25 Eylül 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31255

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

HAYVAN HASTALIKLARINDA TAZMİNAT YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/3/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tüberkülin testi uygulanması sonucunda sığır tüberkülozu hastalığına yakalandıkları tespit edilen sığır cinsi hayvanlar ile karantina sürecinde test sonucu şüpheli ya da menfi çıkan hayvanlardan ölen ya da ölüm öncesi kesime tabi tutulup nekropsi sonucunda tüberküloz tespit edilen sığır cinsi hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin onda dokuzu,

c) Mezbahada ya da Kurban Bayramı süresince Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından kurbanlık hayvanlar için belirlenen kesim yerlerinde sığır tüberkülozu hastalığının varlığı tespit edilen sığır cinsi hayvan karkaslarının takdir edilecek kıymetlerinin dörtte üçü,

ç) Serolojik veya bakteriyolojik muayene sonucunda bruselloz hastalığına yakalandığı tespit edilen sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin onda dokuzu,

d) Sığır vebası ve Afrika at vebası hastalıklarında, hastalığın açık belirtisini göstermesi sebebiyle veya laboratuvar muayenesi sonunda teşhis konularak öldürülen sığır cinsi ve tek tırnaklı hayvanların takdir edilecek kıymetlerin tamamı,

e) Tavuk vebası hastalığında,

1) Ticari kanatlı işletmesinde laboratuvarda hastalığın tespit edilmesi sonrası öldürülen hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin dörtte ikisi,

2) Köy kanatlı işletmesinde laboratuvarda hastalığın tespit edilmesi sonrası öldürülen hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı,

3) Hastalıktan şüphe edilmesi sebebiyle öldürülen hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı,

4) Hastalık çıkışı sonrası laboratuvarda hastalık tespit edilmediği halde yapılan risk esaslı değerlendirme neticesinde koruma ve/veya gözetim bölgesinde bulunan işletmelerde itlaf kararı alınması halinde söz konusu işletmelerden alınan numune sonucu negatif ise öldürülen hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı, pozitif ise öldürülen hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin dörtte ikisi,

f) Kuduz hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit edilen sığır cinsi, koyun keçi türü ve tek tırnaklı hayvanlar ile kuduz olduğu tespit edilen hayvan tarafından ısırıldığı için öldürülen sığır cinsi, koyun ve keçi türü ve tek tırnaklı hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin beşte dördü,

g) Sığırların nodüler ekzantemi hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit edilen sığır cinsi hayvanlar ile hastalık tespit edildikten sonra oluşturulan koruma ve gözetim bölgelerinde hastalığın açık belirtisini göstermesi sebebiyle öldürülen veya kestirilen sığır cinsi hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı,”

“h) Sığırların süngerimsi beyin (BSE) hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit edildikten sonra, 15/12/2011 tarihli ve 28143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği kapsamında öldürülen sığır cinsi hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı,

ı) Scrapie hastalığında, hastalığa yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit edildikten sonra, Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği kapsamında öldürülen koyun ve keçi türü hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tazminat verilecek hastalık tespit edilmesi durumunda hayvansal ürün, yem, madde ve malzemelerin imhası, ilgili hastalığın korunma ve mücadele yönetmelikleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Hayvansal ürün, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının tamamı, yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen miktarlar üzerinden, aşağıda açıklandığı şekilde sahiplerine tazminat olarak ödenir.”

MADDE 3  – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bu Yönetmelikte yer alan tazminat verilecek durumların Tarım Sigortaları Havuzu tarafından hasarı ödenmiş ise ayrıca tazminat ödemesi yapılmaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/3/2013

28579

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/1/2014

28883

2-

4/2/2015

29257

3-

25/5/2018

30431

4-

15/6/2019

30802