edilecek miktarı ödemek ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen belgeleri vermek zorundadır.

(5) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde; o ders için ödedikleri tutar iade edilmez.

(6) Özel öğrenciler, derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda ilgili yönetmelik ve diğer esaslara uymak zorundadır.

(7) Özel öğrencilere hiçbir diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine izledikleri dersleri ve bu derslerde aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrenciler, Üniversite öğrencilerinin yararlandıkları öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Yatay geçiş

MADDE 44 – (1) Enstitünün lisansüstü programları arasında veya bir başka yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve aldığı tüm derslerden başarılı olmuş öğrenci, Enstitünün ilgili lisansüstü programına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam etmekte olduğu programı tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az on beş gün önce, Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Enstitü Müdürlüğü, başvuru belgelerini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının da görüşünü alarak, Enstitü Yönetim Kurulunda öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlar.

(2) Öğrencilerin yatay geçiş yapabilmesi için ayrılacağı programda aldığı tüm dersleri başarması ve yatay geçiş yaptığı tarihe kadar lisansüstü genel not ortalamasının, yüksek lisansta ve doktorada 100 tam not üzerinden en az 75 (4.00 üzerinden en az 3.00) olması gerekir.

(3) Eşdeğer düzeydeki programlar arasında yatay geçiş yapan öğrenci, 53 üncü maddede belirtilen başarı notlarını elde ettiği dersleri, Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yatay geçiş yaptığı programa taşıyabilir.

(4) Yatay geçişi uygun görülen öğrenci ayrıldığı programda lisansüstü eğitiminin hangi aşamasındaysa yatay geçiş yaptığı programda da aynı aşamadan devam eder. Daha önceki eğitiminde başardığı dersler ve aşamalar yatay geçiş yaptığı programda kabul edilir, muaf tutulur ve kullandığı süreler kabul edildiği programa dâhil edilir.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 45 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ilgili mevzuat hükümleri ve Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru Kabul ve Kayıt Yönergesinde belirtilen esaslar uygulanır.

Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle öğrenci değişimi

MADDE 46 – (1) Socrates, Erasmus, Farabi, Mevlâna ve benzeri öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Öğrencilerin kayıtları gönderildikleri süre içerisinde devam eder ve eğitim-öğretim süresinden sayılır. Değişim programına katılan öğrenciler, gönderildikleri dönemde öğrenim gördükleri programda almaları gereken dersler yerine, gönderildiği üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde not sistemine çevrilerek öğrencinin not kartına işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin gönderildiği üniversitede aldığı fakat başarısız olduğu derslerin yerine, eğitimini sürdürdüğü programda almadığı dersler arasından, danışmanının teklifi, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan dersler aldırılır.

(2) Değişim programı kapsamında başka üniversitelerden gelen öğrencilere de üniversitede eğitim aldıkları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir.

Lisansüstü programlara kayıt yaptırma

MADDE 47 – (1) Lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan ve Enstitü Müdürlüğünce ilan edilen öğrenci adayları, kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri ilanda belirtilen süre içinde Müdürlüğe teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Kesin kayıtta verilmesi gerekli evraklar başvuru takvimi ile birlikte Enstitünün internet sayfasında ilan edilir. Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya Enstitü Müdürlüğünce aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayanların yerine yedek listedeki öğrenci adaylarının sıra ile Enstitünün belirleyeceği takvim çerçevesinde kayıtları alınır. Bu takvimde belirtilen tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybetmiş sayılır.

(2) Bir anabilim/anasanat dalına kayıt hakkı kazanan öğrenci sayısı üç veya daha az ise, Enstitü bu bilim dalında o ders yılı için lisansüstü program açmayabilir. Ancak, bu adayların kayıt hakları programın açılacağı döneme kadar saklıdır.

Kayıt yenileme

MADDE 48 – (1) Öğrenciler, ders ve tez aşamasında her yarıyıl, akademik takvimde belirlenen süre içinde, öğrenci bilgi sistemini kullanmak suretiyle ders ve tez çalışması seçimini yaptıktan sonra danışman tarafından onaylanır. Öğrenciler her yarıyılda kayıtlarını kendileri yaptırmak zorundadır.

