28 Eylül 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31258

YÖNETMELİK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKALAR VE

SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını,

ç) Rektör: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, sosyal sorun ve insani gelişme hedefleri kapsamına giren ve sosyal güvenlik, istihdam, sağlık, sosyal yardım ve eğitim gibi konuları içeren sosyal politika, sosyal refah ve kalkınma alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmak ve bu tür araştırma ve uygulamaları desteklemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yoksulluk, muhtaçlık ve eşitsizlik problemlerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar ve araştırmalar yapmak, araştırma projeleri geliştirmek ve yürütmek.

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili yapılan bilimsel araştırmaları desteklemek.

c) Sosyal politika alanına giren konularda Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin araştırma ve eğitim faaliyetlerine katılımını sağlamak, politika önerileri geliştirmek.

ç) Sosyal politika alanında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla işbirliği yapmak; bu kurum ve kuruluşların çalışmalarına talepleri doğrultusunda katkıda bulunmak, inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, eğitim programları düzenlemek.

d) İstihdam, işsizlik, işgücü piyasaları, çalışanların temel sorunları, ücret ve verimlilik, sendikal hareketler, sosyal güvenlik, toplu pazarlık, kamu çalışanlarının durumu, işçi-işveren ilişkileri, uluslararası sendikacılık, çalışan kadınlar ve çalışma hayatının muhtelif konularında eğitim, bilimsel toplantı ve saha araştırmaları yapmak.

e) Ailenin güçlendirilmesine yönelik politika önerileri geliştirmek.

f) Sosyal politika alanında Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünü alarak hazırlamak, onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

ç) Merkezin faaliyetlerine ilişkin konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla olan ilişkileri yönetmek.

Müdür yardımcıları

MADDE 9 – (1) Üniversitenin öğretim elemanlarından en çok iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıl olup Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda belirlediği müdür yardımcılarından biri kendisine vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört üye dâhil olmak üzere toplam en fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların yerine yeni üyeler aynı usulle görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personeli belirleyerek görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin temel ilkelerini belirlemek.

e) Merkezin amacı doğrultusunda Rektör tarafından verilen görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.