24 Eylül 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31254

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

FLORLU SERA GAZI İÇEREN VEYA ÇALIŞMASI BU GAZLARA DAYANAN

EKİPMANA MÜDAHALE EDEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN

BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; florlu sera gazları içeren veya çalışması bu gazlara dayanan ekipmanlara müdahale eden ve ilgili faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kişilerin belgelendirilmesi için asgari gereklilikleri ve ilgili esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 4/1/2018 tarihli ve 30291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında florlu sera gazları içeren solvent, soğutma, iklimlendirme ve ısı pompası, yangın söndürme sistemleri, elektrikli şalt cihazları, frigorifik araçlarda bulunan soğutma ünitelerine müdahale eden ve ilgili faaliyetleri yürüten  gerçek kişilerin ve soğutma, iklimlendirme ve ısı pompası, yangın söndürme sistemleri sektörlerinde  ve elektrikli şalt cihazlarında ilgili faaliyetleri yürüten tüzel kişilerin belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

(2)  Bu Tebliğ, üretim tesislerinde florlu sera gazları içeren ekipman üreticileri tarafından yerinde yapılan üretim ve onarım faaliyetlerine uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Florlu sera gazları: Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-1’inde listelenen hidroflorokarbon, perflorokarbon, kükürt hegzaflorür veya bu maddelerden en az birini içeren karışımları,

c) Geri kazanım: Ürün veya ekipman ve basınçlı kaptan florlu sera gazlarının toplanması ve depolanmasını,

ç) Hizmet Yeri Belgesi: Florlu sera gazları ile çalışan ve bu gazları içeren iklimlendirme ve soğutma cihazlarının, ısı pompalarının, yangın söndürme sistemlerinin, elektrikli şalt cihazlarının montaj, bakım ve servis hizmetini veren yerler için kurallar kapsamında faaliyetlere ve tüzel kişilere TSE tarafından verilen belgeyi,

d) İlgi faaliyet: Kurulum, geri kazanım, sızıntı kontrolleri, bakım, onarım veya servis, devreye alma ve devreden çıkarma gibi işlemleri,

e) Merkezi Veri Tabanı: Bakanlık tarafından oluşturulacak florlu sera gazlarına, florlu sera gazı içeren veya çalışması bu gazlara dayanan ürün veya ekipmana dair bilgilerin girildiği elektronik sistemi,

f) Mesleki Yeterlilik Belgesi: Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen ve sınavlarda başarılı olanlara verilen Mesleki Yeterlilik Belgelerini,

g) MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumunu,

ğ) TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,

h) Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından akredite edilmiş; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, ulusal yeterliliklere göre ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş, tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler, Gerçek ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesi

Genel hükümler

MADDE 5 – (1) Florlu sera gazları içeren veya çalışması bu gazlara dayanan ekipmanlara müdahale eden ve ilgili faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kişilerin bu Tebliğin 4 üncü maddesinin  (ç) ve (f) bentlerinde tanımlanan belgelerini bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak almaları zorunludur.

(2) Bu Tebliğin hükümleri doğrultusunda belge almış gerçek ve tüzel kişiler, Merkezi Veri Tabanına kayıt yaptırmak ve Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında talep edilen bilgileri girmek zorundadır.

(3) Bu Tebliğin hükümleri doğrultusunda belge almış gerçek ve tüzel kişilerin belgelerini beş yıl süre ile saklaması mecburidir.

Gerçek kişilerin belgelendirilmesi

MADDE 6 – (1) Florlu sera gazları içeren veya çalışması bu gazlara dayanan ekipmanlara müdahale eden ve ilgili faaliyetleri yürüten gerçek kişilerin belgelendirilmesi MYK tarafından hazırlanan “19UY0401-5 Sayılı Florlu Sera Gazlı Cihazlar Teknik Personeli” başlıklı ulusal yeterlilik kapsamında yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılır.

(2) Gerçek kişilere verilen Mesleki Yeterlilik Belgeleri, MYK tarafından belirli periyotlar halinde elektronik olarak Bakanlığa bildirilir.

(3) Eğitim, sınav ve belge iptaline ilişkin usul ve esaslar Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında düzenlenir.

