26 Eylül 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31256

YÖNETMELİK

İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SİBER GÜVENLİK, KUANTUM

HESAPLAMA VE VERİ BİLİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik, Kuantum Hesaplama ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik, Kuantum Hesaplama ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik, Kuantum Hesaplama ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; siber güvenlik, kuantum hesaplama ve veri bilimi alanında yenilikçi araştırma-geliştirme ve bilgi kapasitesi oluşturmak, ileri seviyede yöntem ve teknolojiler geliştirmek, siber güvenlik, kuantum hesaplama ve veri bilimi araştırma çalışmalarını ülke yararına yüksek teknoloji çıktılarına dönüştürmek, bu sayede ülkenin bilim ve teknolojide rekabetçi gücünü artırmak, güçlü bir Üniversite-sanayi-kamu iş birliği ekosistemi yaratarak siber güvenlik, kuantum hesaplama ve veri bilimi teknolojilerini kamu, sanayi ve topluma ait problemlerin çözümlenmesine uyarlamak, bu bilgi birikimine dayalı yüksek teknolojili ürünler geliştirmek, yüksek teknolojide dışa bağımlılığı azaltmak, Ülkede her sektörde yüksek seviyede ihtiyaç duyulan donanım ve yetkinlik sahibi insan ve iş gücünü, yeni nesil mühendisleri, bilim insanlarını eğitmek, endüstriyel, akademik ve kamu sektörlerine entegre etmek, bunlara yönelik eğitim, bilgi ve kaynak paylaşımı faaliyetlerini yürütmek, siber güvenlik, kuantum hesaplama ve veri bilimi alanında yurt içi ve yurt dışı iş birliklerini oluşturmak, ortak projeler üreterek ülkeye yaygın fayda sağlayacak sürdürülebilir gelişimi mümkün kılacak ilgili araştırma, geliştirme, eğitim, organizasyon ve koordinasyon çalışmalarını yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Siber güvenlik, kuantum hesaplama ve veri bilimi ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde Ar-Ge faaliyetleri yapmak, temel bilim kuramlarını oluşturan donanım ve yazılım mühendisliği alanında araştırmalar yürütmek.

b) Teknolojinin sürdürülebilir bir biçimde geliştirilmesiyle kurulacak endüstri ilişkileri çerçevesinde Ülkemizin siber güvenlik, kuantum hesaplama ve veri bilimi teknolojilerinde yerli ve milli katma değerli yüksek teknoloji çözümleri üretmesini sağlamak.

c) Siber güvenlik, kuantum hesaplama ve veri bilimi araştırmalarına dayalı teknoloji geliştirme suretiyle Ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik uluslararası seviyede rekabetçi ve dışa bağımlılığı azaltan verimlilik artırıcı yenilikçi yöntem ve ürünleri uygulamaya koymak.

ç) Siber güvenlik, kuantum hesaplama ve veri bilimi alanında yeni nesil yetişmiş nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere gereken eğitimleri tasarlamak, lisans/lisansüstü seviyelerinde programlar ve dersler oluşturulmasına katkıda bulunmak, akademik tez ve bilimsel yayın üretimini desteklemek, firmalara ve kamuya yönelik özel kurslar düzenlemek, ilgili tüm kurumsal ve uygulamalı eğitim faaliyetlerini koordine etmek.

d) Ürettiği bilginin kullanımını yaygınlaştırmak ve siber güvenlik, kuantum hesaplama ve veri bilimi alanında farkındalığı artırmak için toplumun her kesimine yönelik eğitimler ve tanıtım faaliyetleri düzenlemek, sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak ve yaygın katılımı sağlamak.

e) Faaliyetlerine destek sağlamak üzere siber güvenlik, kuantum hesaplama ve veri bilimi konularında ortaklıklar oluşturmak, proje üretmek, iş ve hizmet modelleri geliştirmek ve uygulamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin Elektrik ve Elektronik Fakültesi öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Müdürün önerisi üzerine en fazla 2 kişi, Rektör tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet kesintisiz altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Süresi tamamlanmadan ayrılan veya görevden alınan Müdür yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez personelinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

d) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini hazırlamak.

e) Her yıl sonunda hazırlayacağı Merkez bütçe tasarısını, faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f) Merkezde çalışan personelin görevlerini belirleyerek Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu;  Müdür ve yardımcıları ile Müdürün önerisi üzerine ikisi Üniversite öğretim üyeleri ve diğer ikisi de istekleri halinde kamu veya özel sektör temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyelerin yerine yeni üye görevlendirilir ya da görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya görev değişikliği olanların yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ile ayda en az bir kere üye tamsayısının yarıdan fazlasıyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Müdür, Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden, sorunların çözülmesinden ve koordinasyonun sağlanmasından Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin etkinlikleri ve yönetimiyle ilgili konuları görüşüp karara bağlamak.

b) Merkezin bütçe tasarısını, faaliyet raporunu ve çalışma programını görüşerek onaylamak.

c) Merkezin bireysel, kamusal ve kurumlar arası hizmet ve ilişkilerini belirlemek, diğer ilgili kurumlarla iş birliği halinde anlaşmaları şekillendirmek ve onay vermek.

ç) Merkeze yapılan proje tekliflerini değerlendirmek ve bütçelerini onaylamak.

d) Merkezin uzun vadeli stratejik plan ve programını hazırlamak.

e) Merkezin uygulama birimlerinin sayısı, yapısı ve niteliklerini düzenlemek.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili mevzuat kapsamında diğer iş ve işlemleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen Merkezin amacı doğrultusunda çalışma yapan Üniversite öğretim üyeleri ve istekleri halinde konuyla ilgili diğer üniversite, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden olmak üzere en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez toplanarak, Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerini açıklayıp, tartışılmasını sağlamak, yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirmek ve Merkezin ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışmalar yapmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin uygulama birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezin  ihtiyaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulunun kararı ile Merkezde uygulama birimleri kurulabilir ve bunların sayısında ve yapılarında değişiklik yapılabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek, kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.