25 Eylül 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31255

YÖNETMELİK

Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/6/2017 tarihli ve 30086 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Üniversite-Sanayi-Toplum işbirliğini arttırmak amacıyla kamu veya özel sektörle yapılan protokoller çerçevesinde genel kontenjanlar içerisinden kontenjan ayrılabilir. Protokollerle alınacak olan öğrenciler için ayrılan kontenjanlar, ilgili anabilim dalının genel kontenjanlarının yarısını aşamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Üniversite-Sanayi-Toplum işbirliğini arttırmak amacıyla kamu veya özel sektörle yapılan protokollerle belirlenen kontenjanlara başvuruda bulunacak adaylar, yukarıdaki kabul koşullarına ek olarak ilgili protokolün koşullarını sağladığına dair belgeleri başvurularına eklemek zorundadırlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Azami sürenin tamamlanmasına en az dört dönemi kalan öğrenci tez konusu değişikliği talebinde bulunabilir. Bu durumda olan öğrenci, mevcut tez izleme komitesi veya gerekli olması halinde yeni oluşturulacak olan bir tez izleme komitesi tarafından enstitü yönetim kurulu kararı ile tez önerisi savunma sınavına alınır. Tez konusu değişikliği yapılması durumunda tez süreci yeniden başlatılır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/6/2017

30086

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/2/2020

31030