(4) Bu Tebliğin yayımı itibariyle, Mesleki Yeterlilik Belgesini almak amacıyla başvuracak gerçek kişilerin;

a) Bu Tebliğ kapsamında yer alan sektörlerde florlu sera gazı içeren ekipmanlar konusunda çalışmış veya hâlihazırda çalışmakta olan teknik personel olmaları,

b) En az Mesleki ve Teknik Liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmaları,

şartlarından birini sağlamaları gerekir.

Tüzel kişi belgelendirilmesi

MADDE 7 – (1) Tüzel kişilerin belgelendirilmesi için, florlu sera gazları ile ilgili görev, yetki ve sorumluluk verilen bütün teknik personelin Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olması mecburidir.

(2) Florlu sera gazları içeren veya çalışması bu gazlara dayanan ekipmanlara müdahale eden ve ilgili faaliyetleri yürüten tüzel kişilerin belgelendirilmesi Hizmet Yeri Belgesi kapsamında TSE tarafından yapılır.

(3) TSE tarafından verilen belgeler,  belirli periyotlar halinde elektronik olarak Bakanlığa bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçerlilik Süreleri, Bildirim ve Denetim

Belgelerin geçerlilik süresi

MADDE 8 – (1) Florlu sera gazları içeren veya çalışması bu gazlara dayanan ekipmanlara müdahale eden ve ilgili faaliyetleri yürüten gerçek kişilerin belgeleri MYK mevzuatı kapsamında hazırlanan ulusal yeterlilikte belirtilen süre boyunca geçerlidir. Yenileme işlemi MYK mevzuatına göre belirlenen şartlarda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilir.

(2) Florlu sera gazları içeren veya çalışması bu gazlara dayanan ekipmanlara müdahale eden ve ilgili faaliyetleri yürüten tüzel kişilerin belgelerinin geçerlilik süresi TSE tarafından verilen Hizmet Yeri Belgesinde belirtilen süredir. Yenileme işlemi TSE tarafından belirlenen şartlarda gerçekleştirilir.

Bildirim

MADDE 9 – (1) Florlu sera gazları içeren veya çalışması bu gazlara dayanan ekipmanlara müdahale eden ve ilgili faaliyetleri yürüten gerçek kişilerin Mesleki Yeterlilik Belgelerinde ve ilgili faaliyetleri yürüten tüzel kişilerin Hizmet Yeri Belgelerinde oluşan herhangi bir değişiklik Bakanlığa, MYK ve TSE tarafından elektronik olarak bildirilir.

(2) Yapılan denetimler, denetimlere ilişkin yapılan işlemler ve benzeri konuları kapsayan bir önceki yıla ait sayısal verilerden oluşan rapor, TSE tarafından hazırlanarak yazılı ya da elektronik olarak her yıl 30 Mart tarihine kadar Bakanlığa iletilir.

(3) Askıya alınan ve iptal edilen belgelere ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yapılan denetimlere ilişkin bir önceki yıla ait sayısal verilerden oluşan rapor, MYK tarafından, yazılı ya da elektronik olarak her yıl 30 Mart tarihine kadar Bakanlığa iletilir.

(4) Belgesi iptal edilen gerçek kişilere ait bilgiler MYK ve Hizmet Yeri Belgesi iptal edilen tüzel kişilere ait bilgiler TSE tarafından iptal tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Bakanlığa bildirilir.

Denetim

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini yerine getirmeyenlere 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre idari yaptırım uygulanır.

(2) Belgelendirme işlemleri tamamlandıktan sonra ara kontroller,  TSE tarafından, önceden Bakanlığa bildirilir, uygun görülmesi durumunda Bakanlık yetkilileri tarafından denetimlere katılım sağlanabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Gerçek kişi belgelendirmesine ilişkin olarak Bakanlık ile İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği (İSEDA) arasında imzalanan Protokol kapsamında 17/11/2015-17/11/2018 tarihleri arasında verilen eğitim belgeleri, geçerlilik süresi boyunca geçerli olup geçerlilik süresi bitenlerin belgelendirilmesi bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) “19UY0401-5 Sayılı Florlu Sera Gazlı Cihazlar Teknik Personeli” başlıklı ulusal yeterlilik kapsamında verilen belgeler, Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmeliğin 21 inci maddesi doğrultusunda geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.