29 Eylül 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31259

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/6/2019 tarihli ve 30798 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“p) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programa kayıtlı olan ve kaydı kendi yükseköğretim kurumunda kalmak şartı ile farklı bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü ders/derslere kayıt yapan öğrenciyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Doktora/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarından lisansüstü programlara başvuracak adaylar için ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirme işlemleri için, anabilim/bilim dalları tarafından belirlenen mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin kredi transferi işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato onayına sunulan usul ve esaslar ile belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “dâhil en az sekiz ders, tez hazırlık” ibaresi “, tez hazırlık dersi dâhil en az dokuz ders” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve seminer dersi dâhil en az sekiz ders, yeterlik sınavı, tez hazırlık dersi” ibaresi “, seminer dersi, tez hazırlık dersi dâhil en az dokuz ders, yeterlik sınavı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe 41 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Ek süre

MADDE 41/A – (1) Tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine afet ve salgınlarda talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/6/2019

30798