28 Eylül 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31258

YÖNETMELİK

İzmir Demokrasi Üniversitesinden:

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ YAPAY ZEKA VE VERİ ANALİTİĞİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Demokrasi Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Analitiği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Demokrasi Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Analitiği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) İlgili anabilim ve bilim dalları: Mühendislik, tıp, hukuk ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin ilgili anabilim ve bilim dalları ile ihtiyaç duyulması halinde Rektörün onayı sonucu kapsama dahil edilecek diğer dalları,

c) Merkez: İzmir Demokrasi Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Analitiği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İlgili anabilim ve bilim dalları ile iş birliği içerisinde görüntü işleme, ses işleme, metin işleme ve sensör işleme uygulama alanları ile bu alanlarda yer alan verilere dayalı makine öğrenmesi uygulamaları alanında bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

b) Makine öğrenmesi için gerekli uygulama ve araştırma laboratuvarlarını kurmak ve işletmek.

c) Elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, endüstri mühendisliği, makine mühendisliği ve tıp alanında eğitim alan öğrencilere uygulama imkânı sağlayarak eğitim-öğretime katkıda bulunmak.

 ç) Endüstride makine öğrenmesine dayalı otomasyon sistemlerini kurgulayacak ve hayata geçirecek uzman personeli eğitmek.

d) İlgili mevzuat çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzeyde makine öğrenmesi ile ilgili akademik danışmanlık hizmeti vermek ve bilgi üretmek.

e) Mühendislik bilgi birikimini ve tekniklerini kullanarak akademik ve endüstriyel ürünlerin kalitesini ve verimliliğini arttırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama yapmak, çalıştığı konularda iletişim altyapısı ve veri bankaları kurmak.

b) Merkezin amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurt içi ve yurt dışı araştırma ve eğitim kuruluşları ile iş birliği yapmak.

c) Çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek için kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantıları tertip etmek ve bunlara iştirak etmek.

ç) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.

d) Gerek Üniversite içine, gerekse özel ve kamu kuruluşlarına veri işleme ve makine öğrenmesi konusunda danışmanlık yapmak.

e) İlgili mevzuat çerçevesinde ulusal ve uluslararası çalıştay, seminer, sempozyum, kongre, konferans, panel, kurs ve benzeri toplantılar düzenlemek.

f) Veri işleme ve makine öğrenmesi ile ilgili alanlarda bilimsel yayınlar üretmek ve yaymak.

g) Yönetim Kurulunun karara bağlayacağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, veri işleme ve makine öğrenmesi konusunda uzmanlaşmış, akademik, teknik ve idari tecrübeye sahip Üniversite öğretim üyeleri arasından iki yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir veya aynı usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdürün görevde olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kuruluna üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak.

ç) Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek.

d) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.

e) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

f) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek.

g) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu Yönetim Kurulunun uygun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve personelin görevlerini sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetmelik hükümlerine göre sürdürmesini sağlamak.

h) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak; uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

ı) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

i) İlgili mevzuat ve Rektör tarafından verilen diğer görev ve yükümlülükleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür tarafından önerilen Üniversitenin ilgili anabilim veya bilim dallarında çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş öğretim üyesi ile birlikte toplam altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler görevlendirilebilir. Müdürün görevden ayrılması halinde Yönetim Kurulunun görevi de sona erer. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine gerektiğinde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve alınacak kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

c) Merkezin faaliyet konularında iş birliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) İlgili mevzuat çerçevesinde yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

e) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

f) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları kurmak.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve Üniversiteye bağlı birimlerden veya Üniversite dışından Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en az dört, en çok altı kişiden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda bir kez olağan toplanır. Rektör katıldığında, Danışma Kurulu toplantılarının doğal başkanıdır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu, yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalışmalar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İnceleme birimleri ve çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkezde; bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar ve öngörülen faaliyetler kapsamında Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile araştırma, inceleme, planlama, danışmanlık, eğitim ve yayın konularında görev yapmak üzere inceleme birimleri veya çalışma grupları kurulur.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü yürütür.