2 Ekim 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31262

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

SİLAHLI KUVVETLERDE GÖREVLİ ÖĞRETMENLER STAJ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/2/1984 tarihli ve 18318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Silahlı Kuvvetlerde Görevli Öğretmenler Staj Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yürütür.