23 Eylül 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31253

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ

KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 410 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 421 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 8/5/2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) AB tip inceleme belgesi: Onaylanmış kuruluş tarafından imalatçıya verilen belgeyi,

ç) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“o) Kv değeri:1 Bar basınç farkında belirli bir oranda açık olan vanadan geçen suyun m3/saat olarak debisini,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin sekizinci alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“8) Maksimum ihtiyaç debisi 100 m3/saat olan,”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Seçilen sayaçların 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) ve yürürlükteki mevzuat doğrultusunda onaylanmış kuruluştan alınmış AB Tip İnceleme Belgesine haiz olmasına dikkat edilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Sayacın giriş ve çıkışında laminer akım profilini bozacak herhangi bir düzenek bulunmamalıdır. Seçilecek ölçüm aralığı, pompa-hidrofor tesisatları haricinde asgari R≥100 olacaktır. Pompa-hidrofor tesisatlarında [Qt-Q2] ve [Qn-Q3] aralığında kalmak kaydı ile istenilen ölçüm aralığında seçilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Abonelerin; kimlik, adres, abone türü (mesken, ticari ve benzeri), iletişim, sayaç numarası, sayaç markası, sayaç çapı, sayaç boyu, sayaç damga tarihi, sayaç ölçüm aralığı, sayaç endeksi, sayaç çalışma prensibi ve sayaç çarpanı mutlaka kayıt altına alınır, mevcut kayıtlarda ise güncelleme yapılır. Adres kayıtları ulusal adres veri tabanındaki parametrelere uygun olarak tutulur.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) İdareler, EK I, EK II, EK III, EK IV, EK V’te yer alan su kayıpları yıllık raporları ve envanter formlarını her yıl için, takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa yazılı olarak ve/veya elektronik ortamda Bakanlıkça belirlenen biçimde gönderir.”

“(3) Su kayıpları yıllık raporları ve envanter formları, büyükşehir belediyelerinde coğrafi konum olarak birleşmiş ilçe belediyeleri hariç her ilçe için ayrı formlar halinde gönderilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğe 38 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“İçme suyu temin ve dağıtım sistemleri projeleri için görüş alınması

MADDE 38/A – (1) İdareler, yeni ve revize projelerde tasarım aşamasından itibaren bu Tebliğin hükümlerinin uygulanmasını sağlar ve 10.000 kişi ve üzeri proje nüfusu için yapılacak olan yeni projeler ile 500 ve üzeri bağlantı sayısına sahip revize projeler için Bakanlığın görüşünü alır.

(2) Projeler, ön proje aşamasında, EK VII’de yer alan rapor formatındaki hususları içerecek şekilde, proje sahibi idare ya da projelendirmeyi yapan kamu kurum/kuruluşlar tarafından resmi yazı ile bir nüsha halinde Bakanlığa sunulur.

(3) Görüş için Bakanlığa sunulan projeler Bakanlığa geliş tarihi esas alınmak üzere 20 gün içinde değerlendirilir ve görüşler resmi yazı ile ilgili idareye ya da projelendirmeyi yapan kamu kurum/kuruluşuna bildirilir. Söz konusu projelerin nihai hali Bakanlığa bilgi amaçlı iletilir.

(4) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarı ile projelendirme süreci başlamış olan projeler bu madde hükümlerinden muaf tutulur.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK I ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin EK II’sinde yer alan içme suyu abone tiplerine göre abone sayısı ve tahakkuk tablosunun son sütununa “Tahakkuk miktarı (TL/yıl)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Tebliğin EK III’ünde yer alan İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerinde Kullanılan Malzemelere İlişkin Envanter Formunun iki numaralı satırında yer alan “İdarede su hatlarında kullanılan Sürgülü Vana tipi ve sayısı” ibaresi “Su hatlarında kullanılan vana tipleri ve sayıları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Tebliğin EK V’inde yer alan İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerinde Kullanılan Sayaçlara İlişkin Envanter Formunda yer alan “Metrolojik sınıfı” ibaresi “Ölçüm Aralığı” olarak “A, B, C, D” ibareleri sırasıyla “R40, R80, R160, R200” olarak değiştirilmiş, “R80” satırından sonra gelmek üzere “R100” satırı, “R200” satırından sonra gelmek üzere “Diğer” satırı eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Tebliğe ekte yer alan EK VII eklenmiştir.

MADDE 15 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/7/2015

29418

 

Ekleri için tıklayınız