28 Eylül 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31258

YÖNETMELİK

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN, AİLE VE SOSYAL

POLİTİKALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/10/2019 tarihli ve 30912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yürüten üç öğretim üyesi ve çalışma alanlarının Merkeze katkısı olacağı düşünülen diğer kişi, kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşların temsilcilerinin oluşturduğu en fazla yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulunda yer alacak öğretim üyeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Üniversite dışındaki üyeler ise Rektörün daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum yetkilisinin onayı ile üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/10/2019

30912