27 Eylül 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31257

YÖNETMELİK

Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İNSAN HAKLARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kadir Has Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kadir Has Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kadir Has Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kadir Has Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kadir Has Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; insan hakları kültürünün ve insan hakları hukuku bilgisinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesine katkı sağlamak için insan hakları alanında araştırmalar yapmak, politikalar geliştirmek ve bunları paylaşmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Toplumda, ilgili kurum ve kuruluşlarda insan hakları kültürünün ve insan hakları hukuku bilgisinin yaygınlaştırılması için ulusal ve uluslararası düzeyde paydaş platformları, eğitim programları, sertifika programları, çalıştaylar, toplantılar, seminerler, konferanslar, kongreler ve ödül programları düzenlemek ve diğer üniversitelerle iş birliği yapmak.

b) Kamu ve özel sektörün, üniversitelerin, hukuk kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve bireylerin insan hakları konusundaki sorumluluklarını yerine getirmesine imkân sağlayacak araç, kaynak ve yöntemlerin oluşturulması sürecinde strateji, analiz, uygulama, değerlendirme ve raporlama konularında danışmanlık yapmak.

c) İnsan haklarına saygı kültürü ve anlayışının geliştirilmesi ve insan haklarının siyasi ve hukuki yollardan korunması için Üniversite veya iş birlikleri eli ile bilimsel incelemeler ve araştırmalar yapmak ve yayınlar çıkarmak.

ç) Süreli, süresiz ve çevrimiçi yayınlardan oluşan insan hakları kütüphanesi kurarak akademisyenler, öğrenciler, uzmanlar ve ilgili herkes için başvuru kaynağı oluşturmak.

d) Ulusal veya uluslararası fonlar ve destekler aracılığı ile projeler gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; insan hakları alanında ulusal ve uluslararası çalışmaları ve bilinirliği olan öğretim üyeleri, insan hakları konusunda faaliyet gösteren avukatlar veya ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığı olan insan hakları sivil toplum örgütleri üyeleri arasından Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak ve gerektiğinde düzeltici uygulamalar gerçekleştirmek.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

ç) Merkezin faaliyetlerini, programını ve bunlar için gerekli bütçeyi hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

d) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun kararları ile çalışma programını uygulamak.

f) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdüre, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere insan hakları alanında ulusal ve uluslararası çalışmaları olan öğretim üyeleri, insan hakları konusunda faaliyet gösteren avukatlar veya ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığı olan insan hakları sivil toplum örgütlerine mensup üyeler arasından bir kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(2) Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcısı Müdüre vekalet eder.

(3) Müdür yardımcısının izinli olması ya da başkaca sebeplerle Müdüre vekalet edemeyeceği hallerde Yönetim Kurulu üyelerinden biri de Müdür tarafından vekil tayin edilebilir.

(4) Müdür yardımcısı Yönetim Kurulu üyesi olamaz.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile insan hakları alanında çalışmaları olan öğretim üyeleri, insan hakları konusunda faaliyet gösteren avukatlar veya ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan insan hakları sivil toplum örgütleri üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş asıl üye ve iki yedek üyeden oluşur.

(2) Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliği yerine; aynı usulle veya yedek üyeler arasından yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(4) Yönetim Kurulu, yılda üç kez ve gerekli görülen hallerde Müdürün daveti üzerine toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez uygulamaları ile ilgili kararları almak.

b) Merkezin faaliyet programlarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmak, faaliyet programının oluşumunda yapılacak faaliyetlerin kararını almak, Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı raporun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirerek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

c) Eğitim programları sonunda ilgili mevzuat hükümleri kapsamında verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

ç) Merkeze yapılan eğitim, iş birliği, araştırma, inceleme, yayın, etkinlik, danışmanlık ve proje başvurularını değerlendirip karara bağlamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını tespit etmek.

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

g) Danışma Kurulu üyelerini Rektöre önermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün, müdür yardımcısının ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerisi üzerine Merkez çalışmalarına katkıda bulunmak üzere insan hakları alanına hakim, ulusal veya uluslararası düzeyde görev yapan/yapmış akademik personel, avukatlar, sivil toplum kuruluşları yönetici ve üyeleri, kamu ve özel kurum ve kuruluş ile uluslararası kuruluş temsilci veya çalışanları arasından Rektör tarafından belirlenir.

(2) Danışma Kurulu, Müdür ve müdür yardımcısı hariç olmak üzere en az 5, en fazla 10 üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi beş yıldır. Görev süresi dolan üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine yenisinin görevlendirilmesi zorunluluğu yoktur.

(4) Danışma Kuruluna, Müdür veya onun isteği üzerine müdür yardımcısı başkanlık eder.

(5) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak, yapılmış ve yürütülmekte olan çalışmalar hakkında görüş bildirmek ve önerilerde bulunmaktır. Görüş bildirimi yüz yüze toplantı şeklinde olabileceği gibi elektronik iletişim araçlarının kullanılması ile de olabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.