(2) Mazereti nedeniyle, ders kaydını akademik takvimde belirlenen süre içinde yaptıramayan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-ders silme dönemi içinde ders kayıtlarını yaptırabilir. Öğrenci kayıt yaptırana kadar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

Dersler

MADDE 49 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Her program için uygulanacak eğitim ve öğretim planı, ilgili anabilim/anasanat dalı kurullarınca hazırlanan ve anabilim/anasanat dalı başkanları tarafından Enstitüye sunulan önerilere göre, Enstitü Kurulunca karara bağlanır ve Senatonun kabulü ile kesinleşir.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, Enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yeterli öğretim üyesi bulunmaması halinde anabilim/ anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile doktorasını yapmış öğretim elemanları, Devlet sanatçısı veya sanatta yeterliği olan öğretim elemanları da ders vermek üzere görevlendirilebilir. Gerek görüldüğünde, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile aynı disiplin içerisinde ve disiplinler arası alanlarda ders vermek üzere Üniversitenin diğer birimleri ve Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.

(3) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(4) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

Devam zorunluluğu

MADDE 50 – (1) Derslere devam zorunludur. Teorik derslerin %30’undan ve diğer ders türlerinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders veya derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve F1 notu verilir. Öğrencinin devam durumu dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından izlenir.

Sınavlar ve sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 51 – (1) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her yarıyıl içinde en az bir defa ara sınava ve bir yarıyılda aldığı ve devam şartını sağladığı bütün derslerin genel sınavına girer. Sınava girmeyen öğrenciye F2 notu verilir. Sınav tarihleri en az iki hafta önce anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca ilan edilir. Takdir olunan sınav notları akademik takvimde belirtilen süre içinde vermekle görevli öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine girilir.

(2) Mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciye, mazereti Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde, ara sınav yerine geçmek üzere bir mazeret sınavı hakkı tanınabilir. Mazeret sınavı öğretim elemanı tarafından akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılarak, notu sisteme girilir.

(3) Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim elemanı düzenler ve yönetir. Sorumlu öğretim elemanının mazereti nedeniyle gerçekleştiremediği sınavı kimin yapacağı anabilim/ anasanat dalı başkanı tarafından belirlenir ve Enstitü Müdürlüğüne bildirilir.

(4) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

(5) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata düzeltmesi, dersi veren öğretim elemanının başvurusu ile yarıyıl veya yaz okulu sonu notlarının son veriliş tarihinden itibaren beş iş günü içinde anabilim/anasanat dalının onayı ile yapılır. Maddi hata düzeltme işlemleri ile ilgili tarihler akademik takvimde belirtilir.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 52 – (1) Başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ve genel sınav notunun %60’ı alınarak hesaplanır.

(2) Bir dersin başarılı sayılabilmesi için hem genel sınav notunun hem de başarı notunun 100 tam not üzerinden, yüksek lisans düzeyinde en az 65 ve doktora düzeyinde en az 70 olması gerekir.

(3) Seminer dersi, uzmanlık alanı, yeterlik dersi, tez çalışması ve bitirme projesi geçer (G) veya kalır (K) olarak değerlendirilir.

(4) Öğrenci başarısız olduğu bir dersin yerine başka bir ders alabilir.

Notlar

MADDE 53 – (1) Başarı notu değerlendirme sonucuna göre öğrenciye aşağıdaki harf notlarından birisi verilir:

   DEĞERLENDİRME             YÜKSEK LİSANS                DOKTORA

Puan                  Harf notu                     Katsayı                            Katsayı

90-100                    AA                            4.00                                 4.00

80-89                      BA                            3.50                                 3.50

70-79                      BB                             3.00                                 3.00

65-69                      CB                             2.50                                    -

Ayrıca, çizelgedeki harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki harfler kullanılır:

G: (Geçer) Kredisiz bir derste, dersin gereklerini yerine getirerek başarılı olan öğrenciye verilir.

