24 Eylül 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31254

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARININ GENEL KURUL

TOPLANTILARI VE BU TOPLANTILARDA BULUNDURULACAK BAKANLIK

TEMSİLCİLERİ VEYA HÜKÜMET KOMİSERLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğünü” ibaresi ise “Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünü” olarak değiştirilmiştir.

“Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Temsilcilere ödenecek ücret ve ücretle ilgili tahakkuk edecek vergiler görevlendirmenin yazılı olarak bildirilmesinden sonraki üç iş günü içinde ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu tarafından ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.