27 Eylül 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31257

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşadan:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/2018 tarihli ve 30640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üniversite Yönetim Kurulu; işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur. Yürütme Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Yürütme Kurulu gündem olduğu sürece haftada bir defa, önceden belirlenen gün, saat ve yerde toplanır. Gerekli hallerde Başkan Yürütme Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Gündem olduğu halde toplantı ve karar yeter sayısına ulaşılamadığı için müzakere yapılamaması halinde durum hazır bulunan üyelerle tutanak ve imza altına alınır. Aynı gündem maddelerinin bir sonraki toplantıda ya da aciliyet durumuna göre Başkanın belirleyeceği bir tarihte toplanılarak görüşülmesine dair karar alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 2547 sayılı Kanun ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi  ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/12/2018

30640