K: (Kalır) Kredisiz bir derste, dersin gereklerini yerine getirmeyerek başarısız olan öğrenciye verilir.

F1: Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciye verilir, öğrencinin sınava/sınavlara girme hakkı yoktur.

F2: Sınava girmeyen öğrenciye verilir.

F3: Sınava giren ancak başarısız olan öğrenciye verilir.

Lisansüstü programlarda ders sayımı

MADDE 54 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, bir öğrencinin Enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce veya özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu lisansüstü dersler, toplam kredinin %50’sini aşmamak kaydıyla danışmanının teklifi, Anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile devam etmekte olduğu programa transfer edilebilir.

(2) Enstitüden ilişiği kesilen öğrenci aynı Enstitüdeki aynı anabilim/anasanat dalına yeniden öğrencilik hakkı kazandığı zaman ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile daha önce aldığı derslerin bir kısmı veya tamamı devam etmekte olduğu programa transfer edilebilir.

(3) Daha önce mezun olunan bir diploma programında ve/veya eş zamanlı olarak iki farklı lisansüstü programda alınan dersler iki programa birden sayılamaz.

(4) Yüksek lisans programından mezun olunmadan özel öğrencilikte alınan dersler doktora programına başlanıldığında krediye saydırılamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

İzinler

İzinler

MADDE 55 – (1) Öğrenciler, sağlık, doğum, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenlerle, ilgili yönetim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıllık bir süre için Üniversiteden izinli sayılabilirler. Bu süre, farklı mazeretler nedeniyle dahi uzatılmaz.

(2) Öğrencinin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporlarının Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek kabul edilmesi gerekir. Ayakta tedaviye ilişkin beş günden az sağlık raporuna dayalı mazeretler kabul edilmez.

(3) Öngörülemeyen durumlar dışında ekle-sil süresi bittikten sonra yapılan kayıt dondurma başvuruları işleme alınmaz.

(4) Öngörülemeyen durumlarda mazeretin kabulü için en geç 15 gün içinde Enstitüye başvurulması gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(5) Yarıyıl içinde kayıt dondurma kararı verilmesi halinde öğrenci yarıyıl başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır ve almış olduğu dersler üzerinden silinir.

(6) Hastalık nedeniyle izinli sayılan öğrencilerin, bu süre içerisinde kamu ve özel kuruluşlarındaki görevlerine devam ettiklerinin tespit edilmesi veya izin nedeninin geçerli olmadığının belirlenmesi halinde, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile izin iptal edilir ve o tarihe kadar izinde geçen süre program süresine eklenir.

(7) İzin süresinin bitiminden önce öğrenimine dönmek isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenciliklerine devam edebilirler.

(8) Bir yarıyılda mazeretli geçen toplam sürenin, 50 nci maddede belirtilen devamsızlık sınırlarını geçmesi durumunda öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan o yarıyıl için öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır.

(9) Kayıt dondurulan süre içinde girilen dersler, ders sınavları ve tez sınavları (tez öneri, tez izleme, tez savunma) geçersiz sayılır.

(10) Öğrenimine ara verilen öğrenciler; öğrenimine ara verme nedeni ortadan kalktıktan sonra, 15 gün içinde öğrenime ara verme durumunu kanıtlayan rapor, pasaport kayıtları, dil eğitimi belgesi ya da sertifika, diploma, görevlendirme belgeleri, terhis belgesi ve benzeri belgelerle birlikte, öğrenimlerine kaldığı yerden devam etmek üzere Enstitüye yazılı olarak başvururlar. Başvurunun süresi içinde yapılmaması ya da belgelerin Enstitü Yönetim Kurulunca yeterli görülmemesi durumunda öğrenime ara verme süresi iptal edilir. Verilen süre öğrenim süresinden sayılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Diğer hükümler

MADDE 57 – (1) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

(2) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 58 – (1) 25/11/2019 tarihli ve 30959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilirler.

(2) Küresel salgın nedeniyle 14 üncü maddenin ikinci fıkrası ile 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan ALES puanına ilişkin şart 2/1/2021 tarihine kadar uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.