24 Eylül 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31254

TEBLİĞ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ

KİŞİLERİN KAYIT VE EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 1/10/2017 tarihli ve 30197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Salgın hastalık ve doğal afet gibi mücbir sebepler nedeniyle eğitimlerin tamamının veya bir kısmının uzaktan eğitim ile verilmesine karar vermeye Bakanlık yetkilidir. Bu karar ve verilecek eğitimlerin usul ve esasları üçüncü fıkraya göre ilân edilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/10/2017

30197