27 Eylül 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31257

YÖNETMELİK

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ OKSİDENTALİZM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Oksidentalizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Oksidentalizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Oksidentalizm Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite öğrencileri, mezunları ve çalışanlarının kişisel gelişimlerine destek olmak, Üniversitenin saygınlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak.

b) Batı medeniyetlerinin tarihsel süreçteki gelişimlerinin Türkiye’de tanınmasına yardımcı olmak.

c) Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne uyum ve bütünleşme çalışmalarına katkıda bulunmak; aynı zamanda bu medeniyetleri siyasi, sosyo-kültürel ve ekonomik yönleriyle tanıyarak bu uyumun sağlanmasına yardımcı olmak.

ç) Farklı disiplinlerdeki ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara öncülük etmek ve bunları desteklemek.

d) Ülkemizin ve Üniversitenin insan kaynakları potansiyelinin ve performansının geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası faaliyetler düzenleyerek katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye ile Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen her türlü ulusal ve uluslararası akademik faaliyete yönelik araştırma ve incelemeler yapmak ve elde edilen verileri ilgili kurum ve kuruluşlara sunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda bültenler yayınlayarak öğrencileri, mezunları, ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşları bilgilendirmek.

c) Avrupa ülkeleri üzerine Türkiye'de ve dünyada yapılan araştırmalar hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde panel, sempozyum, konferans ve seminerler düzenlemek.

ç) Ulusal ve uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte Avrupa ülkelerine yönelik ortak araştırma ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

d) Avrupa ülkelerinin dışında Merkezle benzer faaliyet gösteren diğer ülkelerdeki üniversiteler ve düşünce kuruluşlarıyla koordinasyon içinde olmak; bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmak, bilim adamı ve öğrenci değişim programları düzenlemek.

e) Avrupa coğrafyasında farkındalık kazandırmaya ve bölgenin daha iyi tanınmasına yönelik mevcut ve kurulması planlanan lisans ve lisansüstü eğitim programlarını desteklemek.

f) Avrupa konuları üzerinde uzmanlaşmak isteyen araştırmacı, akademisyen, bilim adamı, gazeteci, devlet adamı, bürokrat, stratejist ve uzmanların araştırmalarına katkıda bulunmak için ihtiyaç duydukları yayınlara ulaşmalarına yardımcı olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez faaliyetlerinin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak ve çıkabilecek sorunları çözmek.

c) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimleri oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek.

ç) Her dönem sonunda faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektöre sunmak.

d) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

e) Merkez tarafından yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak.

f) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

g) Rektör tarafından onaylanan Merkez bütçesini ve çalışma programını uygulamak.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından iki öğretim üyesi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Görev süresi dolan müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi bitince müdür yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlık eder ve gerektiğinde Müdüre 6 aya kadar vekâlet edebilir. Vekâlet 6 aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları dâhil olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki diğer 4 üye Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, yılda en az 6 kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu toplantısında kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

ç) Çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

e) Bilgilendirici ulusal/uluslararası seminer, panel ve konferans düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en çok 10 kişiden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır ve görev süresi dolan üyeler tekrar Danışma Kurulunda görevlendirilebilir. Görev süreleri dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları istişarî niteliktedir.

(3) Danışma Kurulu, her yıl en az bir kez Müdürün daveti üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin ulusal/uluslararası faaliyetlerine yönelik olarak görüş, öneri ve eleştirilerini sunmak, gerektiğinde Merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama gibi faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık yapmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.