24 Eylül 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31254

TEBLİĞ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 29/6/2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Salgın hastalık, doğal afet ve bunlarla sınırlı olmaksızın aşırı ifa güçlüğü ortaya çıkaran diğer mücbir sebeplerin olması veya kuvvetle muhtemel olması durumunda asbest söküm uzmanlığı eğitim programının uygulanma şekline karar vermeye Bakanlık yetkilidir. Bu karar İSGÜM internet sitesi üzerinden duyurulur.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/6/2013

28692